Gratis sparringsforløb om Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse - Seminarer
Gratis sparringsforløb om Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Gratis sparringsforløb om Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Seminarer.dk gratis konsulentstøtte og sparring for op til 15 kommuner omkring Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge.
 

Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Seminarer.dk gratis konsulentstøtte og sparring for op til 15 kommuner omkring:

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse
på området udsatte børn og unge

Området udsatte børn og unge er under konstant socialfaglig og lovgivningsmæssig udvikling. Samtidigt er der tale om nogle af de mest komplekse sager på det sociale område, der involverer mange sektorer og faggrupper. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven. At vi hele tiden arbejder vidensbaseret. Gør det, der virker til gavn for de udsatte børn, unge og deres familier.

Efter- og videreuddannelse er et vigtigt redskab til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og indsatsen.
For at ledere og medarbejdere er bedst muligt rustet til at løfte opgaverne er det afgørende, at kommunen arbejder strategisk og langsigtet med planlægning og opfølgning på efter- og videreuddannelse. Der er i dag store forskelle på, hvordan kommunerne arbejder med kompetenceudvikling. Hovedparten af kommunerne har ikke taget stilling til efter- og videreuddannelsesbehovet i en beskrevet strategi eller i formulerede retningslinjer.

Fokushjulet


For at understøtte kommunens strategiske og systematiske arbejde med efter- og videreuddannelse og derved styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og indsatsen til gavn for udsatte børn og familier, har Seminarer.dk for Socialstyrelsen udviklet konceptet Fokushjulet. Fokushjulet sikrer den nødvendige systematik i arbejdet med at planlægge efter- og videreuddannelse samt implementere og omsætte den nye viden til praksis.
Konceptet er fleksibelt og kan rumme redskaber, som kommunen allerede har implementeret med succes inden for de forskellige fokusområder, eksempelvis i forhold til afdækning af kompetencebehov eller opstilling og opfølgning på læringsmål. Samtidigt er konceptet dynamisk, fordi det tillader løbende tilføjelser, prioriteringer og justeringer undervejs, og dermed kan imødegå de oppe- og udefra kommende krav, der er et uundgåeligt vilkår på området.

UDBYTTE

Sparringsforløbet sætter fokus på kommunens arbejde med strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse, som et vigtigt redskab til at sikre høj kvalitet i sagsbehandling og indsats  og dermed øge effekten til gavn for udsatte børn og familier. Det fremmer en systematisk tilgang til arbejdet med implementerings- og læringsunderstøttende aktiviteter, der øger transfer og dermed nytteværdien af kommunens efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Tilbuddet omfatter:

MÅLGRUPPE
Ledere og konsulenter fra myndighedsområdet, sociale og almene tilbud, som arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte.

PRIS
Tilbuddet er gratis for de deltagende kommuner.

De indlagte ledelsesdage afholdes internt i kommunen. Kommunen afholder eventuelle udgifter til lokale og forplejning.

TILMELDING
Der udbydes i alt 15 sparringsforløb. Ring 6615 9043 og hør nærmere om forløbet.