Jura-serie i Servicelovens børneregler - Seminarer
Servicelovens Børneregler
Digital læring
E-læring

Jura-serie i Servicelovens børneregler

Er børn med ressourcestærke og velfungerende forældre, der ligger i skilsmisse, en sag for de sociale myndigheder? Hvad med 12-årige Emma, som ikke har været i skole i mere end et år.

Hvornår skal der underrettes til de sociale myndigheder? Hvornår og til hvem må der videregives oplysninger? Hvornår er en sag oplyst tilstrækkeligt til, at der kan træffes en korrekt afgørelse? Hvordan sikres, at alle relevante sten bliver vendt? Og hvordan inddrages barn og forældre bedst i sagen.

Få svarene af jurist, Bente Adolphsen, i dette unikke digitale uddannelsesforløb i Servicelovens børneregler. Læs mere under informationsboksen.

Supplér den digitale uddannelse med et tilkøb af en fysisk vejledningsdag med juridisk konsulent og cand.jur., Bente Adolphsen i din organisation. Kontakt vores konsulenter på telefon: 66 15 90 43 eller via mail: [email protected] 

Digital Jura-serie i Servicelovens børneregler

Flere undersøgelser viser, at vi langt fra altid lykkes med vores indsatser over for udsatte børn og unge.

En væsentlig forudsætning for tidlig opsporing og korrekt håndtering af børnesager er, at der er ansat kompetente fagprofessionelle i alle sektorer. Sociale problemer er dog komplekse – børnesager hyperkomplekse. Alle børn og familier er unikke, og ikke to sager ens, hvilket gør, at vi aldrig ”bare” kan handle, som vi gjorde sidst.

Vi kan aldrig være helt sikre på, at de indsatser, vi sætter i værk, er de rigtige, eller at de indsatser, vi undlader at sætte i værk, ikke kunne have gjort hele forskellen. For i højere grad at lykkes med vores indsatser for de udsatte børn og unge, er det altafgørende, at de fagprofessionelle er i stand til at håndtere sagernes kompleksitet, sagligt og lovligt, med respekt for barnets og familiens retssikkerhed.

 

Få helt styr på Servicelovens børneregler

Seminarer.dk’s Jura-serie i Servicelovens børneregler er et digitalt uddannelsesforløb målrettet fagprofessionelle på børn- og ungeområdet.

Formålet med Jura-serien er:

 • at øge kendskabet til egne og andre fagprofessionelles handlepligter og muligheder i det tidligt og forebyggende arbejde og undervejs i børnesagen.
 • at gøre myndighedssagsbehandlere i stand til at håndtere børnesagernes kompleksitet på en sådan måde, at sagen inden for rimelig tid oplyses så relevant og tilstrækkeligt, at “den korrekte lovlige afgørelse” kan træffes

Den juridiske metode som styringsværktøj for arbejdet med udsatte børn og unge

Fokus for Seminarer.dk’s Jura-serie er ikke at give en minutiøs gennemgang af lovteksten, ej heller en tjekliste. Fokus er på at give fagprofessionelle en forståelse for, hvad det vil sige at styre efter lovgivningen, og hvad den juridiske metode kan bidrage med for at styrke egen opgavevaretagelse i forhold til at udfolde barnets og familiens faktiske vanskeligheder og træffe relevante afgørelser.

Det juridiske perspektiv kan hjælpe os med at styre kompleksiteten og holde styr på, hvilke af de komplicerede udfordringer, vi skal vende først, gøre op med, dykke længere ned i og sætte ind overfor.

Opbygning, indhold & målgruppe

Forløbet er bygget op omkring børnesagens forløb og inddelt i fire moduler: Tidlige og forebyggende indsatser, § 50-undersøgelser, Handleplaner og opfølgning samt Anbringelser med og uden samtykke, herunder efterværn. Lektionerne består af en gennemgang af gældende lovgivning samt øvelser, bl.a. i form af casearbejde.

De første tre moduler er nu tilgængelige her på siden. Det sidste modul forventes offentliggjort i løbet af 2023.

Modulerne henvender sig til såvel myndighedssagsbehandlere som deres samarbejdspartnere og andre med interesse for de lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger i arbejdet med udsatte børn og unge. Modulernes indhold opdateres løbende for at afspejle aktuelle lovændringer – for eksempel ”Barnets Lov”. 

 

Tidlige og forebyggende indsatser

Hvem har ansvaret, når børn og unge ikke lærer, ikke trives eller på anden vis er udsatte?

Dette modul giver viden om regelsættet vedr. tidlige og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge, herunder de forskellige sektorers handlepligter og muligheder.

Modulet indeholder følgende digitale lektioner:

 • Underretningspligt (30 min.)
 • §146 - Den kommunale tilsynsforpligtelse (10 min.)
 • Kort om konventionerne (10 min.)
 • Tavshedspligtsreglerne (40 min.)
 • Sektoransvar (30 min.)
 • Det tværfaglige samarbejde (20 min.)
 • Forældremyndigheden (10 min.)
 • Formålsbestemmelserne (20 min.)
 • Servicelovens §49a (40 min.)
 • Servicelovens §11 (20 min.)
 • De tre børnepolitikker i §19 (10 min.)

På modulet lærer du at anvende det juridiske perspektiv og får indblik i, hvordan du arbejder ud fra de forvaltningsretlige principper om bl.a. saglighed og proportionalitet i praksis i det tidligt og forebyggende arbejde.

 

§50-undersøgelsen

§ 50 i Servicelovens børneregler kan give en del juridiske udfordringer, da den indeholder flere elementer, der kan forvirre. Først og fremmest angiver den betingelsen for, hvornår kommunen er forpligtet til at iværksætte en undersøgelse. Dernæst angiver den konkrete anvisninger på, hvad undersøgelsen skal indeholde og anvisninger om metode og forvaltningsretlige principper. Endelig pålægger den kommunen en række krav, som skal opfyldes i forbindelse med eller under undersøgelsen.

Modulet indeholder følgende digitale lektioner:

 • Introduktion til §50-undersøgelser (20 min.)
 • De retlige rammer for §50 – den kommunale undersøgelsespligt (30 min.)
 • Antagelsen som styringsredskab for undersøgelsesarbejdet (45 min.)
 • Undersøgelsesarbejdet – metodeanvisninger i §50 (45 min.)
 • Undersøgelsesarbejdet - fokus på samarbejde og inddragelse (45 min.)
 • Afslutning på undersøgelsesarbejdet - Den begrundede stillingtagen (30 min.)
 • Ny §50-undersøgelse vs. løbende opfølgning under verserende foranstaltninger? – En hurtig rettesnor (20 min.)

 

Handleplaner

Kigger vi på tidligere Ombundsmandsafgørelse og Task Force-rapporter det det tydeligt, at §140 handleplanen i flere år har været nedprioriteret i sagsarbejdet. Men faktisk er §140 handleplanen et vigtigt og afgørende koordinerings- og styringsredskab for indsatsen i børnesagen. 

Dette modul omhandler de retlige rammer om valg af foranstaltninger, udarbejdelse af handleplan, opfølgning og det personrettede tilsyn. 

Modulet giver viden om regelsættet vedrørende valg af foranstaltning og udarbejdelse af §140 handleplaner samt forståelse for det sammenhængende børnesagsforløb og handleplanen som er vigtigt koordineringsredskab til tydeliggørelse af indsatsen i børnesagen. 

Modulet giver også kendskab til anvendelse af det juridiske perspektiv – den juridiske metodes tænkning, juridiske logik og de forvaltningsretlige principper i forhold til handleplansarbejdet – og sætter fokus på inddragelse i handleplansarbejder. 

Modulet indeholder følgende digitale lektioner: 

 • Introduktion til Handleplaner (5 min.)
 • Valg af foranstaltning efter §52, §76 samt forældre- og ungepålæg (15 min.)
 • Inddragelse i handleplansarbejdet (10 min.)
 • Børnesamtalen (40 min.)
 • Børnesamtalen - socialfaglige perspektiver på inddragelse (30 min.)
 • Opfølgning og det personrettede tilsyn (20 min.)
 • §140-handleplaner (45 min.)
 • Ophør af foranstaltning (10 min.)

Underviser

Bente Adolphsen
Klik for at se
Bente Adolphsen
Bente Adolphsen
Juridisk konsulent og ekspert i børnesager
Seminarer.dk’s Jura-serie i Servicelovens børneregler er udarbejdet i samarbejde med juridisk konsulent og cand.jur., Bente Adolphsen. Bente Adolphsen er tidl. lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Hun har været medudvikler og underviser på Børnediplomuddannelsen og Master i Udsatte børn og unge. Bente Adolphsen er ydermere udvikler af og underviser på Specialistuddannelsen for myndighedssagsbehandlere.

Pris & rabatmuligheder

[Digitalt modul] Servicelovens børneregler om tidlig og forebyggende indsatser: PRIS: 2.795 kr. ekskl. moms

[Digitalt modul] Servicelovens børneregler om §50-undersøgelser: PRIS: 2.795 kr. ekskl. moms

[Digitalt modul] Servicelovens børneregler om Handleplaner: PRIS: 2.295 kr. ekskls. moms

Mulig rabat:

Køb alle 3 moduler og spar 890 kr. ekskl. moms. Prisen for alle 3 moduler: 6.995 kr. ekskl. moms

Har du spørgsmål vedr. Seminarer.dk's digitale produkter? Så finder du vores FAQ lige her. 

Supplér den digitale uddannelse med et tilkøb af en fysisk vejledningsdag med juridisk konsulent og cand.jur., Bente Adolphsen i din organisation. Kontakt vores konsulenter på telefon: 66 15 90 43 eller via mail: [email protected]