Den faciliterende leder - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Den faciliterende leder

En af de helt centrale lederopgaver nu og fremtidigt er at sikre, at du og dine medarbejdere konstant kan tænke nyt og innovere. Men hvordan sætter du rammerne for det, der lyder så enkelt, men som er så svært i praksis? Få svarene på denne uddannelse, der tager udgangspunkt i effektive lederteorier som bl.a. Facilitering, Design tænkning og Teori U.
Den faciliterende leder

Styrk din evne til at gå forrest ved at gå bagerst

Bliv klogere på, hvordan du i praksis designer og faciliterer værdiskabende møder, som udnytter deltagernes ressourcer i stedet for at spilde deres tid. Find ud af, hvordan inno-vationskulturen i netop din organisation kan styrkes. Og tag næste skridt mod et kollabo-rativt lederskab, hvor vejen til den bedste løsning udforskes, udvikles og diskuteres i fællesskab – med dig for bordenden.

Der er i øjeblikket brug for at skære ind til kerneopgaven, tænke nyt sammen, og for at gå helt ukendte veje i virksomheder og organisationer. Derfor er der også pres på, når vi mø-des til teammøder, afdelingsmøder, personalemøder og seminarer. Men paradoksalt nok op-lever fire ud af fem ledere ifølge Danmarks Evalueringsinstitut, at de spilder deres tid på møder. Og 77 % mener, at møderne kan gøres mere effektive. Så hvorfor ikke lave møderne om?

Next Practice

Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig klogere på teorier om det personlige lederskab, personaleledelse og innovation. På denne uddannelse går vi skridtet videre. For kun ved at eksperimentere med faciliterende ledelse i praksis kan du for alvor styrke innovationskulturen i din organisation.

På uddannelsen træner vi konkrete metoder, modeller og værktøjer til at designe ”begiv-enheder”, som skaber ny viden, ny tænkning og nye løsninger. Vi kombinerer elementer fra teorier om ”Facilitering”, ”Design tænkning”, ”Teori U” og ”Kollaborativ ledelse” med prak-sis på tre områder: Design af innovative møder; sociale teknologier som fremmer innova-tionskultur; og din rolle som faciliterende leder.

Mellem modulerne arbejder du med udvalgte situationer i din hverdag, hvor du som leder prøver at gøre noget andet, end det du plejer, og dermed eksperimenterer med at gøre din best practice til “next practice”.

Udbytte

Efter endt uddannelse har du fået:

Herudover har du:

Uddannelsens opbygning

Modul 1
Modulet sætter fokus på design af en ny innovativ mødekultur med afsæt i en konkret ud-fordring fra din egen hverdag. Deltagerne introduceres til grundlæggende principper bag nye mødeformer og inddeles i læringsteams / netværksgrupper, hvor de videndeler om-kring egne udfordringer og drømme i forhold til en konkret mødetype. De reflekterer her bl.a. over egen lederstil i forhold til udvalgte parametre omkring facilitering: eksempelvis evnen til at uddelegere/slippe kontrol; evnen til at arbejde problemsøgende frem for pro-blemløsende; evnen til perspektivskifte. Derud-over får deltagerne viden om og træning i konkrete værktøjer, der skærper egen be-vidsthed omkring egne potentialer og ressourcer for nyskabelse.

Udbytte
I løbet af modulets to dage får du viden om og træning i:

Feltarbejde
Mellem modulerne og som forberedelse til modul 2 designer, planlægger og faciliterer lederen et konkret møde i egen organisation. Tanker om mødedesign, egen rolle og værk-tøjer indgår som en del af planlæg-ningen, og lederen reflekterer efterfølgende på samme parametre, dels i sin Logbog, og dels når vi mødes på modul 2.

Modul 2
På modulet præsenterer deltagerne og videndeler deres indsigter og resultater af feltar-bejdet. Her ud fra indkredses i fælles-skab tematikker, der gøres til genstand for yderligere undersøgelse, eksempelvis: Hvordan holder du som facilitator styr på balancen mellem facilitering og ledelse? Og hvordan skaber du tillid i gruppen?

Der arbejdes desuden videre med de grundlæggende principper i teorierne, og deltagerne introduceres for nye konkrete værktøjer. Derudover arbejder de videre med deres visua-liserede prototype for et nyt mødedesign med løbende sparring og feedback fra underviser og netværksgruppe.

Udbytte
På modulets to dage får du:

Feltarbejde
Mellem modul 2 og modul 3 designer, planlægger og faciliterer lederen afholdelsen af et nyt konkret møde i egen organisation. Tanker om mødedesign, egen rolle og værktøjer ind-går som en del af planlægningen, og er åbenlyst justeret/kvalificeret på baggrund af ind-sigter fra første feltarbejde og fra modul 2. Lederen fører sine oplevelser og refleksioner ind i sin Logbog, og forbereder sig på at facilitere en konkret øvelse på modul 3.

Modul 3
Modulet tager udgangspunkt i deltagernes Action Learning opgave dvs. den øvelse, som den enkelte leder skal facilitere med de øvrige deltagere som aktører. Deltagerne inddeles i grupper på 6 personer med hver en facilitator og en observatør. Grupperne har 1 time til kort intro/formål med øvelsen, selve øvelsen og feedback fra observatør og gruppe.

Øvelserne kører 2 runder formiddag og 4 runder eftermiddag dag 1. Dag 2 bruges til refleksion og til at færdiggøre prototyperne i form af tegning og beskrivelser af øvelses-design, der efterfølg-ende udgives som en slags ”holdets brugermanual til innovations-kultur”.

Udbytte
På modulet får du:

Action Learning opgave

Uddannelsen afsluttes med, at deltagerne faciliterer en konkret øvelse, hvor de øvrige del-tagere agerer aktører i et konkret set up. Det kan være en øvelse, de har lært på uddan-nelsen, brugt i feltarbejdet eller en øvelse, som de er blevet inspireret til andet sted. Det væsentlige er, at øvelsen opleves læringsmæssigt relevant for den enkelte.

Underviser

Pernille Storgaard Bøge, Cand. mag. i formidling & historie fra Roskilde Universitets-center, Pædagogikum med Speciale i voksenpædagogik. Stifter af uddannelsen til U-facilitator. ID-coach og ID-mentor (2014). Pernille har stor undervisnings- og procesledelseserfaring, bl.a. fra ansættelser som chefkonsulent i konsulenthuset Ankerhus, ledelses- og kommunikations-rådgiver i Advice og intern konsulent i Learning Lab, Danmarks Tekniske Universitet. De seneste 15 år har hun arbejdet med design og facilitering af transformationsprocesser. Hun har siden 2008 gennemført utallige foredrag, workshops, uddannelses-forløb og processer.

Pris

Uddannelsen koster kr. 16.295 inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning, men ekskl. drikkevarer. Prisen er ekskl. moms