Den 25. socialretlige konference - Afholdes d. 26-27 september i Nyborg
25. socialretlige konference
Børn & unge
Kursus

Den 25. socialretlige konference

Sæt kryds i kalenderen og tag med på den vidensspækkede 25. socialretlige konference, hvor vi stiller skarpt på, hvor socialretten bevæger sig hen, hvilke udviklingsmuligheder der er, og hvordan vi sikrer borgernes rettigheder endnu bedre.

Foruden rig mulighed for at netværke byder konferencen på en lang række interessante oplæg og debatter, og i løbet af konferencens 2 dage kan du bl.a. opleve jurist og partner i Embedsværket Sanne Møller, borgerrådgiver Kresten Gaub, Ankestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening og tænketanken Justitia.

 

Har vi nok fokus på socialretten?

Hvordan sikrer vi borgeres rettigheder endnu bedre? Hvor bevæger socialretten sig hen?  

På dette års socialretlige konference fokuserer vi på udsatte borgere i socialretten, og på om vi har nok fokus på socialret, eller om den drukner i besparelser, reformer og manglende fokus? På den socialretlige konference ser vi på, hvor socialretten bevæger sig hen, og hvor der er udviklingsmuligheder for at skabe de bedste forudsætninger for de udsatte borgere.  

Den socialretlige konferencen er centreret omkring tre temaer: Børn & unge, forsørgelse, uddannelse & beskæftigelse og social & handicap. Hvert tema vil blive behandlet med et oplæg og en efterfølgende debat.

Tema 1: Børn & unge Har vi nok fokus på socialret – på børneområdet? 

Som sagsbehandler kan det være vanskeligt at navigere i de forskellige lags særkender, herunder bl.a. pligten til at blande sig i familielivet, tillid til eksperternes vurdering af familiers vanskeligheder og barnets egen vurdering af situationen. For at finde frem til den rigtige løsning i den enkelte børnesag kræver det en stærk forvaltningskultur med dygtige sagsbehandlere og en stor respekt for børneområdet som det pligtområde, det er.  

Tema 2: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse Kan vi styrke retssikkerheden gennem reformer? 

I de seneste årtier har vi oplevet mange nye reformer inden for forsørgelses-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet - bl.a. skærpede sanktioner på forsørgelsesområdet, FGU-reformen på uddannelsesområdet og LAB-reformen på beskæftigelsesområdet. Spørgsmålet er, hvilken betydning de forskellige reformer har haft, og om de har styrket retssikkerheden for borgerne. 

Tema 3: Social og Handicap Ulige adgang til retssikkerhed. Hvad betyder det, for hvem, og hvad kan vi gøre ved det?  

Det er aldrig godt, når en sag omgøres i Ankestyrelsen. Oftest ser vi denne omgørelse i sager hos borgere som er bekendt med sine retssikkerhedsmæssige rettigheder, men hvordan sikrer vi, at der er samme sagsbehandling og klagemuligheder hos de udsatte borgere, som ikke har et netværk der kan hjælpe, eller har samme kendskab til deres retssikkerhed?  

Dag 1

Klik på tidspunkterne for at folde sektionen ud

Kl. 10.00 – 10.10: velkomst v. Rikke Hyldgaard og Seminarer.dk

Kl. 10.10 – 10.55: Oplæg v. Dansk Socialrådgiverforening v. Mads Bilstrup

Borgernes retssikkerhed: En central del af socialrådgivernes kernefaglighed  

At kende lovgivningen på det sociale område og omsætte den i praksis er en central del af socialrådgivernes faglighed. Så hvorfor oplever vi alligevel problemer med borgernes retssikkerhed på det sociale område, og hvordan kan vi styrke praksis? Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, vil i oplægget komme ind på socialrådgivernes kernefaglighed og retssikkerhed. Herunder hvilke kompetencer det kræver at foretage en grundig helhedsvurdering, og hvordan borgerinddragelse og retssikkerhed går hånd i hånd. I oplægget kommer vi ind på, hvad der set ud fra socialrådgivernes perspektiv er de største trusler mod retssikkerheden i dag, og hvordan en styrket faglighed – og mulighed for at udøve fagligheden – bidrager til højere tillid, bedre samarbejde, og at borgerne i højere grad føler sig hørt og inddraget. 

Kl. 10.55 – 11.05: Pause

Kl. 11.05 – 12.00: Debat - Hvordan styrker vi socialrådgivernes praksis?

Under udarbejdelse  - Kommer snart

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 13.45: Oplæg v. jurist Bente Adolphsen

Har vi nok fokus på socialret – på børneområdet? 

Det, der særligt kendetegner de sociale børnesager, er, at de er hyperkomplekse, og denne kompleksitet kendetegner også børneområdet som sådan. Derfor bliver vi nødt til at få et skarpere fokus på socialrettens indhold og afgrænsning. I sit oplæg sætter Bente Adolphsen fokus på de forskellige strømningers betydning for det socialt udsatte barn og giver bud på, hvad der skal til for, at socialretten bliver en reel ret for det socialt udsatte barn til at opnå beskyttelse mod skadelige opvækstvilkår. Oplægget tager afsæt i de forskellige statstypers betydning for forvaltningen af dette pligtområde og den konkrete sociale børnesag 

Kl. 13.45 – 14.00: Pause

Kl. 14.00 – 15.00: Debat - Har vi nok fokus på socialretten?

Under udarbejdelse. Kommer snart.

Kl. 15.00 – 15-45: Oplæg 3: v jurist Jannie Dyring

Styrker vi retssikkerheden gennem reformer? 

Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse har gennemgået en lang række reformer og ændringer i de seneste årtier. Siden socialreformen i 1998 har de nævnte områder i vidt omfang udviklet sig adskilt fra de øvrige sociale områder og er i dag underlagt en omfattende og meget detailreguleret lovgivning. Centralt i denne udvikling står beskæftigelsesreformen fra 2003 med indførelsen af beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og samlingen af forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesministeriet. Med denne reform blev der bl.a. indført en sondring mellem målgrupper på baggrund af forsørgelsesydelser som grundlag for beskæftigelsesindsatsen.  

Efterfølgende er områderne forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse blevet reformeret flere gange. I dette oplæg bliver der lagt særlig vægt på nogle af de væsentligste ændringer heraf fra 2019 og frem samt på de forventede kommende reformer. 

Kl. 15.45 – 15.55: Pause

Kl. 15.55 – 16.45: Debat - Er vi tilfredse med reformernes effekt – hvad håber vi på sker i fremtiden?

Under udarbejdelse - Kommer snart

Kl. 16.45 – 17.00: Pause

Kl. 17.00 – 17.30: Overraskelse

Kl. 18.30 – ??: Middag og netværk

Dag 2

Klik på tidspunkterne for at folde sektionen ud

Kl. 09.00 – 09.10: Velkomst v. Rikke Hyldgaard og Seminarer.dk

Der vil være morgenmad frem til start kl. 09.00. Husk at tjekke ud inden vi starter.

Kl. 09.10 – 09.55: Oplæg v. jurist Sanne Møller

Ulige adgang til retssikkerhed. Hvad betyder det, for hvem, og hvad kan vi gøre ved det?  

Det er aldrig godt, når en sag omgøres i Ankestyrelsen - men det dækker dog over en borger, der er bekendt med sine retssikkerhedsmæssige rettigheder, og derfor får prøvet sin sag igen. Jurist Sanne Møller sætter fokus på de retssikkerhedsmæssigt svageste borgere – dem, der er for gode til at få en værge, men for dårlige til at klage. Hvor mange drejer det sig om? Er deres sager lige så godt oplyst, som de sager, hvor borgeren klager? Er de dårligere til at gøre opmærksom på behov og dokumentere deres sager end dem, der klager? Og hvad betyder det egentlig for ligheden mellem borgere med handicap? 

Med udgangspunkt i data og cases sættes der spot på de faldgruber, der er indbygget i vores retssamfund - men også på hvad du som socialrådgiver, leder eller politiker kan gøre for at sikre, at retssikkerhed bliver tilgængelig for flere. 

Kl. 09.55 – 10.10: Pause

Kl. 10.10 – 11.00: Debat - Hvad skal der til for at vi kan løse opgaven?

Under udarbejdelse. Kommer snart.

Kl. 11.00 – 11.15: Pause

Kl. 11.15 – 12.00: Oplæg v. Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen  

Hvad kendetegner de sager, som Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer på social- og handicapområdet?  

Kl. 12.00 – 13.00: Let frokost

Kl. 13.00 – 13.45: Oplæg v. Justitia

Hvordan står det til med retssikkerheden på det socialretlige område? 

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia, har gennem flere år arbejdet med retssikkerhed for udsatte borgere. Med udgangspunkt i Justitias nye analyser om kommunernes sagsbehandlingstider, sagsbehandlingsfejl og digital forvaltning vil Birgitte give en status på, hvordan det i dag står til med retssikkerheden på det socialretlige område, ligesom der vil blive redegjort for mulige årsager og løsninger til de konstaterede udfordringer. 

Kl. 13.45 – 14.00: Pause

Kl. 14.00 – 14.45: Oplæg v. Kresten Gaub, Borgerrådgiver

Har du snakket med din Borgerrådgiver i dag? 

Der er i de senere år sket en voldsom stigning i antallet af kommuner, der vælger at få en borgerrådgiver.  

Med udgangspunkt i sine erfaringer som borgerrådgiver vil Kresten Gaub gerne sætte fokus på og inviterer til en drøftelse af, hvad der virker – og evt. hvad der ikke virker så godt– i mødet mellem borger, borgerrådgiver og forvaltning. Hvordan spiller vi hinanden gode? 

Som Borgerrådgiver har Kresten Gaub navnlig været optaget af, hvorfor der sker så mange fejl i de sociale sager. Hvad er det udtryk for? Og hvad vi kan gøre for at ændre ved dette? I den forbindelse er det en væsentlig pointe for ham, at vi bliver nødt til at få et klart og fælles sprog for problemerne, før vi kan løse dem, og at vi først kan få et klart sprog, når vi tillader os selv og hinanden at tale ærligt, tydeligt og konkret om de forhold, der er svære i dagligdagen. 

Kl. 14.45 – 15.00: Afrunding, evaluering og tak for i dag

Undervisere

Rikke_Hyldgaard
Klik for at se
bente-adolphsen
Klik for at se
Sanne_Møller
Klik for at se
Jannie_Dyring
Klik for at se
Birgitte_Arent
Klik for at se
Kresten_Gaub
Klik for at se
Rikke_Hyldgaard
Rikke Hyldgaard
journalist siden 1997 og altid med mennesker i centrum
Hun var i mange år featurejournalist på Fyens Stiftstidende. I dag er hun forfatter, underviser på journalistuddannelsen i Odense og på kurser i bl.a livsfortællinger samt en erfaren oplægsholder. Hun er forfatter til bøgerne Soldaten - i krig og kærlighed, Dorthe Kollo: Jeg er stadig her, Hans Pilgaard: Støj og Fortielser, Johannes Langkilde: Da amerikanerne gik hver til sit; Grevinde Alexandra: Mit Lykkelige Land og er medforfatter til bogen. Den danske sang af Phillip Faber. I 2011 modtog hun Spadestiksprisen for fortællingen om en ung soldat i Afghanistan
bente-adolphsen
Bente Adolphsen
cand.jur., foredragsholder og juridisk konsulent
Kendt som en af landets absolut mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Bente Adolphsen har mange års praksiserfaring fra den kommunale socialforvaltning – især fra børneområdet – og hun er anerkendt for sin evne til at omsætte svært juridisk stof til let tilgængelig og praksisorienteret viden.
Sanne_Møller
Sanne Møller
partner i Embedsværket, som arbejder med juridisk ledelsesrådgivning
Sanne Møller er forfatter til rapporten "Retssikkerhed for udsatte borgere", som er udgivet af Advokatsamfundet i juni 2020, og dernæst er hun aktiv debattør på socialområdet. Sanne Møller har tidligere været advokat for borgere i sociale sager og chefjurist i Københavns Kommune.
Jannie_Dyring
Jannie Dyring
cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR)
Hun har stor erfaring fra organisationsverdenen, uddannelsessektoren, offentlige myndigheder samt private og frivillige organisationer. Hun har bl.a. stort kendskab til forsørgelse- og beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, handicapområdet, børne-, unge- og familieområdet og myndighedsudøvelse og forvaltning området.
Birgitte_Arent
Birgitte Arent Eiriksson
advokat og vicedirektør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia
Birgitte Arent Eiriksson er også projektleder på et større projekt om socialt udsattes retssikkerhed. Birgitte Arent Eiriksson har bl.a. lavet flere analyser om mødet mellem borger og det offentlige system.
Kresten_Gaub
Kresten Gaub
borgerrådgiver i Roskilde Kommune siden 2015
Inden da har han bl.a. arbejdet som advokat og igennem en længere årrække ved Folketingets Ombudsmand. Sideløbende med dette har han undervist og holdt oplæg om forvaltningsretlige emner i forskellige sammenhænge. Kresten Gaubs faglige liv har været præget af en (u)almindelig socialretlig interesse og et brændende ønske om at værne om den demokratiske retsstat.
PRISEN:
Pris for deltagelse er kr. 6.030, - ekskl. moms.. Der er morgenmad, frokost, kage, middag og overnatning med i prisen på første dag og morgenmad, frokost og kage med i prisen på anden dag.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.