Skolevægring - Bag om skolefravær - Deltagerrost 3-dages kursus
Skolevægring
Skole og undervisning
Uddannelse

Skolevægring – Bag om skolefravær

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

 • Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis
 • Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt
 • Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen
 • Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet

Skolevægring - Bag om skolefravær

Skolevægring er et stigende problem i de danske skoler. Det gennemsnitlige skolefravær ligger for alle elever på knap 8 %, og andelen af børn og unge, der har mere end 10 % fravær, er i skoleåret 2021/2022 steget til 25,2 %. Omfanget af fravær er alarmerende, fordi det er tæt koblet med mistrivsel og manglende tilhørsforhold til sociale fællesskaber. Desuden viser forskning os, at langvarigt skolefravær øger risikoen for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet.

Lærere, pædagoger og forældre oplever ofte udtalt magtesløshed og frustration, når skolegang giver ondt i maven hos det enkelte barn. På dette 3-dages kursus bliver du klædt på med viden om og samtaleredskaber til at møde, støtte og hjælpe barnet, som oplever, at skolen er svær at komme i.

Skolevægring - Et komplekst fænomen

Skolevægring er et komplekst fænomen, der rammer bredt, og i princippet kan alle børn blive ramt. Der kan være utallige årsager til, at børn oplever, at skolen er svær at komme i, og mange af dem har grobund i skolemiljøet – i skolens struktur, i relationerne og stemningen i klassen eller slet og ret kedsomhed. Det er de årsager, vi lettest kan arbejde med. Derudover findes der familiære årsager, som fx socioøkonomisk baggrund eller andre belastninger i familien og individuelle årsager, fx angst, socialkognitive vanskeligheder, stress og depression. Hvis vi skal hjælpe børn med at komme i skole, er det nødvendigt, at vi har forståelse for, hvad der ligger bag skolefraværet, og nogle af de væsentligste redskaber, vi har, er derfor vores nysgerrighed og vores undersøgelsesredskaber. Med dem som afsæt er det meget nemmere at finde frem til hjælpsomme og virkningsfulde indsatser.

Skolevægring - Konsekvenser langt ind i voksenlivet

Øget skolefravær i grundskolen giver på lang sigt øget risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, hvilket igen øger risikoen for problematikker helt ind i voksenlivet. Skolefravær skal ses som et symptom på, at noget i barnets liv ikke fungerer i forhold til barnets behov, og det er det, vi som fagprofessionelle skal være nysgerrige på, så vi kan forebygge eventuelle socioøkonomiske og psykiatriske problemer i fremtiden. Jo hurtigere vi griber ind i forhold til problematisk skolevægring, jo kortere tid kræver det at få barnet i trivsel igen.

Skolevægring - Kursets indhold & udbytte:

Ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut Tine Basse Fisker underviser på dette 3-dages kursus i de problematikker, dilemmaer og vanskeligheder, som opstår, når børn oplever, at skolen bliver svær at komme i.

Du får blandt andet viden om:

 • definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær
 • årsager og forhold omkring skolefravær
 • de første tegn, du skal være opmærksom på
 • hvad skolen skal være nysgerrig på, når børn begynder at undgå skolen
 • hvordan du flytter blikket fra barnets udfordringer til betydningen af den skolekontekst, som barnet indgår i
 • hvordan din forståelse af barnets perspektiv på skolemiljøet øger dine professionelle handlemuligheder og kan afhjælpe den afmagt, som kan indfinde sig i arbejdet med skolefravær

Derudover får du konkrete og praksisnære redskaber til:

 • hvilke samtaleteknikker du kan bruge, når du gerne vil være nysgerrig på at forstå årsagerne til, at et barn har svært ved at komme i skole
 • hvordan du sikrer dig, at du ser MED barnet og får barnets egen stemme med i løsningen af de problematikker, der forhindrer barnet i at komme i skole
 • hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så børnene bliver støttet i at komme i skole igen
 • hvordan du hjælper, hvis et barn er hårdt ramt af angst
 • hvordan du bedst muligt støtter op om familier, som er pressede af, at et barn har svært ved at komme i skole
 • hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt

Kursets opbygning

Kurset består af to sammenhængende dage, hvor vi arbejder os rundt om emnet ved hjælp af oplæg om den seneste forskning i skolefravær, casefortællinger, fælles diskussioner, grupperefleksioner og -øvelser samt en opfølgningsdag. Dagene har følgende indhold:

Dag 1: Vi gennemgår tal og statistikker, begreber og individuelle perspektiver. Vi ser på, hvor problemet bor, og hvad de individuelle årsager og indsatser kan være, og vi ser på angst og angstbehandling. Dagen slutter med en personlig beretning fra en mor, der har haft skolefravær helt tæt inde på livet.

Dag 2: På dag 2 stiller vi skarpt på individuelle tiltag og kontekstanalyser. Denne dag slutter med, at du får mulighed for at udtænke prøvehandlinger, som du kan undersøge og eksperimentere med inden dag 3.

Dag 3: Her arbejder vi med de prøvehandlinger, der er lavet mellem dag 2 og 3, og vi fordyber os yderligere i viden om og refleksion over betydningen af skolekontekst i forbindelse med skolefravær. Dagen giver tid til faglig refleksion og feedback fra Tine Basse Fisker og fra dine med-kursister på dine prøvehandlinger med det formål at øge den samlede erfaringspulje og gøre os alle klogere på virksomme tiltag.

Målgruppe

Kursusforløbet henvender sig til lærere, vejledere, pædagoger, skoleledere og konsulenter på børne- og ungeområdet, der er optaget af skolefraværsproblematikken, forståelsen af, hvad der ligger bag, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Underviser:

Tine-Basse-Fisker
Klik for at se
Tine-Basse-Fisker
Tine Basse Fisker
ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut med speciale i børn og unge
Siden 2002 har Tine Basse Fisker forsket i feltet inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole. Hun har siden 2011 været selvstændig og fokuseret på at lave anvendelsesorienteret formidling af forskning til skole- og dagtilbudspraksis. Samtidig har hun haft talrige børne- og ungeklienter i både gruppe- og individuelle forløb, hvoraf mange har haft svært ved at komme i skole. Tine Basse Fisker har en lang publikationsliste bag sig, heraf flere publikationer om skolefravær.
TID & STED
Det sker:
Den 20.-21. april 2023 samt 11. maj 2023 på Scandic Ringsted
Tidspunkter:
Dag 1: 09.00 - 16.15
Dag 2: 09.00 - 15.30
Dag 3: 09.00 - 15.30

Efter kursusforløbet modtager du et deltagerbevis.
PRIS
Pris for deltagelse kr. 8.095,- ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe/kage. Vær opmærksom på, at prisen IKKE inkluderer middag og overnatning mellem de to første dage.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.