Praksiskursus om faglig udredning og opfølgning - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog4
Børnekataloget
Kursus

Praksiskursus om faglig udredning og opfølgning

Praksiskurset kan rekvireres i perioden 2019-2022.
Kontakt vores konsulenter for nærmere information vedr. rekvirering og indhold. Ring 6615 9043 eller send en mail til [email protected]

Kom på 5 dages kursus om faglig udredning og opfølgning med Socialstyrelsen og Seminarer.dk.

Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet skal manøvrere i en kompleks virkelighed, hvor der både er krav om indgående indsigt i lovgivningen på området og kompetencer til at inddrage sårbare børn, unge og forældre. De skal samtidig være i stand til at sikre sammenhæng og løbende opfølgning i sagsforløbet således, at der træffes lovmedholdelige afgørelser.

Det er derfor afgørende, at myndighedssagsbehandlerne formår at balancere kompleksiteten således, at den foldes tilstrækkeligt ud til at kunne oplyse sagen, men samtidig at myndighedssagsbehandleren formår at indskrænke kompleksiteten i samspil med barnet/den unge, så der hurtigst muligt kan træffes en afgørelse.

Dette 5-dages praksiskursus sætter fokus på myndighedsarbejdet i alle faser af et sagsforløb, så der sikres systematik og høj kvalitet i sagsbehandlingen ud fra både et juridisk og socialfagligt perspektiv.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et praksiskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog4Flip

Formål

Formålet med praksiskurset er at styrke kommunernes arbejde med den faglige udredning og opfølgning i myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge.

Praksiskurset bidrager samlet set til at styrke myndighedssagsbehandleres kompetencer til at udføre de socialfaglige opgaver i et sammenhængende sagsforløb med særligt fokus på faglig udredning og opfølgning.

Centralt i undervisningen er synliggørelsen af sammenhængen mellem de forskellige faser i sagsforløbet. Fra vurderingen af underretningen, til den børnefaglige undersøgelse, udarbejdelse af målene i handleplanen, valget af indsats, opfølgningen på indsatsen, samt i forbindelse med afslutningen af sagen. Og der arbejdes kontinuerligt med beskrivelse af antagelse om barnets/den unges behov for støtte og løbende opfølgning.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2

Læringsmål

På praksiskurset opnår kursisterne viden om de lovgivningsmæssige krav i forhold til behandlingen af underretninger om børn og unge. Derudover får kursisterne viden om, hvordan der i handleplaner kan arbejdes med, at udfærdige få og prioriterede mål, der er sammenhængende med den børnefaglige undersøgelses resultater og den valgte indsats.

Det er vigtigt, at kursisterne opnår en forståelse af formålet med den børnefaglige undersøgelse, og hvordan der skal være sammenhæng mellem bekymringen for barnet og det, der undersøges.
Socialstyrelsens pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen er rammesættende for indhold, læringsmål men Seminarer.dk skræddersyr kurset i samarbejde med kommunens ledelse med afsæt i kommunens behov og fokusområder.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog10Flip

Udbytte

Kompetencer til at sikre sammenhæng i sagsforløb, hvor det juridiske perspektiv understøtter en socialfaglig praksis af høj kvalitet.
Viden om lovgivningens krav til inddragelse, og hvordan man mest hensigtsmæssigt inddrager barnet/den unge og forældrene i de forskellige faser af sagsforløbet
Øgede kompetencer til afdække barnets/den unges trivsel i samspil med almenområdet og udførerleddet
Skarphed i forhold til faserne i undersøgelsesarbejdet; beskrivelse, analyse og vurdering Indsigt i, hvad der kendetegner en tilstrækkelig faglig udredning
Kompetencer til at udarbejde klare mål i handleplanen
Kompetencer til at sikre en tydelig sammenhæng mellem faserne i et sagsforløb

Målgruppe og undervisningsform

Praksiskurset består af 6 obligatoriske moduler og en række valgfri moduler. Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales ved et formøde på baggrund af jeres konkrete problemstillinger, ønsker og valgte fokusområde.

Målgruppe for praksiskurset er hovedsageligt myndighedssagsbehandlere, der varetager sager om udsatte børn og unge, men enkelte moduler kan også være relevante for andre målgrupper.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem teori og praksis ud fra både et juridisk og et socialfagligt perspektiv. Der arbejdes dialogbaseret gennem øvelser og cases, der afspejler de typiske udfordringer i arbejdet.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog
Obligatorisk modul
Ledelsesdag
Ledelsesdagen har til formål, at der opnås en fælles forståelse af den faglige udredning og opfølgning på myndighedsarbejdet samt at der arbejdes med forslag til implementeringsstrategier for kurset. Deltagerne på dette modul vil være ledere og udvalgte nøglepersoner eksempelvis faglige konsulenter eller udviklingskonsulenter, der har ansvar i forhold til implementering af kurset.

Forud for ledelsesdagen afholdes et formøde, som også danner grundlag for det konkrete program for ledelsesdagen.

Der arbejdes med forventningsafstemning i forhold til kursets indhold og vægtning af de enkelte moduler og emner, således at de udarbejdede læringsmål kvalificeres i forhold til den enkelte kommunes faglige behov og udarbejdes med afsæt i kommunens politikker, organisering, sagsgangsbeskrivelser og eventuelle øvrige fokusområder.
Obligatorisk modul
Underretninger
En væsentlig forudsætning for at børn og unge med behov for særlige støtte hurtigt kan få den nødvendige hjælp, er, at de kommunale myndigheder tidligt og løbende får viden og oplysninger om barnets/den unges og familiens udfordringer. Underretninger fra fagprofessionelle med særlig underretningspligt og borgere er en væsentlig kilde til denne viden. En hurtig og effektiv håndtering af underretninger sikrer, at der hurtigt kan sættes ind med eventuel støtte over for barnet og/eller familien.

Formålet med moduler er at øge deltagernes kompetencer til systematisk at foretage indledende vurderinger, sikre tidlig inddragelse af barnet, familien og netværket samt opnå øget indsigt i tegn, signaler og handlemuligheder, når der kan være tale om overgreb mod børn/unge.

Via konkrete eksempler og med afsæt i deltagernes egne cases trænes deltagerne i at vurdere og kategorisere en underretning og inddrage barnet og dennes familie i processen.
Obligatorisk modul
Børnefaglig undersøgelse
En børnefaglig undersøgelse kan være et omfattende arbejde og stille krav om en klar anvendelse af systematisk sagsarbejde, når der skal foretages en undersøgelse.

Selvom en metode som ICS kan medvirke til at sætte en ramme om undersøgelsen, er der mange facetter, herunder etiske dilemmaer og socialfaglige overvejelser, der vil fremkomme undervejs i undersøgelsesforløbet.

Det er afgørende, at undersøgelsens udarbejdes og vurderes, så den beskriver den konkrete problematik omkring barnet, den unge og familien, så der undgås ustrukturerede, overflødige oplysninger, som ikke er relevante for de konkrete problematikker. Som et vigtigt element heri, er der på kurset fokus på at give deltagerne en konkret forståelse af undersøgelsesarbejdets tre faser; beskrivelse, analyse og vurdering.

Via konkrete eksempler og med afsæt i deltagernes egne cases trænes deltagerne i at udarbejde og vurdere en børnefaglig undersøgelse og sikre inddrage barnet og dennes familie i processen.
Obligatorisk modul
Udarbejdelse af handleplaner
Den vurdering, som fremkommer gennem udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, danner grundlag for handleplanen, hvorfor der i et sagsforløb bør være en tydelig sammenhæng mellem de to redskaber.

Formålet med modulet er at give deltagerne en forståelse for formålet med handleplanen, og hvordan denne indgår som et element i en systematisk sagsbehandling. Desuden er formålet at sætte fokus på inddragelse af barnet/den unge og familien, som afgørende for at kunne udarbejde relevante mål og træffe beslutninger, der tager afsæt i en individuelt tilrettelagt indsats.

Deltagerne træner deres kompetencer i at udarbejde relevante formål og mål gennem arbejde med egne cases, herunder at udfærdige prioriterede mål, der med afsæt i den børnefaglige undersøgelses konklusioner kan danne grundlag for at måle progression i barnets udvikling. Der er særlig fokus på inddragelse af barnet og familien i udarbejdelsen af handleplanens mål.
Obligatorisk modul
Opfølgning
Når der er iværksat foranstaltninger over for et barn, en ung eller familie, skal der følges op på virkningen af indsatsen. Opfølgning er en tilbagevendende socialfaglig vurdering af, om foranstaltningen opfylder sit formål eller om indsats og handleplan skal revideres. I opfølgningen skal det således vurderes, om der fortsat er grundlag for den iværksatte indsats, der opleves progression i barnets/den unges trivsel, eller om der er behov for yderligere foranstaltninger.

Modulet har til formål at sikre forståelse for opfølgningen på både iværksatte foranstaltninger og indsatser fra professionelle, netværk og civilsamfund som en afgørende og kontinuerlig del af sagsforløbet, herunder hvordan man kan tilrettelægge opfølgningen, og hvad der skal til for at afslutte sagen.

Endvidere har modulet til formål at belyse, hvordan man kan understøtte samspillet med andre områder og aktører samt understøtte overgange til eksempelvis almen- eller voksenområdet.
Obligatorisk modul
Opfølgning og implementering af praksiskurset
Da praksiskurset omhandler kerneområdet for myndighedssagsarbejdet, vil det være forventeligt, at der foruden drøftelser om processer og konkrete udfordringer, der er knyttet til de enkelte moduler i kurset, er fremkommet opmærksomhedspunkter eller udfordringer i forhold til andre udviklingsemner, som det vil være nødvendigt at inddrage i implementeringsplanen for at sikre sammenhæng.

Formålet med modulet er at følge op på de indledende overvejelser og beslutninger, som blev drøftet på ledelsesdagen på baggrund af den viden og eventuelle nye opmærksomhedspunkter, der er fremkommet i løbet af kurset. Derudover er det målet, at ledelsen styrkes i fremadrettet systematisk at opsamle viden om udfordringer, barrierer, potentialer og dynamikker
slider-arrow
slider-arrow
Valgfrit modul
Samtaler med børn og unge
Mange professionelle oplever det vanskeligt at tale med børn og unge. Det skyldes både, at man som professionel kan opleve et dilemma mellem at ville inddrage og samtidig at ønske at beskytte børnene. Samtidig risikerer børn at blive en del af loyalitetskonflikter mellem deres forældre, netværk og de professionelle. Derudover skal man som professionel tage hensyn til børnenes udviklingsmæssige niveau og kunne skabe gode rammer for samtalen, der imødegår dette.

Det er ligeledes vigtigt, at man som professionel er klædt på til at vurdere, hvornår det er for udfordrende for barnet/den unge at indgå i denne type samtale – og/eller hvornår barnet/den unge i ringe grad har blik for egne behov og derfor risikerer at udtrykke ønsker, som ikke svarer overens med det, de nære omsorgspersoner har blik for er udviklingsstøttende.

Formålet med modulet er at kvalificere myndighedssagsbehandlere og øvrige relevante medarbejderes kompetencer til at planlægge og gennemføre samtaler med børn og unge med afsæt i både kravene i serviceloven og det generelle krav om inddragelse jf. kvalitetspejlemærkerne.
Valgfrit modul
Samtaler med børn og unge med komplekse kommunikationsbehov
Når der i sagsforløbet afholdes samtaler med børn, giver det anledning til en lang række overvejelser om, hvorledes man sikrer, at barnets perspektiv belyses bedst muligt – dette vanskeliggøres, når der tilmed er tale om børn og unge med komplekse kommunikationsbehov. Komplekse kommunikationsbehov dækker over ”en bred målgruppe, hvis kommunikative forudsætninger er anderledes end resten af befolkningens. Deres kommunikationsniveauer varierer, men typisk vil de enkelte personer alle have risiko for at blive forhindret i at deltage aktivt i beslutninger om deres eget liv (jf. Vidensportal.dk).

Formålet med modulet er at præsentere deltagerne for tilgange og metoder til at understøtte dialogen med børn og unge, der har komplekse kommunikationsbehov, så barnets/den unges perspektiv fremkommer. Heri ligger en opmærksomhed på omgivelsernes betydning for kommunikationen og en introduktion til nogle af de konkrete redskaber, som kan understøtte kommunikationen.
Valgfrit modul
Systematisk sagsoplysning- psykologiske undersøgelser i §50 undersøgelsen
Psykologiske undersøgelser bruges i et bredt spektrum af børnesagerne. Mange rådgivere oplever imidlertid at de rekvirerede undersøgelser ikke altid synes at komme omkring det ønskede og ofte handler det om manglende skarphed i rekvireringsanmodningen. Det er særdeles væsentligt for at optimere den del af det socialfaglige arbejde og ikke mindst sikre optimal anvendelse af ressourcer. Socialrådgiveren er i sagens natur ikke uddannet psykolog og kan derfor have brug for at blive klædt på til optimal anvendelse af psykologiske undersøgelser, da der er flere væsentlige forhold, som socialrådgiveren bør være opmærksom på og have viden om i forbindelse hermed.

Det overordnede formål er at sætte deltagerne i stand til kvalificeret anvendelse af psykologiske undersøgelser i §50 undersøgelsen.

På modulet sætter vi fokus på psykologundersøgelser af barnet eller forældrene i forhold til rekvirering, tolkning, indhold og anvendelse af undersøgelserne.
slider-arrow
slider-arrow

Praktisk information

Kurserne afholdes som lokale kurser og kan rekvireres i perioden 2019-2022.
Gratis 5-dages skræddersyet kursusforløb
Gratis konsulentbistand vedr. implementering af en tidligere og forebyggende indsats
Mulighed for sparring omkring sammensætning af længerevarende kompetenceudviklingsforløb med afsæt i Børnekataloget
Du kan rekvirere kurset direkte via følgende link rekvirer her. Ønsker du ydereligere information ring og hør nærmere på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]