E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / 22. Socialretlige Konference

 

socialretlige konference

22. Socialretlige Konference

TID & STED:

Den 30. september – 1. oktober 2019 (overnatning inkluderet)
– som altid på NYBORG STRAND Hotel & Konferencecenter.

Samme koncept – ny udbyder
Den helhedsorienterede indsats – forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – nyt fra Ankestyrelsen – tendenser i den socialretlige metode.

Tilmeld

Den 22. Socialretlige Konference

I mange år har Forlaget JuraInformation gjort et stort stykke arbejde i forhold til at afholde den socialretlige konference med fagligt input og tid til at netværke. Forlaget JuraInformation har besluttet sig for at lade stafetten gå videre til Seminarer.dk, hvorfor vi nu løfter opgaven og i år sætter fokus på den helhedsorienterede indsats og forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – styret af journalist Knud Vilby. Derudover er der nyt fra Ankestyrelsen og oplæg om tendenser i den socialretlige metode.

Den helhedsorienterede indsats
På konferencens første dag sætter vi fokus på den helhedsorienterede indsats. Loven om “én plan” er kommet for at sikre, at borgere med komplicerede sagsforløb ikke længere skal navigere rundt på tværs af kommunale forvaltninger for at få den fornødne hjælp. Loven er båret af gode intentioner med henblik på at sikre borgere kontinuitet, sammenhæng og tryghed i deres sagsforløb. De senere års reformer af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge indeholder lovmæssige krav om helhedsorienterede indsatser, som er tværfaglige og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Men særskilt lovgivning, kernemål, faglighed og økonomiske rammer medfører forskelligheder mellem blandt andet beskæftigelses- og sundhedsområdet, der herved udgør en barriere for et endnu tættere samarbejde. Samtidig rummer loven en række underliggende problemstillinger og opmærksomhedspunkter i forhold til blandt andet retssikkerhed, samtykke og den koordinerede indsats.

Vi har tre oplægsholdere, der hver især kommer med deres syn på, hvad der skal til for, at en helhedsorienteret indsats lykkes og hvilke faldgruber, vi skal være opmærksomme på. Efter oplæggene bliver der lagt op til debat med fire engagerede debattører.

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Konferencens anden dag tager afsæt i aftalen om forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som blev indgået d. 23. august 2018. Beskæftigelsesindsatsen forenkles med målet om, at vi kan møde borgere med fair krav og forståelige regler. Det er intentionen, at der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe ledige i job og væk fra offentlig forsørgelse, så alle kommer med. Samtidig kommer der styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater. Hovedelementerne i aftalen er:

  • færre og mere enkle proceskrav
  • ens regler på tværs af målgrupper
  • flere digitale løsninger
  • fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

Efter frokost på anden dag af konferencen får vi nyt fra Ankestyrelsen med gennemgang af nye principafgørelser på beskæftigelsesområdet. Derudover et spændende oplæg om tendenser i den socialretlige metode.

Program

Den 30. september 2019

Indtil kl. 10.00
Ankomst med kaffe/te og brød

Kl. 10.00 – 10.15
Velkomst v/Seminarer.dk og journalist Knud Vilby

Kl. 10.15 – 11.15
Bliv klogere på begrebet koblingskompetencer v/ Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet

Koblingskompetencer bliver af forskere på Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) kaldt for “The missing link” mellem monofaglighed og tværfaglighed og er en forudsætning for vellykkede tværfaglige og tværgående samarbejder i det offentlige. Der er risiko for, at vi som fagprofessionelle går fejl af hinanden, fordi vi er vant til faglige siloer – faglige siloer, der i disse tider er under nedbrydning til fordel for tværgående samarbejde. Alle offentligt ansatte skal have kompetence til at arbejde helhedsorienteret med udgangspunkt i kerneopgaven, hvormed der bliver skabt merværdi. I dette oplæg får du viden om, hvad koblingskompetencer består af, herunder brobygning, kommunikation, koordinering og kooperation; hvorfor begrebet er vigtigt; og hvad det betyder for de færdigheder, de ansatte i det offentlige skal have fremover i den helhedsorienterede indsats.

Kl. 11.15 – 11.30 – Pause

Kl. 11.30 – 12.30
Hjørringmodellen v/seniorkonsulent Torben Birkeholm
Hjørring er en af de kommuner, der først igangsatte individuelle og parallelle indsatser. I 2014 besluttede Hjørring Kommune at investere i alt 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 i en styrket indsats over for den gruppe af borgere, der har størst risiko for at blive langtidsledige – en gruppe af borgere, der typisk har andre problemer end manglende beskæftigelse som f.eks. helbredsmæssige og sociale problemer.
I løbet af de første fire år har investeringen tjent sig hjem to gange, og Hjørring Kommune har opnået en gennemsnitlig jobforøgelse af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres beskæftigelse på 50 % sammenlignet med en kontrolgruppe i sammenlignelige kommuner.
I dette oplæg får du et indblik i, hvilke indsatsmodeller, herunder systematisk tidlig opsporing og tværfaglig indsats, der har været medvirkende til, at indsatsen i Hjørring Kommune nu går under navnet Hjørringmodellen.

Kl. 12.30 – 14.00 – Frokost

Kl. 14.00 – 15.00
Retssikkerheden v/juridisk konsulent Bente Adolphsen, Seminarer.dk

Med den helhedsorienterede indsats rejser sig spørgsmål om borgernes retssikkerhed og rettigheder i et sammenhængende borgerforløb. I tilknytning til retssikkerheden bevirker digitaliseringen, hvormed der i dag kan indsamles, behandles og udveksles oplysninger, endnu et vigtigt og stort opmærksomhedspunkt i relation til den helhedsorienterede indsats. Indsatsen kan kun virke, hvis kommunen har tilladelse til at samkøre en række oplysninger om borgerne med henblik på at identificere lovens målgruppe. Der er dermed øget krav til forståelse af de forvaltningsretlige grundprincipper. Dette oplæg giver dig et indblik i de opmærksomhedspunkter og betænkeligheder, der er fra et juridisk perspektiv i relation til den helhedsorienterede indsats.

Kl. 15.00 – 16.00
Debat om den helhedsorienterede indsats

I praksis kan det være svært at få den helhedsorienterede indsats til at lykkedes. I denne debat stiller vi skarpt på, hvordan indsatsen opleves fra borgerens perspektiv og hvilken betydning, det kan få, når en kommune ikke når i mål med den helhedsorienterede og koordinerede indsats. Hvem har ansvaret, hvad skal ledelsen have fokus på, og hvordan håndterer vi delingen af personoplysninger? Og hvordan tager vi hånd om retssikkerheden i relation til de udfordringer, den helhedsorienterede indsats giver i forhold til at styre og gennemskue de stadigt mere omfattende og komplekse digitale sagsbehandlingssystemer, som borgerne bliver en del af? Hvordan får vi etableret tværfagligt samarbejde og får overblik over andre aktørers opgaver? I panelet sidder debattørerne seniorkonsulent Torben Birkeholm, Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi, Peter Wigo Dyrbye, fagspecialist hos Schultz og Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune.

Kl. 16.00 – 16.45 – Pause med kaffe/te og kage

Kl. 16.45 – 18.00
Debat om den helhedsorienterede indsats fortsat

Kl. 19.00 – Middag og netværk


Den 1. oktober 2019

Indtil 8.30 – Morgenmad og udtjekning

Kl. 8.30 – 9.20
Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kontorchef Christian Solgaard fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) holder oplæg om forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du får i oplægget indblik i udmøntningen af aftale om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen og de muligheder, som den giver jobcentre og sagsbehandlere.

Kl. 9.20 – 9.35 – Pause

Kl. 9.35 – 10.25
Oplæg ved Mads Bilstrup, Formand for Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har været en aktiv aktør i udviklingen af forenklingsaftalen, hvorfor mange af tiltagene bliver hilst velkommen af DS. Det bliver afgørende, hvordan kommunerne implementerer den nye lovgivning, hvilket DS er meget optaget af. I den gode udgave kan det give mere rum for faglighed og mere meningsfulde forløb for borgerne, men hvis kommunerne ikke slipper detailstyringen, kommer forenklingen ikke til at virke i praksis.
Mads Bilstrup sætter i dette oplæg fokus på dels de positive tiltag i forbindelse med forenklingsreformen, men lægger samtidig op til debat i forhold til de problemstillinger, som DS ser med forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover vil han komme ind på styringen af indsatsen.

Kl. 10.25 – 12.00
Debat om forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

I debatten følger vi op på de opmærksomhedspunkter, som Dansk Socialrådgiverforening fremlægger samt diskuterer, om den nye benchmark-model i forslaget bidrager til en forenkling af proceskravene i beskæftigelsesindsatsen, som er stillet kommunerne i udsigt. Og hvad med lovændringerne i relation til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og revalidering, der fortsat afventes? Af debattører kan vi præsentere kontorchef Christian Solgaard, STAR; formand Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening; cand.jur. Jannie Dyring, selvstændig rådgivende jurist og vicekontorchef, Kristina Bendixen, Center for Vækst og Beskæftigelse, KL.

Kl. 12.00 – 13.00 – Let frokost i form af en sandwich

Kl. 13.00 – 13.50
Nyt fra Ankestyrelsen

Ankechef Pernille Fejfer gennemgår de nye principafgørelser på beskæftigelsesområdet. Hun fortæller bl.a. om praksis efter ændring af reglerne for ressourceforløb og førtidspension. Derudover orienterer Pernille Fejfer om Ankestyrelsens arbejde med at praksiskoordinere på landsplan i form af bl.a. webinar om principafgørelser, læringsteams og dialogmøder. Ankechef Pernille Fejfer sidder på det kontor i Ankestyrelsen, som behandler kommunale klagesager om bl.a. førtidspension, ressourceforløb, fleksjob, revalidering og almindelige tilbud til ledige. Derudover er hun ansvarlig for praksiskoordinering i forhold til førnævnte faglige områder.

Kl. 13.50 – 14.10 – Kaffe/te og kage

Kl. 14.10 – 14.55
Tendenser i den socialretlige metode

Cand.jur. og selvstændig konsulent Jon Andersen gennemgår som afslutning på den socialretlige konference en række domme og udtalelser/afgørelser med henblik på at vise de nyeste tendenser i praksis vedrørende social-og socialforvaltningsretlige spørgsmål. Udgangspunktet er en formodning om, at domstolene spiller en stigende rolle på området og er blevet mere nærgående i deres prøvelse af socialretlige spørgsmål. Oplægget giver dig indsigt i klassiske problemstillinger som „vejledning og helhedsvurdering“, „erstatning/godtgørelse for fejl“, „partshøring og dialog“ „meddelelse af afgørelser“, „ oplysningsprincippet“ osv. Det er vigtigt for aktører på det socialretlige område at inddrage alle relevante retskilder i sagsbehandlingen – ikke kun den umiddelbart relevante socialretlige lovbestemmelse, men også at være opmærksomme på ulovbestemte retsgrundsætninger og ikke mindst den generelle og tværgående lovgivning som forvaltningsloven og den sociale retssikkerhedslov.

Kl. 14.55 – 15.00 – Afslutning ved Seminarer.dk

Der tages forbehold for ændringer i programmet, hvorfor de anførte tidspunkter er vejledende.


Underviserne

Knud Vilby, journalist og forfatter, har arbejdet det meste af sit liv med socialpolitiske, udviklingspolitiske og miljøpolitiske spørgsmål. Han har været ordstyrer ved en række socialretlige konferencer.

Henning Jørgensen er professor ved CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet), tidligere direktør for det Europæiske forskningsinstitut ETUI, Bruxelles, forfatter, oplægsholder og kunstskribent. Han etablerede CARMA i 1983, der siden har været et dansk og internationalt anerkendt forskningscenter omkring arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitik. Henning Jørgensen er professor i offentlig forvaltning og en af Danmarks mest citerede eksperter.

Seniorkonsulent, Torben Birkeholm har lang tids erfaring fra det kommunale beskæftigelsesområde, bl.a. som arbejdsmarkedschef, vicesocialchef og beskæftigelseskonsulent i flere nordjyske kommuner. Senest har stillingen som seniorkonsulent i Hjørring Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning gennem en årrække bl.a. budt på udviklingsopgaver og projektledelse indenfor organisation, ledelse og digitalisering. Den største opgave i de senere år har været udvikling og implementering af Hjørringmodellen, der efter mere end fire års omfattende investeringer har medført meget omtalte og veldokumenterede resultater.

Bente Adolphsen, cand.jur., foredragsholder og juridisk konsulent. Bente Adolphsen er kendt som en af landets absolut mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun besidder juridisk indsigt, der rækker ind i loven om “En plan”. Derudover er Bente Adolphsen anerkendt for sin evne til at omsætte svært juridisk stof til let tilgængeligt og praksisorienteret viden.

Annette Juul Jensen, cand.soc., rådgiver virksomheder og jobcentre om ressourceforløb, fleksjob, socialt frikort og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder. Hun er særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og arbejder blandt andet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor. Annettes fokus er sammenhæng i indsatsen for vores allermest udsatte borgere, hvor tværfaglighed og fleksibilitet omkring borgeren er afgørende. Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.

Peter Dyrbye. Fagspecialist i Schultz. Uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret og har arbejdet inden for beskæftigelsesområdet i 25 år og undervist kommunale sagsbehandlere i mere end 15 år. I sit daglige arbejde er han dybt engageret i samspillet mellem regler og digitalisering og den betydning, det har for borgere og sagsbehandlere. Peter Dyrbye ser de største udfordringer i relation til den helhedsorienterede indsats i form af at styre og gennemskue de stadigt mere omfattende og komplekse digitale sagsbehandlingssystemer, som borgerne bliver en del af.

Johan Busse har været Borgerrådgiver i Københavns Kommune siden 2004 og ser igennem sit arbejde mange eksempler på, at det er svært at få den helhedsorienterede indsats til at lykkedes.

Kontorchef, Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsmarkedspolitik. Kontoret har beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper som hovedopgave. Det vil sige, at kontoret forestår udvikling og monitorering af samt opfølgning på reformudspil, indsatser og policy rettet mod forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Blandt kontorets hovedansvarsområder er bl.a. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og Varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter bl.a. indsatsen for forsikrede ledige, andre aktører, det individuelle kontaktforløb, jobplan, løntilskud, vejledning og opkvalificering, nytteindsats, 6 ugers jobrettet uddannelse, puljen til et uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening og har en fortid som regionsformand for DS region nord. Han har tidligere arbejdet, som socialrådgiver i beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune gennem ti år og brænder for, at medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen får mere rum for at bruge deres faglighed til at sørge for, at borgerne får mere meningsfulde forløb og tilbud i beskæftigelsesindsatsen.

Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), har lang erfaring inden for beskæftigelsesområdet m.v. fra organisationsverdenen og uddannelsessektoren samt som selvstændig konsulent gennem en årrække for bl.a. kommuner og private organisationer.

Kristina Bendixen. Mere information på vej.

Pernille Fejfer, ankechef for det kontor i Ankestyrelsen, som behandler kommunale klagesager om bl.a. førtidspension, ressourceforløb, fleksjob, revalidering og almindelige tilbud til ledige. Pernille Fejfer er derudover ansvarlig for praksiskoordinering i forhold til disse faglige områder.

Jon Andersen, cand. Jur og var i mere end 40 år ansat hos Folketingets Ombudsmand, hvor han bl.a. beskæftigede sig med socialretlige sager. Han varetog hos ombudsmanden også en række internationale opgaver vedrørende EU-ret og menneskerettigheder. Han var i en årrække ekstern i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Han er forfatter til flere bøger om forvaltningsret og en bog om Socialforvaltningsret, som udkommer i ny udgave i august 2019. Han har deltaget i forskellige sagkyndige udvalg om udarbejdelse af ny forvaltningsretlige lovgivning eller kortlægning af retlige problemstillinger inden for det socialretlige område. I seks år var han medlem af Etisk Råd, udpeget af Indenrigsministeren. Han har sit eget firma, som udfører undervisnings -og konsulentopgaver bl.a for Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning.

TID & STED

Mandag den 30. september 2019 kl. 10.00 – tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.00 på NYBORG STRAND Hotel & Konferencecenter. Der er frokost, middag og overnatning med i prisen.

Pris:

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top