Praksiskursus om den tidlige og forebyggende indsats - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog6
Børnekataloget
Uddannelse

Praksiskursus om den tidlige og forebyggende indsats

Praksiskurset kan rekvireres i perioden 2019-2022.
Kontakt vores konsulenter for nærmere information vedr. rekvirering og indhold. Ring 6615 9043 eller send en mail til [email protected]

5 dages skræddersyet kursusforløb om den tidlige og forebyggende indsats

En tidlig og forebyggende indsats giver livslang effekt. Det er derfor vigtigt, at alle professionelle, som møder børn og unge i hverdagen, er opmærksomme på tegn og signaler på mistrivsel og har kendskab til støttemuligheder.

Praksiskurset om den tidlige og forebyggende indsats består af en række obligatoriske og valgfri moduler. Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales ved et formøde på baggrund af jeres konkrete problemstillinger, ønsker og valgte fokusområde.

Det er gratis for en kommune at rekvirere et praksiskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog12Flip

Formål

Formålet med praksiskurset er at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge og i denne forbindelse styrke den tidlige opsporing af udsatte børn og unge.

Praksiskurser skal bidrage til, at det fagpersonale, der til dagligt arbejder med børn og unge, får en generel viden om udsatte børn, har kompetencer i forhold til at opspore tidlige tegn på mistrivsel og viden om relevante støtte- og handlemuligheder i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Derudover skal praksiskurset øge kendskabet til de tværfaglige faggruppers kompetencer i arbejdet med børn og unge i mistrivsel, og de forskellige lovgrundlag, der arbejdes ud fra samt de problemstillinger og muligheder, der er på området.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Læringsmål

Gennem kurset får kursisterne bl.a. viden om, hvordan samarbejdet mellem myndighedsområdet, almenområdet og indsatserne i kommunernes tilbudsvifte kan tilrettelægges.

De får viden om anvendelsen af § 11 stk. 3 som en indsats i det tidlige forebyggende arbejde, herunder afgrænsningen til indsatser i almenområdet og til SEL § 50 og 52.

Derudover opnår kursisterne viden tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og opnå viden om skolevægring og målgruppen af børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring.
Socialstyrelsens pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen er rammesættende for indhold, læringsmål men Seminarer.dk skræddersyr kurset i samarbejde med kommunens ledelse med afsæt i kommunens behov og fokusområder.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog8Flip

Udbytte

I får som organisation øget indsigt i muligheder og handleveje i den tidlige forebyggende indsats samt viden om, hvordan I konkret kan arbejde med opsporing
Kendskab til muligheder for inddragelse i den tidlige forebyggende indsats
Indsigt i det juridiske grundlag i forhold til opsporing, forebyggelse og tidlig indsats, herunder snitfladen mellem Servicelovens §11.3 og §§50 og 52
Indsigt i tegn og signaler til vurdering af udsathed
Erfaring med at anvende konkrete redskaber til opsporing
Kendskab til det tværfaglige samarbejde og andre faggruppers handlemuligheder
Viden om, hvordan opfølgning tilrettelægges som et samspil mellem myndighed og almenområdet

Målgruppe og undervisningsform

Målgruppe
Praksiskursets samlede målgruppe er myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere, der arbejder med indsatser og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner, samt inden for det almene område, herunder PPR, personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker og dagplejere. Enkelte moduler retter sig mod udvalgte faggrupper, mens andre moduler er målrettet alle medarbejdere.

Undervisningsform Kurset veksler mellem teori og praksis ud fra både et juridisk og et socialfagligt perspektiv. Der arbejdes dialogbaseret gennem øvelser og cases, som afspejler de typiske udfordringer i arbejdet.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2
Obligatorisk modul
Ledelsesdag
Ledelsesdagen har til formål at øge ledelsens bevidsthed om og styrke ledelsens egen rolle og opgaver i forhold til at understøtte implementeringen af en fælles forståelse for opsporing, forebyggelse og tidlig indsats, vurdere organisationens parathed i forhold til implementering af den nye viden/færdigheder, og at der udarbejdes en implementeringsplan.

På ledelsesdagen faciliterer konsulenten fra Seminarer.dk drøftelser vedr. muligheder og udfordringer i forhold til at sikre implementering af viden fra kurset i organisationen, herunder hvordan man før, under og efter praksiskurset sikrer de bedste rammer for medarbejderinvolvering, så det sikres, at praksiskurset opleves relevant og praksisnært for medarbejderne. Det er væsentligt i denne drøftelse at sikre, at medarbejderinddragelsen er reel, da denne er afgørende for medarbejdernes motivation og interesse for den socialfaglige læring og udvikling.
Obligatorisk modul
Samarbejdet mellem myndighed, almenområdet og tilbudsviften
Et velfungerende samarbejde mellem myndighed i Familieafdelingen, almenområdet og tilbudsviften er det bedste grundlag for at sikre børn i mistrivsel den nødvendige hjælp. Manglende indsigt i andre faggruppers handlemuligheder og klarhed om, hvordan det tværfaglige samarbejde kan tilrettelægges, kan være barrierer for opsporing og tidlig indsats.

Modulet sætter fokus på, hvordan kommunen styrker arbejdet med tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel gennem fælles indsigt i de lovgivningsmæssige rammer og handlemuligheder i samarbejdet mellem myndighed, almenområdet og tilbudsviften og dermed styrkede kompetencer til fremadrettet at arbejde tværfagligt omkring opsporing.
Obligatorisk modul
Tidlig opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenmiljøet
En tidlig og målrettet indsats er vejen frem. Identificeringen af socialt udsatte børn og unge samt dem, der er i risiko for dette, er en udfordring for såvel forskningen som fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?

Formålet med modulet er, at deltagerne bliver i stand til at opspore og handle relevant og rettidigt i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Modulet giver kursisterne viden om tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge i en udsat position, risikofaktorer og resiliens, forsknings- og praksisbaseret viden om opsporing af børn og unge i udsatte positioner og centrale elementer, som skal være til stede fagligt og organisatorisk for at lykkes med en tidlig opsporing samt en indføring i lovgivningen på området.
Obligatorisk modul
Opfølgning og implementering af praksiskurset
Praksismodulet om opfølgning og implementering af praksiskurset er rettet mod ledere og relevante nøglepersoner i forhold til at sikre forankringen af viden fra praksiskurset.

Formålet med modulet er at følge op på de indledende overvejelser og beslutninger, som blev drøftet på ledelsesdagen på baggrund af den viden og eventuelle nye opmærksomhedspunkter, der er fremkommet i løbet af kurset. Derudover er det målet, at ledelsen styrkes i fremadrettet systematisk at opsamle viden om udfordringer, barrierer, potentialer og dynamikker
slider-arrow
slider-arrow
Valgfrit modul
Brug af §11.3 i den tidligt forebyggende indsats
En tidlig forebyggende indsats betaler sig og giver livslang effekt. Det øgede fokus på en forebyggende og tidlig indsats har givet anledning til en række spørgsmål i kommunerne om, hvilke muligheder der er for at bruge servicelovens § 11. 3 i praksis.

Modulet har til formål at give deltagerne praksisnær og forskningsbaseret viden om forebyggelse og tidlig indsats samt inspiration til at anvende mulighederne i Servicelovens § 11, stk. 3 i det tidlige og forebyggende arbejde.

På modulet tages afsæt i cases, der illustrerer, hvilke overvejelser man som sagsbehandler skal gøre sig, når man skal vurdere, om en problemstilling kan løses med en forebyggende indsats samt hvordan man sikrer en hensigtsmæssig opfølgning på indsatsen.
Valgfrit modul
Skolegang og skolevægring
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling for at undgå, at omfanget og konsekvenserne af fraværet øges. Men en af udfordringerne i forhold til at reagere på elevers skolefravær er at kunne fastslå, hvornår fraværet er problematisk; altså hvornår skolefraværet har et niveau eller omfang, som er forstyrrende for eleven og påvirker elevens akademiske udvikling eller trivsel.

Formålet med modulet er, at kursisterne opnår forskningsbaseret viden om skolevægring og målgruppen "Børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring", samt får viden om indsatser, som har vist sig effektfulde i forhold til skolevægring.

Modulets målgruppe er myndighedsrådgivere, medarbejdere i PPR og skolelærere.

Valgfrit modul
Implementering af opsporingsmodellen
Opsporingsmodellen er blevet til gennem flere års afprøvning af metoder til opsporing i kommunerne, og har vist sig særlig effektfuld i forhold til at opspore børn og unge i mistrivsel.

Modellen skal understøtte, at der iværksættes en tidlig indsats for de børn og unge, der har behov for hjælp. Der kan både være tale om børn og unge i åbenlys mistrivsel, men også de børn og unge, hvor det det endnu ikke er så tydeligt. Det er særligt afgørende at man også opdager de børn og unge der er i begyndende mistrivsel, da al forskning viser, at jo tidligere vi opdager, at et barn ikke trives, jo større chance er der for, at vi kan hjælpe barnet til øget trivsel.

Formålet med modulet er, at deltagerne opnår kendskab til og forståelse for Opsporingsmodellen og dens elementer, så de kan give relevant sparring og opbakning til de fagprofessionelle, og at der udarbejdes en plan for implementering af Opsporingsmodellen.
Valgfrit modul
Løsningsfokuseret tværfaglig samarbejdsmodel til opsporing og tidlig indsats
Formålet med modulet er, at deltagerne opnår kendskab til og forståelse for den løsningsfokuserede tværfaglige samarbejdsmodel, med sigte på at opkvalificere kommunens arbejde med tidlig opsporing.

På modulet præsenteres kursisterne for en løsningsfokuseret tværfaglig samarbejdsmodel til tidlig opsporing gennem skabelse af mere fleksible og inddragende organiseringer og indsatser, som er helhedsorienterede og med til at sikre tættere netværk omkring børnene og deres familier, herunder med særlig fokus på forældreinddragelse. Der trænes spørgsmål, der sikrer, at den professionelle i statusopfølgningen kan beskrive, hvad der er blevet bedre, hvad der fortsat fungerer i deres familie, samt tegn på sikkerhedsaspekter, trivsel og udvikling i forhold til at kunne afslutte indsatsen (eventuelt sagen).
slider-arrow
slider-arrow

Praktisk information

Kurserne afholdes som lokale kurser og kan rekvireres i perioden 2019-2022.
Gratis 5-dages skræddersyet kursusforløb
Gratis konsulentbistand vedr. implementering af en tidligere og forebyggende indsats
Mulighed for sparring omkring sammensætning af længerevarende kompetenceudviklingsforløb med afsæt i Børnekataloget
Du kan rekvirere kurset direkte via følgende link rekvirer her. Ønsker du ydereligere information ring og hør nærmere på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]