Mellemformer - inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud - Seminarer
mellemformer
Skole og undervisning
Kursus

Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

Kom med på denne læringsdag, hvor vi sammen med en række inspirerende oplægsholdere stiller skarpt på mellemformer som undervisningsform.

OBS: På grund af enorm interesse for emnet genudbyder vi denne læringsdag til marts 2022. Læs mere og tilmeld dig her på siden.

Mellemformer: inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

I mange af landets kommuner er man netop nu ved at finde løsninger på den kontinuerligt stigende segregering af børn til specialpædagogiske foranstaltninger med spørgsmålet: Hvordan kan vi udvikle pædagogiske former til gavn for alle børn? Med den stigende segregering følger også stigende udgifter. I nogle kommuner er situationen, at udgifterne til elever i specialundervisning overstiger udgifterne til de resterende elever i den almindelige skole.  

Der er således et reelt problem på det faglige område, som beskæftiger sig med snitfladen mellem det almenpædagogiske og det specialpædagogiske.  

Nu afprøves mulige løsninger på denne problemstilling via etablering af forskellige slags pædagogiske tiltag, som kaldes mellemformer. Det kan være mange forskellige typer af ordninger, men som hverken er egentlig almindelig skole, specialklasse eller specialskole, men netop noget imellem den almene pædagogik og specialpædagogikken – deraf udtrykket mellemformer. 

Arbejdet med mellemformer er nyt. Så der er brug for viden og erfaringsudveksling på området, hvilket denne læringsdag lægger op til.   

Hvad er mellemformer? “Mellemformer” er en vifte af alternative organiseringsformer, som udvikles og afprøves med det formål at intensivere det pædagogiske inklusionsarbejde med at imødegå en elevs eller en elevgruppes faglige, sociale, kognitive eller følelsesmæssige behov i en bestemt situation eller periode. Indsatserne i mellemformerne kan udføres i stamklassen, uden for stamklassen, på skolens matrikel eller uden for skolens matrikel - eller i forløb, som involverer et mix af disse. Indsatserne udføres i et prioriteret samarbejde mellem professionelle med kompetencer til at arbejde systematisk og kvalificeret med de specifikke problematikker. Disse kompetencer kan være af almenpædagogisk eller specialpædagogisk karakter, men uanset hvad bringes de i anvendelse med et inkluderende formål”. (Definition: Micki Sunesen)   

Målgruppe: 

Chefer, ledere, konsulenter, lærere, pædagoger, psykologer, ressourcepersoner (fx AKT-lærere) m.fl. med interesse for inkluderende pædagogik i skole, dagtilbud, ungdomsskoler og fritidstilbud. 

Program - Læringsdag om Mellemformer

Kl. 9.30-9.40: Velkomst  

v/ Seminarer.dk 

Kl. 9.30-12.00: (med indlagte pauser) 

Mellemformer med co-teaching og aktionslæring som metoder 

v/ Micki Sunesen, ph.d. og inklusionsekspert  

I denne workshop udfolder Micki Sonne Kaa Sunesen, hvordan co-teaching og aktionslæring kan være relevante metoder, når man i dagtilbud og skole arbejder med mellemformer. Micki udfolder især, hvordan både co-teaching og aktionslæring kan sammentænkes og på den måde udgøre en inkluderende ramme om kollektiv mestring, professionel læring og lokal praksisudvikling. Workshoppen afvikles i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og dialoger i plenum. Man vil som deltager endvidere få rig mulighed for at sætte det faglige indhold i forbindelse med egen praksis i dagtilbud og skole. Workshoppen henvender sig til lærere, pædagoger, ledere, psykologer, konsulenter og forskellige typer af ressourcepersoner, fx AKT-lærere (på skoler) eller faglige fyrtårne (i dagtilbud). 

 

Kl. 12.00-12.45: Frokost 

 

Kl. 12.45-16.00: Mellemformer i praksis - Vælg to af nedenstående sessioner: (indlagt pause fra kl. 14.10-14.40) 

Session 1: NEST-KLASSER - NEST om den tredje vej 

v/Anna Crawford Kromann, psykolog og fagligtovholder på mellemformer, PPR Aarhus kommune (den 24. marts 2022) 

Anna er cand.psych. og har i snart 20 år samarbejdet med skoler og dagtilbud om at sikre læring og trivsel for børn og unge med og uden særlige behov. Anna er både optaget af børnefællesskaber og professionelle fællesskaber og af, hvad der skal til for at lykkes med at skabe bæredygtig og meningsfuld pædagogisk praksisAnna har været med til at bringe det amerikanske NEST-program til Danmark og har arbejdet med både at udvikle det, så det gav mening i en dansk kontekst og kunne bruges i helt almindelige folkeskoleklasser i Aarhus. Denne erfaring trækker Anna på i sin rolle som faglig tovholder af mellemformer i Aarhus Kommune. Udover at være faglig tovholder samarbejder Anna tæt med skoler om praksis gennem aktionslæringsforløb. Hendes arbejde involverer også kompetenceudvikling i og uden for Aarhus Kommune, foredrag samt bøger og artikler. I sin workshop fokuserer Anna på læringen fra arbejdet med NEST-klasser og NEST-inspireret arbejde i almene klasser. Derudover vil hun beskrive arbejdet med mellemformer i Aarhus Kommune, og hvordan erfaringerne med NEST har været en inspirationskilde hertil.  

v/ Jan Sejersdal Kirkegaard, tidl. PPR-leder, Aarhus Kommune (den 29. marts 2022)  

Workshoppen vil kort introducere NEST som pædagogisk ramme for inklusionsarbejdet. Samtidig er NEST en god og velunderbygget vej til en pædagogisk forståelse for samspillet mellem almenpædagogik og specialpædagogik og til samspillet mellem distriktsbørn og børn med særlige behov og diagnoser. Workshoppen vil på denne måde komme omkring både NEST og NEST som et lærerigt udtryk for en mellemform. Workshoppen vil forme sig som en vekselvirkning mellem oplæg og deltagerinddragelse, og der vil være lejlighed til refleksion over egen praksis. 

 

Session 2: CPS (Collaborative Proactive Solutions – inddragelse af barnet) og mellemformer

v/ Mette Christensen, specialpædagogisk konsulent, PPR Aalborg 

I bestræbelserne på at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i den danske folkeskole er der i disse år fokus på, hvordan vi kan gøre skolen endnu mere dynamisk, bl.a. igennem mellemformer. I disse bestræbelser bliver børnenes perspektiver på egne deltagelsesmuligheder en afgørende faktor for, at vi som voksne ser nye muligheder og løsninger på de udfordringer, der kan stå i vejen for deltagelse. CPS er en problemløsningstilgang, hvor voksne og børn arbejder sammen om at finde gode og holdbare løsninger på de konkrete udfordringer, der kan opstå i skolens hverdag. Sessionen vil give et indblik i, hvad CPS er, og hvordan samarbejdet mellem børn og voksne kan danne grobund for nye tiltag og løsninger, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn.  

 

Session 3: NEST i dagtilbud

v/Dorthe Møller Andersen, specialpædagogisk konsulent, Aarhus Kommune (den 24. marts 2022) 

På workshoppen præsenterer Dorthe, hvordan NEST-programmet, som oprindeligt er et skoleprogram for børn med og uden autisme i New York, af PPR Aarhus er blevet oversat til brug i dagtilbud og i dag med succes anvendes i flere 0-6 års institutioner. NEST er en inkluderende pædagogisk tilgang for alle børn uanset forudsætninger. På workshoppen gennemgår vi kernen i NEST, som er Nøddeskalsmodellen, en model som viser vigtigheden af, at der er en sammenhæng mellem de forskellige niveauer i en pædagogisk praksis - fra børnesyn og ledelse til samarbejde mellem de professionelle og de pædagogiske metoder. På workshoppen vil vi yderligere dykke ned i flere af NEST-metoderne samt se små filmklip fra en institution, som arbejder NEST-inspireret.

v/ Karin Lykke, dagtilbudsleder, Aarhus Kommune (den 29. marts 2022) 

Hvordan kan et amerikansk skoleprogram for børn med autisme være med til at understøtte, at dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens formålsparagraf om at forebygge negativ social arv og eksklusion samt være en støttende indsats også over for børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau? Når vi i Danmark har oversat NEST til dagtilbud, er den pædagogik, som traditionelt er anvendt inden for det socialpædagogiske område for enkelte børn, målrettet alle børn i almindelige daginstitutioner med en blandet børnegruppe.  

NEST i dagtilbuddet er en måde, hvorpå de professionelle kan forstå, udføre og reflektere over en pædagogik, som skaber trygge, overskuelige og udviklende rammer for børn med forskellige forudsætninger, så alle børn kan udvikles og trives i fællesskab med andre børn. Principperne bag NEST som metode understøtter den almene pædagogik, de professionelle læringsfællesskaber samt arbejdet med den styrkede læreplan og det gode læringsmiljø, idet NEST harmonerer med aktuel viden om gode læringsmiljøer i dagtilbud. På den måde er indholdet ikke fremmed for en dansk kontekst, det nye er måske snarere, at det sammenfattes i en model og en tilgang, som man arbejder loyalt og fælles med. 

 

Session 4: Co-teaching og PPR’s rolle i det praktiske arbejde med mellemformer

v/ Lene Nørgaard Jensen og Helene Grove, Specialpædagogiske vejledere, PPR Favrskov

På workshoppen får I konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling i skolen ved at kombinere vejledning og co-teaching både som intern og ekstern vejleder. I specialpædagogisk team i PPR Favrskov har vi arbejdet med et projekt omkring ”Vejledningsforløb med co-teaching”, og co-teaching er nu en integreret del af vores tilbud. I vores arbejde med vejledning og co-teaching er målet at udvikle en praksis, der i højere grad sætter lærere og pædagoger i stand til at skabe deltagelsesmuligheder og inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Co-teaching kan også være med til at udvikle vejledning i en bevægelse væk fra dialogisk vejledningspraksis til en mere handleorienteret og samskabende vejledningspraksis. Workshoppen vil give jer et indblik i muligheder og barrierer i arbejdet med vejledning og co-teaching samt ideer til, hvordan man kan igangsætte processer, der udbreder samarbejdet omkring co-teaching mellem lærere og pædagoger på skoler.

Undervisere

Micki-Sunesen
Micki Sunesen
Ph.d. og inklusionsekspert
Micki Sonne Kaa Sunesen er skoleforsker og interesserer sig for professionelles læring, inklusion og skoleudvikling. Erfaringsmæssigt har Micki Sunesen en baggrund som lærer, konsulent, leder og forsker i kommune, undervisningsministeriet, universiteter og konsulenthuse. I dag arbejder han som forsker i sin egen virksomhed Nordic Learning - Research & Education, hvor han arbejder med forskellige former for forsknings- og udviklingsarbejde i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Micki er uddannet lærer, PD, kandidat og Ph.d. i pædagogisk psykologi. Han er desuden certificeret organisationscoach. Medlem af redaktionen bag Kognition og Pædagogik. Han er forfatter og bidragyder til flere udgivelser.
Underviser_Jan Kirkegaard
Jan Sejersdal Kirkegaard
Tidl. PPR-leder, Aarhus Kommune
Jan Kirkegaard er uddannet cand.pæd. psyk. og har siden 1985 beskæftiget sig intensivt med specialpædagogik. De foregående 20 år har han været chefpsykolog i Aarhus Kommune. Pædagogik og psykologi har naturligt været hans omdrejningspunkt, men her vil han i særlig grad nævne NEST og mellemformer som særlige indsatsområder. Han var initiativtager til at indføre NEST i Aarhus Kommune i 2014 i samarbejde med New York University. Siden har interessen for NEST bredt sig til andre dele af landet, og han har været optaget af at understøtte den videre udvikling af NEST som en tredje vej i inklusionsarbejdet. Behovet og interessen for at gå nye veje i inklusionsarbejdet har været stigende de seneste år, og da NEST er et fint eksempel på en mellemform, har dette tema også fyldt meget i arbejdet. Aktuelt har Jan Kirkegaard etableret eget rådgivningsfirma inden for en række specialpædagogiske temaer med hovedvægten på NEST og mellemformer, og han holder oplæg om temaerne og støtter lokalt med rådgivning.
Underviser_Mette Christensen Jensen
Mette Christensen
Specialpædagogisk konsulent, PPR Aalborg
Fagligt har Mette Christensen Jensen en baggrund som lærer og senere lektor ved Professionshøjskolen UCN. Hendes faglige optagethed har, både som praktiker og som lektor, altid været knyttet til børn og unge, som af forskellige årsager lander i kanten af de etablerede fællesskaber. Derudover har hun samarbejdet med Ross Greene, ophavsmand til CPS, igennem 9 år. Samarbejdet har hen over årene afstedkommet mulighed for dansk CPS-certificering, kurser og oplæg om CPS, implementering af CPS på en række folkeskoler, et mindre udviklingsprojekt, samt deltagelse i nordisk CPS-netværk.
I sin nuværende stilling ved PPR i Aalborg Kommune er en stor del af hendes opgaver centreret omkring arbejdet med inddragelse af barnets perspektiv, samt CPS-implementering og -uddannelse.
Underviser_Karin Lykke
Karin Lykke
Dagtilbudsleder, Aarhus Kommune
Karin Lykke er uddannet pædagog fra Aarhus Børnehaveseminarium og senere cand. pæd. i pædagogisk filosofi fra DPU, Aarhus Universitet. Karin har mange års erfaring fra det pædagogiske område både som pædagog, som leder og som dagtilbudsleder i Aarhus Kommune. Sideløbende med sit arbejde har hun undervist i ledelse og ført tilsyn med private institutioner i Fredericia. I forbindelse med en studietur til New York i 2016 blev hun optaget af det børnesyn, der ligger bag NEST og af den fællesskabsunderstøttende tilgang, som NEST forudsætter, og efterfølgende har hun i samarbejde med PPR arbejdet på at oversætte NEST til 0-6 års området. I foråret 2021 udgav hun bogen NEST møder dagtilbud.
Anne_Crawford
Anna Crawford
cand.psych., faglig tovholder mellemformer, Aarhus Kommune
Anna er både optaget af børnefællesskaber og professionelle fællesskaber og af, hvad der skal til for at lykkes med at skabe bæredygtig og meningsfuld pædagogisk praksis. Anna har været med til at bringe det amerikanske Nest program til Danmark og har arbejdet med både at udvikle det, så det gav mening i en dansk kontekst og kunne bruges i helt almindelige folkeskoleklasser i Aarhus. Denne erfaring trækker Anna på i sin rolle som faglig tovholder af mellemformer i Aarhus Kommune. Udover at være faglig tovholder samarbejder Anna tæt med skoler om praksis gennem aktionslæringsforløb. Hendes arbejde involverer også kompetenceudvikling i og uden for Aarhus Kommune, foredrag samt bøger og artikler. I sin workshop vil Anna fokusere på læringen fra arbejdet med Nest klasser og Nest inspireret arbejde i almene klasser, ligesom hun vil beskrive arbejdet med mellemformer i Aarhus Kommune og hvordan erfaringerne med Nest har været en inspirationskilde hertil.
Dorthe Møller Andersen
Dorthe Møller Andersen
Specialpædagogisk konsulent
Dorthe Møller Andersen er uddannet fra Jysk Fritidspædagogisk Seminarium og har en diplom i pædagogik med fokus på socialpædagogikken. Inden hun begyndte i PPR i 2005, var hun i 12 år pædagogisk leder i en 6-14 års institution i Gellerup. Hendes fokus i sit pædagogiske arbejde har altid været ”børn på kanten” både som pædagog, som leder og som konsulent i PPR. Dorthe har gennem de sidste 3½ år været optaget af at oversætte NEST-filosofien og NEST-metoderne til brug for alle børn i 0-6 års institutioner. Sammen med kollegaer fra PPR har hun udarbejdet et NEST-arbejdshæfte, som anvendes som undervisningsmateriale i kompetenceudviklingsforløb af de professionelle på dagtilbudsområdet. I PPR Aarhus er Dorthe tovholder på NEST-kompetenceudviklingen inden for dagtilbudsområdet. NEST i dagtilbud ses i PPR som en metode til at skabe stærke og inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn. Desunden har Dorthe har været på NEST-kompetenceudvikling i New York to gange.
TID & STED
Vælg mellem:
Den 24. marts 2022 på Scandic Bygholm Park, Horsens
Den 29. marts 2022 på Scandic Sluseholmen, København


Undervisning fra kl. 9.30-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

Konsulentydelser
Du er meget velkommen til at kontakte vores konsulentafdeling for skræddersyede kompetenceudviklingsforløb om bl.a. mellemformer, inklusion, psykologisk tryghed, kollektiv mestring, co-teaching, professionelle mestringsfællesskaber mm.