Certificeret pårørendevejleder - Uddannelse hos Seminarer.dk
pårørendevejleder uddannelse
Personlig udvikling
Uddannelse

Certificeret pårørendevejleder

Bliv uddannet pårørendevejleder på denne nye praksisnære uddannelse udviklet i samarbejde med Hanne Gullestrup, cand.mag., og Helle Lindgaard, cand.psych. og ph.d.

Med uddannelsen i rygsækken bliver du i stand til at sætte pårørendes trivsel på dagsordenen og styrke pårørendesamarbejdet.

Mere konkret tager du bl.a. fra uddannelsen med:

 • Viden om pårørendes ressourcer, belastninger og behov
 • Færdigheder i at etablere og facilitere støttenetværk for pårørende
 • Færdigheder i at kende eget ansvar og muligheder i rollen som pårørendevejleder
 • Kompetencer i at støtte pårørende og give redskaber til egenomsorg i dennes aktuelle livssituation
 • Kompetencer i at kommunikere empatisk og præcist i mødet med pårørende, der søger hjælp
 • Kompetencer i at varetage funktionen som pårørendevejleder i sundheds- og omsorgsregi

Rul længere ned på siden og få meget mere at vide om uddannelsen.

Vær med til at sætte pårørendes trivsel på dagsordenen

Seminarer.dk tilbyder nu som de første en certificeret uddannelse på et højt fagligt og evidensbaseret niveau, målrettet samarbejdet mellem fagprofessionelle og pårørende.

Pårørende spiller en væsentlig rolle i effekten af borgeres behandlings- og omsorgsforløb. Undersøgelser fra en række af de danske patientforeninger peger imidlertid på, at mange, der er pårørende over længere tid, oplever et voldsomt og komplekst pres, som de skal støttes i at magte for ikke selv at ende som patienter. Få kompetencerne til at give den støtte.

Nære pårørende er typisk ledsagere og ressourcepersoner, der hjælper borgere menneskeligt og praktisk, når disse som følge af sygdom eller handicap ikke fuldt ud kan klare hverdagen selv. Ni ud af ti patienter mener, at pårørendes støtte er ’god’ eller ’virkelig god’ for resultatet af deres forløb, og 67 procent af patienter mener, at hverdagen lettes, når pårørende deltager i samtaler og kontrolbesøg i det offentlige. Det viser en rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Dertil må lægges, at et stort antal borgere ikke selv er i stand til at sætte ord på behovet for støtte, men som følge af kognitiv svækkelse eller handicap støttes af pårørende, der træder til og ’fylder huller’ i behandleres og omsorgsprofessionelles viden om og indsigt i borgerens behov.

Borgeren er omdrejningspunkt i tildeling af velfærdsydelser, men velfærd som helhed lykkes bedst, når borgeren har pårørende, der træder til, hvor velfærdssystemet slipper. Dvs. hvor behov og tildelte ydelser ikke når sammen. For såvel borger som pårørende giver det derfor mening med professionelt uddannede pårørendevejledere, der rammesætter den nødvendige dialog med pårørende og har et professionelt blik på, om belastningen af den pårørende når et omfang, hvor den pårørende selv er i risiko for at blive syg.

Regioner og kommuner ansætter i voksende omfang ’pårørenderådgivere- og vejledere’, ligesom der i koordinatorfunktioner indarbejdes et pårørendefokus.

Hvad tager du med fra uddannelsen?

Efter endt uddannelse har du opnået:

Viden om

 • Kompleksiteten i pårørendes vilkår i en bredde af kontekster
 • Pårørendes retsstilling
 • Pårørendes ressourcer, belastninger og behov
 • Kommunikation med pårørende med afsæt i disses perspektiv

Færdigheder i

 • At undersøge og analysere pårørendes vilkår, retsstilling, ressourcer, belastninger og behov
 • At vurdere og kommunikere muligheder for støtte til pårørende ud fra de gældende rammebetingelser
 • At etablere og facilitere støttenetværk for pårørende
 • At invitere til støttende dialoger med den enkelte pårørende om trivsel/mistrivsel i pårørenderollen
 • At kende eget ansvar og muligheder i rollen som pårørendevejleder

Kompetencer i

 • At varetage funktionen som pårørendevejleder i sundheds- og omsorgsregi
 • At vurdere pårørendes behov for at magte pårørenderollen og vejlede og rådgive relevant
 • At kommunikere empatisk og præcist i mødet med pårørende, der søger hjælp
 • At guide pårørende med afsæt i, hvor den enkelte er i sin proces som pårørende og give konkrete redskaber til at håndtere og navigere i udfordringer og dilemmaer, der løbende dukker op i livet som pårørende
 • At støtte pårørende og give redskaber til egenomsorg i dennes aktuelle livssituation

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, social -og sundhedsassistenter og andre faggrupper – herunder kommuners, regioners og interesseorganisationers pårørendevejledere, -mentorer og -undervisere samt demens- og hjerneskadekoordinatorer mfl. i somatik såvel som i psykiatri og på børne- og ungeområdet såvel som på voksenområdet.

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen består af fem moduler, hvor hvert modul har en varighed af to dage. Her kan du læse mere om indholdet og underviserne på hvert enkelt modul.

Modul 1: Forstå den pårørende - i et samfundsmæssigt perspektiv

De seneste ti år er der produceret forskningsdata om pårørendes vilkår og behov i form af undersøgelser, ph.d.-afhandlinger, projekter mv. indsamlet i mange forskellige regi. Klare tendenser går på tværs af disse: Når det første chok er bearbejdet, er pårørende håbefulde, stærke, samarbejdende, løsningsfokuserede og selvopofrende. Med tiden opstår dog afmagt og udmattelse. Kompetent vejledning og rådgivning i tide kan støtte pårørende i ikke at overbruge sig selv, men i stedet at få struktur på pårørenderollen og de mange udfordringer, den rummer.

Dag 1 - Underviser Hanne Gullestrup

 • Hvad ved vi (forskningsdata) om pårørendes vilkår, belastninger og retsstilling generelt?
 • Hvordan hænger pårørendes retsstilling, samfundssyn, politiske indsatsområder (værdighedspakker, psykiatristrategier, hjemmehospital med onlinekonsultation etc.) sammen med en tiltagene opgaveglidning fra velfærdssystem til pårørende?
 • Hvordan påvirker borgerens sygdom/handicap pårørendes livsudfoldelse i forhold til at holde fast i eget arbejdsliv, karriere, sociale liv mv.?
 • Hvad er det – ud fra de deltagende kursisters praksis – relevant og etisk forsvarligt at tilbyde pårørende ift. de rammebetingelser, der er sat for funktionen?

Dag 2 - Underviser Hanne Gullestrup

 • Rammesætte og definere egne læringsmål for uddannelsen i lyset af rammebetingelser for
 • Bredde og kompleksitet i pårørendes behov, muligheder og blinde vinkler
 • Etik og bevidsthed om magtforhold i vejlederrollen
 • Hjælp til selvhjælp, f.eks. litteratur, patientforeninger, hjemmesider, onlineværktøjer mv.

Modul 2: Pårørende til ’de gamle’ & ’de unge’

Det største pres på pårørende ift. opgaveglidning fra systemsfære til privatsfære ses i ældreplejen (problemer med rekruttering og fastholdelse), på bosteder for mennesker med udviklingshandicaps og i børne/ungepsykiatrien (hvor der er en klar tendens til ambulant behandling fremfor indlæggelse). Vi ser, at det øgede pres, der er på hhv. ældreområdet såvel som børne- og ungepsykiatrien, medfører en ikke-italesat eller ikke-forhandlet opgaveglidning til pårørende, der dels får flere ’opgaver’, dels skal løse disse opgaver uden at have kompetencerne til det.

Den syge/ramte kan have så markant et behov for pleje og omsorg, at det overstiger, hvad den/de pårørende kan overkomme og evner at magte. Der vælges et permanent botilbud som en løsning.
Når borgeren sådan flytter ’hjemmefra’, kan den pårørende opleve sig hjemløs i borgerens nye liv og som en – til tider – uønsket og besværlig gæst. I en travl hverdag, hvor pårørende ikke er defineret som en del af kerneydelsen, er det vilkårligt, i hvilket omfang botilbuddet ser og imødekommer de pårørendes behov for at være der og bidrage med deres viden og værktøjer i plejen og omsorgen for borgeren.

Pårørende kan i det hele taget føle sig som ’satellitter’, hvis kanaler der ikke sendes på. Pårørendegrupper kan generelt hjælpe pårørende til at finde deres ben og identitet i pårørenderollen og finde et fællesskab, hvor de har lov at være med alt det, der er deres.

Dag 1 - Underviser Anja Aalund

 • Problematikker for pårørende til ældre i en variation af relationer (ægtefæller, voksne børn mv.)
 • Dilemmaer for pårørende, der udfører pleje og omsorgsopgaver i eget hjem
 • Forventningsafstemning og åben ’forhandling’ i lyset af de pårørendes ressourcer til at evne og magte opgaverne
 • Mødet med og vejledning af pårørende, når børn/unge/voksne børn flytter på botilbud/i bofællesskaber
 • Inspiration til at støtte bosteder i at udvikle pårørendestrategi/politik (jf. SSTs anbefalinger)

Dag 2 - Underviser Camilla Rode Jensen

 • Facilitering af pårørendegrupper
 • Samtalernes struktur og indhold
 • Facilitatorens rolle og ansvar
 • Etisk styring af, hvad deltagerne deler med hinanden
 • Etablering af en konstruktiv, tryg og tillidsfuld gruppedynamik

Modul 3: At være pårørende, når der er rus- og misbrugsproblematikker

Der tages udgangspunkt i det at være pårørende, når er er rus- og misbrugsproblematikker, men med overlap til mange andre felter.

Der vil være fokus på de særlige betingelser for pårørendevejledning, når der er følelser af skyld og skam, tabu og hemmeligholdelse, problemer i det relationelle med tillid og tryghed, fysisk og psykisk vold (eller på anden vis grænseoverskridende adfærd) og/eller forskellige former for traumer - både hos den pårørende og hos borgeren.

Endelig er der et særligt fokus på at være pårørende i en familie med børn; hvordan du bedst muligt støtter den pårørende, der er både partner og forælder - herunder forebyggelse af børns problemudvikling på længere sigt. I den forbindelse retter vi blikket mod det vigtige tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Rusproblemet kan være det primære problem for den pårørende, eller det kan være afledt af andre problematikker, ligesom det kan være den bagvedliggende årsag til problemet for den pårørende.

Det kan også være den pårørende, der udvikler et rusmiddelproblem som en følge af situationen som pårørende.

Dag 1 - Underviser: Helle Lindgaard

 • Hvad er problematisk rusbrug, misbrug og afhængighed: Hvad er det, og hvornår er det et problem?
 • Konsekvenser for den med rusproblemet og for de pårørende
 • Co-morbiditet: Traumer og bagvedliggende psykiske lidelser/diagnoser
 • Hønen og ægget – hvad kom først, og hvad er vigtigst?
 • At være pårørende til et menneske med et misbrug/en afhængighedsproblematik
 • At være pårørende, når problemet er ”usynligt” og/eller til diskussion
 • Når den pårørende får en rusmiddelsproblematik som følge af sin livssituation som pårørende
 • At være pårørende til et menneske, der ikke ønsker forandring, selvom det er muligt

Dag 2 - Underviser: Helle Lindgaard

 • At være pårørende i en familie med børn – vejledning i forhold til at være partner, forælder eller mere ”ekstern pårørende” til familien
 • At være ”fartblind”, fordi man er vokset op i rollen som pårørende
 • Forebyggende indsatser til generationsoverførbare mønstre og sårbarheder – hvorfor og hvordan
 • Vejledning af pårørende, når der er skyld og skam
 • Vejledning af pårørende, når der er mistillid og utryghed (fx psykisk/fysisk vold)
 • Vejledning af pårørende med traumer (PTSD og C-PTSD) som følge af livet som pårørende
 • Vejledning af pårørende, der ikke vil eller kan være pårørende
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Modul 4: Rehabilitering & recovery

At komme sig – eller komme så langt som muligt – beror ikke mindst på det sociale netværk, man skal komme sig i. Derfor spiller pårørende en stor rolle i rehabilitering og recovery. Invaliderende ulykker og kritiske sygdomme medfører for den ramte/syge ofte personlighedsændringer (f.eks. ved hjerneskade) og/eller identitetsforandring (accept af en ny livssituation). Dvs. den pårørende må forholde sig til sin egen relation til et markant forandret menneske, de etiske dilemmaer i at påtage sig rollen som pårørende til et menneske, man måske har svært ved at kende, og til at få en hverdag til at ligne en hverdag igen på de nye præmisser. Der er derfor brug for rehabilitering af pårørende, der rehabiliterer andre.

Dag 1 - Undervisere: Hanne Gullestrup og Susanne Duus

 • Pårørendes eget erkendelsesforløb – der ikke er parallelt med den syge/ramtes
 • Rådgivning af pårørende ift. rehabilitering af den syge
 • Særlige forhold, når den syge/ramte ændrer personlighed (hjerneskader bredt betragtet)
 • Forandringer i den nære relation, når den anden er en anden, herunder sexliv
 • Forventningspres på den pårørende fra øvrige i det sociale netværk
 • Vejledning i den pårørendes egen rehabilitering

Dag 2  - Undervisere: Helle Lindgaard og Christian Juul Busch

 • At holde fast i sig selv og sin egen hverdag som pårørende til en person med sindstilstande, der er svære at være i (f.eks. depressiv, påvirket af misbrug, angst mv.).
 • At håndtere sandsynlighed for tilbagefald, uden at det fylder alt i ens eget liv
 • At støtte den pårørende i at støtte patientens recovery
 • At vejlede den pårørende i egen recovery
 • At være pårørende til en pårørende
 • Når den pårørende ikke ønsker at være pårørende
 • Mødet med pårørende i akut krise i uvante omgivelser (hospital)
 • Mødet med pårørende med andre eller ingen trosretninger
 • Vejledning/rådgivning af pårørende til døende

Modul 5: Balancen i hjælpekunst

Pårørendes behov for mental støtte varierer med den situation, den enkelte pårørende står i.
Er der tale om akut krise – eller udmattelse efter et langt, krævende pårørendeforløb? Desværre giver mange pårørende i langvarige pårørendeforløb udtryk for, at det mest udmattende er ’at løbe panden imod en mur’, hvilket kan oversættes til ikke at blive mødt, set eller forstået. Som pårørendevejleder er det derfor vigtigt, at du effektivt kan tune dig ind på den pårørende og være en samtalepartner i øjenhøjde.

Dag 1 - Undervisere: Zarah Vedel Høst og Mia Marker Forsling

 • Typiske pårørendeproblematikker og pårørendeprofiler
 • Grundlæggende teori om følelsesregulering og dets anvendelse i vejledning af pårørende
 • Chok og krisereaktioner hos pårørende
 • Særlig sorgreaktion hos pårørende
 • Balance mellem ansvar i pårørenderollen og behov for egenomsorg

Dag 2 - Undervisere:  Zarah Vedel Høst og Mia Marker Forsling

 • Den hjælpsomme samtale
 • Praktisk samtaleteknik i kontakten med pårørende
 • Pårørende på job - samtaleværktøj møntet til HR på arbejdspladser
 • Redskaber til at vurdere, hvornår pårørende har behov for vejledning og rådgivning, og hvornår der er behov for viderehenvisning
 • Opmærksomhed på belastning og grænsesætning hos deltagerne selv i rollen som vejledere

Undervisere

Hanne Gullestrup
Hanne Gullestrup
Cand.mag. og forfatter til ”Pårørende på tværs” og ”Rehabilitering – en grundbog”
Selvstændig med kurser, temadage og foredrag om pårørendesamarbejde, primært for velfærdsmedarbejdere. Konsulent på udvikling af pårørendestrategier – og i at få disse til at leve i praksis. Konfliktmægler på bosteder, plejehjem mv. ved konflikter mellem medarbejdere og pårørende. Rådgiver på Pårørendetelefonen. Har – på grundlag af egen erfaring som pårørende – udtalt sig om pårørendes vilkår og behov for Socialpædagogernes Landsforening og Assens Kommunes demensenhed.
Helle Lindgaard
Helle Lindgaard
Cand.psych., Ph.d.
Helle Lindgaard er autoriseret psykolog og har en ph.d. i ”Voksne børn fra familier med alkoholproblemer”. Hun har arbejdet med pårørende og rusmiddelproblemer siden 1995. De første mange år med forskning på Aarhus Universitet, men siden 2008 som ejer af Psykologhuset Helle Lindgaard, der har speciale i familier med rusproblemer, og som tilbyder terapi/supervision, samt div. formidlings- og konsulentfunktioner. Hun har bl.a. løst opgaver for Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og været faglig chef i TUBA. Senest har hun skrevet kapitlet ”Pårørende” i bogen “Misbrug i psykologisk perspektiv – mødet med mennesket bag rusen”.
Camilla Rode Jensen
Camilla Rode Jensen
Cand.pæd.ant., Psykoterapeut MPF
Camilla har 12 års erfaring som bl.a. projektleder på TUBA`s onlinerådgivning og med unge i individuel og gruppeterapi. Har desuden private klienter i sit arbejde som psykoterapeut med egen praksis og kursusvirksomhed. Derudover er Camilla Auditor i RådgivningsDanmark, hvor hun er med til at sikre kvaliteten i pårørenderådgivningen i civilsamfundets rådgivninger.
Zarah Vedel Høst
Zarah Vedel Høst
Cand.psych.aut.
Zarah er klinisk psykolog og driver Pårørendepsykologerne sammen med Mia Marker Forsling. Det er en klinik med speciale i at hjælpe mennesker til trivsel i pårørendesituationer. Desuden underviser og superviserer Pårørendepsykologerne fagprofessionelle og udbyder workshops til patientforeninger for pårørende.
Zarah er specialiseret i at hjælpe pårørende til psykisk sygdom, misbrug, kræft og demenssygdomme. Derudover har Zarah særlig ekspertise i pårørendeproblematikker, der kompliceres yderligere af udviklingstraumer hos den pårørende, samt i pårørendesituationer i dysfunktionelle familiesystemer.
Zarah har sin terapeutiske erfaring gennem en bredde af ansættelser i psykiatrien, herunder behandling af PTSD, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser. Derudover har Zarah arbejdet i ældrepsykiatrien og i Kræftens Bekæmpelse, samt varetaget længerevarende behandlingsforløb i TUBA.
Mia Marker Forsling
Mia Marker Forsling
Cand.psych.aut.
Mia er klinisk psykolog og driver Pårørendepsykologerne sammen med Zarah Vedel Høst. Det er en klinik med speciale i at hjælpe mennesker til trivsel i pårørendesituationer. Desuden underviser og superviserer Pårørendepsykologerne fagprofessionelle og udbyder workshops til patientforeninger for pårørende.
Mia er specialiseret i at hjælpe efterladte og pårørende til mennesker ramt af demenssygdomme, neurologiske sygdomme, hjerneskade og kræft. Mia har bl.a. fået sin terapeutiske erfaring fra arbejdet som rådgiver hos Livslinjen, som neuropsykolog på Lions Kollegiet, fra Center for Erhvervet Hjerneskade og på Bispebjerg Hospital, Neurologisk.
Christian Juul Busch
Christian Juul Busch
Tidl. hospitalspræst, Rigshospitalet
Christian har været hospitalspræst i 36 år og var inden da fængselspræst i to år. Centrum i hans arbejde gælder samtaler med patienter og pårørende, som står midt i alvorlig sygdom, ulykker og traumatiske oplevelser. Han har i en årrække været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og siddet i bestyrelsen for Nordisk Forening for ”Palliativ Vård”. Desuden har han været projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’ og har deltaget i en række faglige arbejdsgrupper, bl.a. i Sundhedsstyrelsen. Christian har desuden skrevet en del artikler og lærebogskapitler.
Anja Aalund
Anja Aalund
Foredragsholder, underviser, superviser og forfatter
Anja er i bestyrelsen for Pårørende i Danmark og har selv erfaring som pårørende. I dette regi er Anja fast rådgiver på Pårørendetelefonen, medarrangør af en årlig pårørendedag m.m.
Med en fortid som pædagog og leder af et botilbud for mennesker med udviklingshandicap har hun ofte stået som mediator ved uoverensstemmelser mellem botilbud og pårørende, samt været leder for medarbejdere, der i deres privatliv var pårørende. Anja har virksomheden Fra Livsflimmer til Livsglimmer og har med ‘pårørende’ som emne mere end 500 timers supervisionserfaring, ligesom hun har undervist på mere end 200 temadage og holdt utallige foredrag.
Susanne Duus
Susanne Duus
Sygeplejerske og master i sexologi
Susanne Duus er ansat som rådgiver i Kræftrådgivningen i Aarhus. Susanne har mange års erfaring i arbejdet med pårørende til mennesker, som står et svært sted i livet. Før sin ansættelse i Kræftens Bekæmpelse arbejdede Susanne syv år i den specialiserede palliation, og det var her, hun læste en Master i Sexologi fra Ålborg Universitet. Gennem sit arbejdsliv har Susanne arbejdet med mennesker og familier i både akutte kriser/traumer og med langvarige udfordrende livsvilkår.
Udover at af afholde rådgivningssamtaler for enlige, par og familier underviser Susanne både patienter og pårørende, sundhedspersonale, lokalforeninger m.m. i emner som senfølger, sorg/krise, kærlighed og samliv i forbindelse med kræft, at være pårørende, yoga og meditation.
Zarah Vedel Høst
Datoer for hold 1
Datoer:
Modul 1: Den 21.-22. januar 2025 kl. 9.30-17.30+9.00-15.00
Modul 2: Den 25.-26. februar 2025 kl. 9.30-17.30+9.00-15.00
Modul 3: Den 25.-26. marts 2025 kl. 9.30-17.30+9.00-15.00
Modul 4: Den 22-23. april 2025 kl. 9.30-17.30+9.00-15.00
Modul 5: Den 27.-28. maj 2025 kl. 9.30-17.30+9.00-15.00

Alle moduler holdes på Trinity Hotel og Konference, Fredericia.

Overnatning samt fuld forplejning indgår i prisen.
Pris: kr. 36.995 kr,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på dag 1, og morgenmad, frokost samt eftermiddagskage/kaffe med i prisen på dag 2.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens forløb samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.