Bliv certificeret sorgvejleder - Seminarer
sorgvejleder
Børn & unge
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

  • Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin
  • Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke
  • 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Vi arbejder på nye datoer i efteråret 2022 Hold øje her på siden eller vores Facebookside.

Bliv certificeret sorgvejleder

Sorgkulturen i Danmark gennemgår for øjeblikket en stor transformation med opbrud og nye normer. Samtidig er vores viden om sorg øget, og vi ved i dag meget mere om, hvor mange der får langvarige konsekvenser af sorg eller ender med at lide under vedvarende sorglidelse. Derfor er der stadig større krav til dig som professionel om at kunne tale med og tilbyde en støttende indsats til dem, der gennemgår en til tider lammende og sønderlemmende sorg. Men hvordan griber du det bedst an?

Som fagperson har du en rolle i nogle af sorgkulturens utallige rum, og du kan være med til at skabe trygge og altafgørende rum for de sørgende. Det er en nødvendighed, at du kan navigere i sorgens kompleksitet og kulturelle rammer for at give den bedste vejledning. Det er også væsentligt, at du har et indblik i, hvilke muligheder du har for at kunne henvise og til hvem, så du hjælper og støtter på den mest hensigtsmæssige måde - om det så er pårørende, der har mistet, eller mennesket, der er på vej mod livets ende.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en af landets førende forskere og praktikere inden for sorgområdet – psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin. Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år. Hun leder desuden forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital.

En praksisnær uddannelse med redskaber

Uddannelsen giver dig foruden ekspertviden fra førende forskere og praktikere en konkret metode, sorgfacilitering, du kan anvende til at yde støtte til de personer, du drager omsorg for i sorgen. Metoden er sammensat i et samarbejde mellem psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin, og Katherine Shear, professor i psykiatri og leder af The Center for Complicated Grief ved Columbia School of Social Work i New York, USA og grundlægger af CGT (Complicated Grief Therapy). Sorgfacilitering tager udgangspunkt i CGT og bygger desuden på teorierne om tosporsmodellen, fortsættelse af det følelsesmæssige bånd og Compassion Focused Therapy. Metoden indeholder redskaber til støtte og psykoedukation af dem, du skal hjælpe.

Mange sørgende har gavn af en sorggruppe. Derfor indgår der på denne uddannelse et modul, der gør dig i stand til at facilitere sorggrupper. Som sorggruppeleder skaber du et unikt og trygt rum for sørgende mennesker, hvor de i fortrolighed kan dele deres historier og sorg. De får mulighed for at spejle sig i andre, hvormed en eventuel ensomhed og tomhed får mindre plads i deres liv.

Udbytte

nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning og forståelsesmodeller på sorg
redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse
indsigt i sorgens udtryk på internettet
viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og samspillet med omgivelserne
viden om sjælesorg og indblik i præstens mulige rolle i sorgforløbet
viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre
viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er
en konkret metode i sorgfacilitering, så du er klædt på til at yde relevant støtte
viden om sorg i andre kulturer - særligt med fokus på sorgkulturen og sorgforståelsen i den mellemøstlige kultur
kompetencer til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb
et oplæg om det at facilitere sorggrupper i professionelt regi
en personlig beretning om det at miste til selvmord og de livslange konsekvenser, det kan have for familie, netværk og venner
redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job
indblik i de professionelles indsatser og koordinering i sundhedsvæsenet

Målgruppe for sorgvejlederuddannelsen

Sorgvejlederuddannelsen kan du bruge som en overbygning/efteruddannelse af din professionsbachelor eller erhvervsuddannelse inden for omsorgsfagene. Med din baggrund suppleret med sorgvejlederuddannelsen kan du fungere som central vejleder hos kommunen – dels for borgeren og dels for kollegerne, som sorggruppeleder hos kommunerne for børn og voksne, i private institutioner, på plejehjem, i kirken mv., indgå samarbejder med selvstændige coaches, terapeuter e.l. inden for omsorg og terapi med rådgivning, vejledning og grupper eller som ansat rådgiver/vejleder hos diverse foreninger, der beskæftiger sig med mennesker, der lider tab og sorg. Vi anbefaler, at du modtager supervision løbende, hvis du skal være sorggruppeleder eller indgå i en coaching/rådgivningsfunktion.

Ønsker din arbejdsplads eller kommunen en sorgvejleder, som andre fagprofessionelle kan indhente råd og vejledning hos, er uddannelsen yderst relevant. Med denne uddannelse i rygsækken er mulighederne mange, fordi uddannelsen dækker bredt og giver en 360 graders viden om og praksisnær tilgang til sorg.

Modul 1
Introduktion til sorgvejlederuddannelsen og viden om sorg, sorgens udtryk på internettet, sorgens sociologi og indblik i sjælesorg
Dag 1:
Vi indleder kort uddannelsen med en introduktion til forløbet som helhed, så du får et overblik over, hvad du tager med dig som certificeret sorgvejleder.
Af faglig viden byder modulets første dag på viden om sorg, sorgreaktioner og forståelsesmodeller vedr. sorg. Derudover får du viden om vedvarende sorglidelse, hvormed du får opmærksomhedspunkter i forhold til opsporing heraf. Dagens underviser er psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
Dagen afsluttes med et oplæg om sorgens udtryk på internettet, som Stine Gotved, kultursociolog og ph.d. i cybersociologi, underviser i.

Dag 2:
På modulets anden dag overtager ph.d. og professor i sociologi, Michael Hviid Jacobsen, undervisningen og beriger dig med viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og relationer til familie samt øvrige omgivelser.
Om eftermiddagen kommer hospitalspræst Christian Juul Busch og giver dig viden om sjælesorg, og hvad præstens rolle kan være i et sorgforløb.
Modul 2
Sorg hos børn og unge, forældre, den døende/syge og den ældre. Kroppens rolle i sorgprocessen, herunder kropshukommelse
Dag 1:
Dagen starter med undervisning i den døende/syges sorg af hospitalspræst Christian Juul Busch og dernæst med et oplæg om ældres sorg af forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo. For begge grupper gennemgår vi, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos den enkelte gruppe, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos dem, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Undervisningen bliver understøttet af cases. Dagen afsluttes med et oplæg af ph.d. og Post-Doc. Allan Køster om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder kropshukommelse.

Dag 2:
Dag 2 på dette modul bevæger sig ind i temaet sorg hos børn og unge samt forældre, der mister. Vi gennemgår, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos de enkelte grupper, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos den enkelte gruppe, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Dagens underviser er professor Atle Dyregrov.
MODUL 3
Sorgfacilitering og andre kulturers sorg
Dag 1 & 2:
Indholdet på størstedelen af dette modul bliver en indføring i en unik sammensat metode, sorgfacilitering, som bygger på CGT (complicated grief therapy) og er udarbejdet i samarbejde mellem psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin, og den anerkendte professor Katherine Shear. I sorgfacilitering er indbygget en guide til hjælp med psykoedukation af de personer, du har samtaler med.

Efter modulet opfordrer vi dig til, at du bruger metoden i dit daglige virke, så du indsamler cases, der kan danne grundlag for diskussion, sparring og refleksion på uddannelsens sidste dag. Modulets underviser er psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin.

Dag 2 afsluttes med et oplæg om andre kulturers udtryk af sorg med et særligt fokus på den mellemøstlige sorgforståelse og praksis, som professor og overlæge Morten Sodemann vil undervise i.
MODUL 4
Facilitering af sorggrupper
Dag 1:
På dag 1 af modul 4 stiller vi skarpt på sorggrupper i både et forskningsmæssigt og praksisnært perspektiv. Anne Suhr lægger ud og tager i sit oplæg afsæt i sin egen forskning om sorggrupper i skoleregi samt præsenterer internationale forskningsresultater om sorggrupper i et bredere perspektiv. Oplægget vil med udgangspunkt i forskning perspektivere sorggruppers muligheder og begrænsninger.
Derefter arbejder vi metodisk og praktisk videre med, hvordan du kan højne kvaliteten af sorggrupper, forståelse af sorggrupper og deres effekt, og ikke mindst fokusere på, hvordan du i praksis kan lede og organisere sorggrupper, så det sikres, at de understøtter faglig viden på området og sikrer, at deltagerne får kvalitet i sorggrupperne.
Dag 1 runder vi af med et oplæg om sorggrupper for mennesker med udviklingshæmning, hvor du får konkrete redskaber til, hvordan du kan etablere og afvikle sorggrupper, der giver den enkelte borger mulighed for at tale om sin sorg og dele tanker og følelser med andre.
Underviserne på dag 1 er hhv. ph.d. Anne Suhr, direktør Birgitte Horsten og sognepræst Line Rudbeck.

Dag 2:
På dag 2 får du indblik og øvelse i redskaberne remembering og bevidning i en sorggruppekontekst, hvor undervisningen bliver varetaget af ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen-Henry.
MODUL 5
Undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job. Professionelle indsatser og koordinering i praksis. Opsamling og refleksion
Dag 1:
Når du arbejder med mennesker i sorg, giver du ofte meget af dig selv, hvormed du enten er i risiko for at overinvolvere eller underinvolvere dig i arbejdet. Dette opstår på grund af de psykiske belastninger, som et mentalt højrisiko-job indebærer. Derfor er det en vigtig del af uddannelsen, at du får redskaber til at passe på dig selv og dine kolleger i jobbet. Undervisningen varetages af psykolog og specialist i psykotraumatologi Rikke Høgsted.

Dagen runder vi af med et oplæg, hvor Anja Linn fortæller om sin oplevelse med både forsøg på og selvmord i familien. Anja Linn deler hudløst ærligt og sårbart fortællingen om ”et før og efter” selvmordets tragedie, om omstændighederne, reaktionerne og de livslange konsekvenser, det har fået for hende selv, familien, netværket og vennerne.

Dag 2:
Den sidste dag på uddannelsen får du et oplæg af psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin om professionelle indsatser ift. sorg og koordinering i sundhedsvæsenet. Dernæst bliver det en dag med tid til gennemgang af hjemmeopgave, opsamling, cases, spørgsmål, refleksion og sparring for til sidst at munde ud i evaluering af uddannelsen. Dagen faciliteres af psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Klik for at se
Underviser_280x400px_Allan Køster
Klik for at se
Michael Hviid Jacobsen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Klik for at se
Birgitte-Horsten
Klik for at se
Jorit Tellervo
Klik for at se
Atle-dyregrov
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Klik for at se
Stine Gotved
Klik for at se
Morten-Sodemann
Klik for at se
Anja-Linn-Hansen
Klik for at se
Line-Rudbeck
Klik for at se
Anne-Suhr
Klik for at se
Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Mai-Britt Guldin
Psykolog og ph.d.
Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år. Mai-Britt Guldin er leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital. Hun underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster, og er aktiv som foredragsholder. Mai-Britt Guldin har udgivet flere bøger om sorg, bl.a. Tab og Sorg – en grundbog for professionelle (2014), Sorg i rækken af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag samt bogen Sorgterapi – Evidens og metoder i praksis. (2018). Senest har hun været medforfatter til og medredaktør på bogen Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring, som udkom i 2019 og skrevet Kort & godt om SORG - også fra 2019.
Underviser_280x400px_Allan Køster
Allan Køster
Ph.D. og seniorforsker
Allan Køster er ansat hos Det Nationale Sorgcenter. Allan Køsters forskningsperspektiv er på eksistentielle og fænomenologiske aspekter af sorgen – hvilket vil sige, hvordan sorg bliver oplevet af individet. Allan Køster har særligt fokus på, hvordan sorgen former os i et bredere livsperspektiv, og specifikt hvordan dette ser ud hos personer, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen.
Michael Hviid Jacobsen
Michael Hviid Jacobsen
Professor i sociologi ved Aalborg Universitet
Michael Hviid Jacobsen har i en lang årrække forsket i vores forandrede forhold til døden og sorgen i det moderne samfund og har udgivet en lang række bøger om døden og sorgen.

Han er desuden tidligere studieleder på Masteruddannelsen for Humanistisk palliation ved Aalborg Universitet.
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Christian Juul Busch
Hospitalspræst
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 30 år. Før dette har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og Nordisk Forening for Palliativ Vård. I 2013-2015 var han projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’.
Christian Juul Busch har skrevet en del artikler og lærebogskapitler, og senest har han bidraget med kapitlet Den døendes sorg – Mellem vemod og fortvivlelse i bogen Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring, som udkommer i 2019, – en bog, som han også har været medredaktør på i samarbejde med Michael Hviid Jacobsen og Mai-Britt Guldin.
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Christine Tind Johannessen-Henry
Teolog, ph.d. og præst
Christine Tind Johannessen-Henry er ansat som lektor i sjælesorg og forsker ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Som underviser udvikler og kører hun den 2-årige Specialuddannelse i Sjælesorg og har i 13 år ledet forskningsprojekter og undervist i empirisk teologi, pastoralteologi og sjælesorg inden for emneområder som kræftsygdom, traumer, katastrofer og begravelsessamtaler. For øjeblikket opstarter hun et forskningsprojekt om ”Sjælesorg som stresslindring”. Derudover fungerer hun som hjælpepræst med sjælesorgssamtaler ved Studentermenigheden i København og Simeon-Sankt Johannes sogn samt tilbyder sjælesorgssamtaler og supervision og holder foredrag. Hun har bl.a. skrevet bogen Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv og er forfatter til en række udenlandske og danske artikler og bogkapitler.
Birgitte-Horsten
Birgitte Horsten
direktør hos Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød
Birgitte Horsten har gennem de seneste 10 år arbejdet med forældre i sorg, og har en specialiseret metodisk/terapeutisk viden og erfaring med primært terapeutiske samtaler og sorggrupper for forældre i sorg. Hun er bl.a. uddannet familie- og psykoterapeut.
Jorit Tellervo
Jorit Tellervo
Sygeplejerske, billedkunstner og projektleder
Jorit Tellervo har mange års erfaring indenfor palliativ sygepleje.
Hun har i flere år været ansat som projektleder i Palliativt Videncenter for at styrke indsats for ældre efterladte efter livsledsagerens død.
Initiativtager til – og forfatter af uddannelsesbøger og Folkeoplysningsprojektet “Sorg – når ægtefællen dør”.
Atle-dyregrov
Atle Dyregrov
specialist i klinisk psykologi
Atle Dyregrov er professor og arbejder ved Klinik for krisepsykologi i Bergen. Hans fagområde er opfølgning af børn og familier, som mister en nærtstående. Hans forskningsområde er sorg hos børn og familier samt katastrofepsykologi. Han har bl.a. skrevet bøgerne, Mestring af sorg, Sorg hos børn, Børn og traumer, Sorg hos små børn og Katastrofepsykologi. Han blev i 2014 udnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på området.
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
Cand.psych.aut.
Rikke Høgsted er specialiseret i psykotraumatologi (krisepsykolog) og har erfaring fra Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i både Danmark og udlandet. Rikke Høgsted har skrevet en del bøger – senest “Grundbog i belastningspsykologi” (2018).
Stine Gotved
Stine Gotved
Lektor i digital kommunikation og samfund på IT universitetet i København.
Stine Gotved er uddannet i kultursociologi (cand.phil 1994) og blev ph.d. i Cybersociologi i 2000. Stines fokus på social interaktion og tilhørsforhold har udviklet sig i samspil med internettets udbredelse. Forskningens omdrejningspunkt har de seneste år været den fysiske døds digitale manifestationer med særligt fokus på nye ritualer og kulturer under forandring.

Morten-Sodemann
Morten Sodemann
professor og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Q på Odense Universitetshospital.
Morten Sodemann har tidligere været tilknyttet Indvandrermedicinsk klinik og modtog i 2019 Dagens Medicins hæderspris for sin rolle i det danske sundhedsvæsen. Morten Sodemann opnår ved sin tværfaglige indsats at hjælpe mennesket videre, så vedkommende opnår en større grad af selvhjulpenhed og dermed større mulighed for at blive en del af samfundet igen. Morten Sodemann er de sårbare patienters mand, og hans pionerarbejde inden for indvandrermedicin og sårbare patientgrupper har ført til etablering af klinikker, uddannelse og forskning på højt niveau.
Anja-Linn-Hansen
Anja Linn Hansen
parterapeut, sexologisk rådgiver & sorgvejleder
Siden 2010 har Anja Linn støttet, hjulpet og vejledt mennesker, som har været ramt af eksistentielle tab, livskriser, livstruende og dødelig sygdom, selvmord, tab af arbejdsevne, vold, tortur, krig, alkohol og stofmisbrug, prostitution, stress og depression. På Anja Linn’s cv står der bl.a parterapeut, sexologisk rådgiver, lifecoach, sorgvejleder, MBSR mindfulness-instruktør samt mentaltræner. Anja Linn’s primære arbejdsområder er sorgvejledning, naturterapi samt personlig og spirituel udvikling. Anja Linn arbejder med private klienter, virksomheder, offentlige instanser og jobcentre.
Line-Rudbeck
Line Rudbeck
sognepræst i Skanderborg og har stor erfaring med sjælesorgssamtaler med borgere med udviklingshæmning
Line Rudbeck har særligt haft stor tilknytning som præst i Landsbyen Sølund, som er et bosted for mennesker med udviklingshæmning. Hun har specialiseret sig i, hvilke tab borgere med udviklingshæmning oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan du som medarbejder og pårørende trøster og skaber håb. Line Rudbeck har 12 års erfaring med undervisning i emnet, og derudover er hun medforfatter af bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” fra 2018.
Anne-Suhr
Anne Suhr
ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet
Anne Suhrs forskningsprojekt er en socialpsykologisk undersøgelse af, hvilke grundlæggende antagelser om børns sorg og gruppeinterventioner til børn, der informerer etablering af sorggrupper i de danske skoler.

Praktisk information

Alle moduler foregår på Scandic Odense
Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Tæt på motorvejen
Gratis parkering
Inkl. overnatning og fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Pris kr. 28.500,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Scandic Odense
Overblik over alle moduler
Modul 1:
Den 2. september 2021 kl. 9.30-17.30
Den 3. september 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 2:
Den 23. september 2021 kl. 9.30-17.30
Den 24. september 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 3:
Den 14. oktober 2021 kl. 9.30-17.30
Den 15. oktober 2021 kl. 9.00-15.00

Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens forløb samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.
Modul 4:
Den 4. november 2021 kl. 9.30-17.30
Den 5. november 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 5:
Den 25. novemer 2021 kl. 9.30-17.30
Den 26. november 2021 kl. 9.00-15.00

Pris: kr. 28.500,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

Morgenmad begge dage, frokost, eftermiddagskage, 2 retters middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet.