Primær og sekundær traumatisering: Risikofaktorer og advarselstegn - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Primær og sekundær traumatisering: Risikofaktorer og advarselstegn

Hvilke risikofaktorer og advarselstegn skal du være opmærksom på i forhold til primær- og sekundær traumatisering? Det får du svar på her.

Af Rikke Høgsted - www.rikkehoegsted.dk

Krisepsykolog og organisationskonsulent

sekundær traumatisering

Hvilke forhold spiller ind på risikoen for primær eller sekundær traumatisering og hvordan opdager man det?

Af krisepsykolog og organisationskonsulent Rikke Høgsted – www.rikkehoegsted.dk

Denne artikel er den fjerde i en serie af i alt fem artikler, som handler om, hvordan man kan opbygge modstandskraft og forebygge traumer i mentale højrisikojob. Teksterne stammer delvis fra forfatterens bog ”Grundbog i Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering i psykisk krævende job”.

Fik du ikke læst artikelserien fra starten af? Så find del 1 her. 

Erhverv, hvor man dagligt eller regelmæssigt arbejder med traumer, død, lidelse, vold, omsorgssvigt eller trusler, stiller særlige krav til de ansatte og udsætter dem for en potentiel negativ belastning. Det gælder både de ansatte, der arbejder ude på hospitalsstuerne, i institutionerne og behandlingslokalerne, på fængselsgangene eller i felten og de ansatte, der gennem kontorarbejde og for eksempel journalskrivning også får indblik i sygdomme, lidelse eller overgreb. Man kan dele de ansatte ind i 1. og 2. linjehjælpere.

Se også relevant uddannelse: Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

  1. linjehjælpere er dem, der bliver udsat for en direkte traumeeksponering, da deres arbejde foregår på ulykkes- eller gerningsstedet, i krigszonen eller i et nødhjælpsområde. Ved ulykker er der ofte tale om politi, brandvæsen og ambulancefolk, og i krigs- og nødhjælpsområder kan det dreje sig om soldater, læger, sygeplejersker, psykologer og andre nødhjælpsarbejdere. Ansatte på vagtcentraler og andre, der har til opgave at koordinere eller overvåge det akutte arbejde tæller også med i første linje. Mange journalister og fotografer arbejder også i første linje. 1. linjehjælpere er på stedet og oplever derfor hændelsen med alle deres sanser, hvilket kan være en stærk påvirkning, både hvad angår lyd, lugt og syn.
  2. linjehjælpere er dem, der bliver udsat for en indirekte traumeeksponering gennem det efterfølgende samvær med den traumatiserede. De er ikke selv på for eksempel uhelds- eller gerningsstedet, men kan være dem, som første linjen så at sige afleverer til. Det kan dreje sig om f.eks. sundhedsprofessionelle og socialarbejdere. For journalister og fotografers vedkommende er anden linje dem hjemme på redaktionen. Der kan også være tale om terapeuter, der arbejder med traumer, der ligger mange år tilbage, som det kan være tilfældet i visse sager vedrørende behandling af seksuelle overgreb i barndommen. 2. linjehjælpere kan igen deles ind i to grupper: Dem, der ansigt til ansigt arbejder med og møder den traumatiserede, og dem, der som administrativt ansatte arbejder med hændelsen gennem journal- eller rapportskrivning.

sekundær traumatisering

Traumeeksponering vil påvirke alle i organisationen, både medarbejdere, ledere og også organisationens kultur, hvilket både i hverdagen og under pres vil kunne forringe alles evne til at tænke og handle klart og agere professionelt.

Den ydre hændelse

Hvor kraftig en påvirkning den potentielt traumatiserende hændelse har på de involverede afhænger primært af selve hændelsen. Som jeg var inde på i den første artikel i serien har alle mennesker et ’breaking point’ – det er kun et spørgsmål om intensitet og frekvens af påvirkningen. Der kan både være tale om enkeltstående voldsomme hændelser eller om mange mindre, men langvarige, hændelser. Sidstnævnte kan på grund af både organisatorisk og individuel tilvænning udgøre en særlig trussel for, at man ikke opdager slagsiden rettidigt og dermed har mulighed for at få rettet forholdene op.

 ”Jeg har gennem årene som leder lært at kigge bedre efter dem, der bare sivebløder stille og roligt uden det store drama.  Dem skal man også have blik for.”

Se også relevant uddannelse: Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Selve hændelsens karakter vil have betydning. Naturskabte hændelser er for eksempel mindre belastende end menneskeskabte hændelser, ligesom hændelser, der involverer voksne, udgør en mindre belastning, end hvis ofrene for hændelsen er børn. Også forhold som, hvorvidt hændelsen var varslet eller ej, vil have betydning. Hændelser, der er varslede, fordi de sker i et højrisikoområde eller i situationer med klienter/patienter, man godt ved, er udadreagerende, er i sig selv mindre psykisk belastende end uforudsigelige og pludseligt opståede hændelser, der måske ydermere sker et ellers normalt trygt og fredeligt sted. Varslinger giver mulighed for at have de psykologiske parader oppe og være klar til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i situationen.

”Jeg blev virkelig vred. Kraftedeme. Jeg havde arbejdet i krigszoner i hele verden og havde nu søgt fred og ro i fredelige Norge. Jeg havde bevidst fjernet mig fra højeksplosive områder for at få lidt kontrol. Og så stod jeg der i Oslo med knuste ruder på kontoret.”

Håndteringen af den ydre hændelse

Udover selve hændelsen er der også en lang række organisatoriske forhold, der har betydning for, hvor stor en risiko de ansatte løber. Der er her tale om forhold som f.eks. traumeuddannelse og supervision, kulturen på arbejdspladsen, høj opgavebevidsthed og klare roller, arbejdets organisering mm. To forskellige organisationer vil kunne håndtere én og samme hændelse på to ret forskellige måder afhængig af, hvor beredte og hvor bevidste de er på påvirkningen. Endelig er der også en række individuelle forhold knyttet til både opgaveløsningen og til den ansattes liv i det hele taget, som også har betydning for risikoen for at udvikle mental slagside. Var personen f.eks. aktiv i hændelsen eller tvunget til at forholde sig passivt? Hvordan evaluerer personen selv sin indsats bagefter, og hvor i arbejdslivet i øvrigt befinder han eller hun sig? Er der tale om en junior eller senior?

Det skal for fuldstændighedens skyld også nævnes, at eksterne forhold som arbejdets status, evt. klager og mediernes dækning af en hændelse også kan have betydning for de involveredes risiko for mental slagside.

Faresignaler om mental slagside

Begrebet mental slagside er et overordnet begreb for den psykologiske ubalance, man er i risiko for at udvikle i et mentalt højrisikojob. Ligesom et skib kan få fysisk slagside, hvis lasten ikke er rigtig balanceret, vil mennesker få psykisk slagside, hvis det mentalt krævende arbejde ikke er tilrettelagt på en balanceret og hensigtsmæssig – det vil sige en bæredygtig – måde. En lang række symptomer eller faresignaler, kan være tegn på, at den ansatte er ved at få eller allerede har fået mental slagside. Faresignalerne kan både komme fra kroppen, fra hovedet, fra følelserne eller fra forholdet til andre.

sekundær traumatisering

Illustrationer: Annette Carlsen

Opdager man ikke den mentale slagside i tide, vil den kunne blive så stor, at personen ender med at udvikle en belastningstilstand eller en traumatisk betinget psykisk lidelse. Des flere faresignaler, der er tilstede, des større er risikoen for at kæntre.

Bæredygtig tilrettelæggelse af arbejdet

Opbygning af modstandskraft og forebyggelse af mental slagside handler overordnet om at tilrettelægge arbejdet på en bæredygtig måde. Bæredygtighed vil sige, at der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse af ressourcerne. Ressourcer skal her forstås bredt som tid, økonomi og ikke mindst den enkelte eller teamets faglige og menneskelige kompetencer. En organisation eller person, der blot udnytter ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer mistrivsel, stresssygemeldinger og en stor personaleomsætning. Organisationer og personer, der kun har fokus på at beskytte ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer også mistrivsel, da de ansatte her sandsynligvis vil opleve, at de ikke bliver fagligt udfordret, og deres ressourcer ikke anvendt godt nok. Man vil som organisation derudover selvfølgelig også risikere at blive udkonkurreret af andre i branchen, der har fundet en bedre balance.

Se også relevant uddannelse: Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Uddrag fra bogens omslag:

»Efter mange år som leder i sundheds-, forebyggelses- og beredskabsverdenen – er det første gang, jeg møder begrebet ’bæredygtig ledelse’. Bogen kobler teori, baggrund og fakta med erfaringer, oplevelser og citater, som jeg kan relatere til dilemmaer og udfordringer fra mit eget virke som leder. Vi er ikke supermænd, blot fordi vi har valgt denne profession, men bogen bidrager klart til, at vi kan blive ved med at være gode redningsmænd og ægtemænd … den skulle være skrevet noget før!«

Niels Thorup, mangeårig leder, chef og direktør i Falck A/S

Næste og sidste artikel i serien handler om de bæredygtige strategier, man som henholdsvis uddannelsessted, organisation og leder kan trække på for at forebygge mistrivsel, sygemeldinger og psykiske arbejdsskader.

Du finder sidste del af artikelserien her.

Relevante arrangementer

23. socialretlige konference
Kursus

23. socialretlige konference

Jylland

Børneinddragelse – anbringelser – ungdomskriminalitetsnævnet – overgangen fra barn til voksen – Ankestyrelsens afgørelser på kontanthjælpsområdet. 

 

Onsdag den 18. november 2020 kl. 09.30 – torsdag den 19. november 2020 kl. 15.00 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Læs mere
Ingen er håbløs – motivationsarbejde for hårdt belastede borgere
Kursus

Ingen er håbløs – motivationsarbejde for hårdt belastede borgere

Jylland & Sjælland

Motivationsarbejde med hårdt belastede borgere. Oplev Per Revstedt i både Hvidovre og Kolding. 

 

Du har også mulighed for at tilkøbe et 10 dages supervisionsforløb med Per Revstedt. På den måde kan du få hjælp til at bruge metoden selvstændigt. Tilmeldingen til supervisionsforløbet kan ske her på siden eller pr. telefon. Læs mere her på siden. 

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, men hvis der stadig er forsamlingsforbud ved afholdelse, bliver arrangementet rykket til et senere tidspunkt.

Læs mere
Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

En kursusdag, der giver dig et overblik over de mange faktorer, som fremprovokerer, komplicerer eller forstærker borgerens sårbarhed.

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, men hvis der stadig er forsamlingsforbud ved afholdelse, bliver arrangementet livestreamet eller rykket til et senere tidspunkt.

Læs mere
Adfærdsindsigt der hjælper demensramte
Kursus

Adfærdsindsigt der hjælper demensramte

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at skabe et demensvenligt miljø. Afholdes i Ringsted og Silkeborg.

Læs mere