Bliv eksamineret fundraiser - Seminarer
fundraising
Uddannelse

Bliv eksamineret fundraiser

Tag denne 6-dages modulopbyggede uddannelse, der giver dig kompetencer til at stå for både små og store fundraising-projekter! Du bliver undervist af Lotte Jensen, indehaver af fundraising-firmaet, Up Front Europe, og hun sikrer, at du bl.a. får:

 • Viden om, hvad der kendetegner et godt projekt samt typer af projektkategorier
 • Viden om typer af budgetter og krav til dokumentation
 • Indsigt i værdien af partnerskaber med diverse aktører, f.eks. private erhvervsvirksomheder
 • Redskaber til at lave analyser af interessenter, problemer og mål
 • Redskaber til at anvende Logical Framework Approach og forandringsteori

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Bliv eksamineret fundraiser

Behovet for eksterne midler til fortsat udvikling af alle velfærdssamfundets frontinstitutioner har aldrig været større. Der opstår hele tiden behov for nye løsninger og tiltag, nye målgrupper samt nye metoder, men det bliver stadigt vanskeligere at finansiere udviklingstiltagene via de pressede driftsbudgetter, vi alle er underlagt i dagens Danmark.

Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner, selvejende institutioner, private bosteder, socialøkonomiske virksomheder m.fl. er således henvist til at orientere sig mere målrettet i forhold til at kunne hjemtage ekstern medfinansiering til udviklingsaktiviteterne. Derfor er netop denne uddannelse relevant for dig!

Der er milliarder at hente ved styrelser, ministerier, regioner, fonde mv., men hvis du skal have del i midlerne, kræver det, at du har et godt projektkoncept og en gennemarbejdet projektbeskrivelse, der munder ud i en succesrig ansøgning. Dette stiller også krav til et godt samarbejde både internt og eksternt med samarbejdspartnere allerede i projektets udviklingsfase.

På uddannelsen lærer du om de overordnede strategier og metoder i fundraising-processen, og hvordan du skruer et godt projekt sammen og med succes håndterer programmerne, puljerne og fondene i ansøgningsfasen. Alt sammen med det formål, at processen ender med den helt ekstraordinære ansøgning. Derudover bliver du gjort opmærksom på alternative finansieringsmuligheder, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

Under forløbet tilegner du dig kompetencer inden for fundraising på et operationelt og højt niveau. Det udviklingsorienterede forløb træner dig i at overskue og beherske fundraising-processen fra projektidé over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Efter endt uddannelse kan du påtage dig såvel større som mindre fundraising-opgaver og -funktioner i din organisation eller institution, hvormed chancen for at kvalitetsudvikle kommer endnu tættere på.

Målgruppe, indhold og metode

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der sidder med fundraising i jeres organisation eller står over for opgaver med fundraising af midler fra diverse puljer, regioner, fonde mv. Der er ikke tale om en uddannelse i det at skrive – der er derimod fokus på strategi og metode. Vi kræver ingen formelle kvalifikationer for at deltage, men det er nødvendigt, at du har lyst til og mulighed for at arbejde med opgaver mellem modulerne.

Indhold og metode
Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising-opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer samt selvstændigt arbejde med eget projekt mellem modulerne. På modulerne arbejder vi endvidere med cases, hvor vi inddrager virkelighedsnære fundraising-problematikker. Desuden får du en kort og effektiv indføring i EU´s opbygning og relevante politikker samt et grundigt kendskab til nationale og internationale (EU) støtteinstrumenter, private fonde m.v.

For at få optimalt udbytte af uddannelsen er det en rigtig god idé, at du medbringer en projektidé, som er godkendt i hjem-organisationen. Målet er, at du står med en konkret ansøgning klar til afsendelse og forhåbentlig efterfølgende bevilling ved afslutningen af uddannelsen.

Forløbet består af 3 moduler af 2 dages varighed samt 1 dag med eksamen. Hvert modul afslutter vi med en fælles afrunding og drøftelse af hjemmeopgaverne til næste modul. Eksamen er mundtlig med Lotte Jensen som eksaminator og bygger på en skriftlig hjemmeopgave omhandlende dit eget projekt.

 

Udbytte - På uddannelsen får du:

viden om:

 • hvad der kendetegner et godt projekt herunder projektkategorier, Unique Selling Point, trends og finansieringsmuligheder
 • hvad der kendetegner et godt EU-projekt, og hvad man skal tænke på i denne forbindelse, herunder EU’s støtteinstrumenter, politikker og budget
 • forskellige typer af budgetter og krav til dokumentation
 • hvad der kendetegner den gode ansøgning, herunder fundraising-strategier og dispositionen for ansøgningen

indsigt i:

 • værdien af partnerskaber med private erhvervsvirksomheder og andre samfundsaktører, herunder trends og tendenser inden for partnerskaber
 • hvad crowdfunding er, og hvad det kan bruges til

redskaber til at:

 • idéudvikle, herunder at arbejde på dit eget konkrete projekt
 • lave analyser af hhv. interessenter, problemer og mål
 • udarbejde en aktivitetsplan og et retvisende budget
 • anvende Logical Framework Approach og forandringsteori
 • opstille ansøgningsstrategi og finansieringsplan

Derudover får du 6 måneders gratis medlemskab af www.upfrontnet.dk.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Kendetegnene på et godt projekt og EU-projekter

På uddannelsens første modul dag 1 bliver du præsenteret for “det gode projekt”. Vi gennemgår projektkategorier, idéudvikling, Unique Selling Point, samarbejdspartnere, trends og finansieringsmuligheder. Du bliver også introduceret for en række oplagte støttemuligheder og fonde, ligesom du bliver koblet op på databaser over støttemuligheder. Derudover har du mulighed for at præsentere din egen projektidé.
På dag 2 lærer du om EU´s støtteinstrumenter og politikker på relevante områder, og du får et indblik i EU´s budget 2021-2026. Modulet afslutter vi med en gennemgang af hjemmeopgaven til næste modul.

Modul 2: Projektplanlægning med udgangspunkt i Logical Framework Approach og forandringsteori samt budget og finansieringsplaner

På den første dag på andet modul får du mulighed for at planlægge dit eget projekt med udgangspunkt i Logical Framework Approach, herunder interessentanalyse, problemanalyse, målanalyse, aktivitetsplan, omkostningsplan og udførelsesindikatorer. Dernæst fremstilling af nye metoder og andre typer af ”produkter”, afprøvning i praksis, promovering af disse samt udbredelse af resultaterne og evaluering.
På dag 2 af andet modul lærer du om udarbejdelse af projektbudgetter og finansieringsplaner, herunder driftsbudget, etableringsbudget, flerårige budgetter, krav til dokumentation, budgetopstillinger, værdi af egen arbejdskraft og gennemgang af konkrete ansøgningsbudgetter. Modulet afslutter vi med en status på hjemmeopgaven.

Modul 3: Succes med fundraising - den gode ansøgning samt partnerskaber med erhvervslivet og crowdfunding

På tredje modul arbejder vi med den gode ansøgning, hvor vi fordyber os i fundraising-strategi, ansøgningsteknik, disposition for den gode ansøgning, evalueringskriterier mm. På modulet agerer vi også fondsbestyrelser og vurderer forskellige typer af konkrete ansøgninger.
På modulets sidste dag lærer du om muligheden for sponsorater og værdibaserede partnerskaber, herunder introduktion til den samfundsmæssige baggrund, trends og tendenser inden for partnerskaber og skridtene til indgåelse af partnerskaber. Derudover får du et indblik i crowdfunding som mulighed.

Eksamen: Underviser Lotte Jensen afholder mundtlig eksamen, som primært bliver gennemført som gruppe-eksamener, og som bygger på den skriftlige hjemmeopgave omhandlende eget projekt.

Underviser på uddannelsen

Lotte Jensen
Klik for at se
Karin-Kjær
Klik for at se
Thea-Mammen
Klik for at se
Michael_Eis
Klik for at se
Rico-Boye-Jensen
Klik for at se
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Direktør & indehaver af projektudviklings- og fundraisingfirmaet Up Front Europe og medejer af www.UpFrontNet.dk, som er en database over støtteordninger, fonde mv.
Lotte Jensen har arbejdet med fundraising og projektudvikling som selvstændig siden 1989 og har bred erfaring inden for alle sektorer. Hun har tidligere været ansat som projektleder og udviklingskonsulent i regi af DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd samt Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. Derudover har hun tidligere fungeret som ekstern lektor på Syddansk Universitet.
Karin-Kjær
Karin Kjær (gæsteoplægsholder)
Otte års erfaring med EU-ungdomsudvekslinger indenfor uformel læring.
Hun har deltaget i 25 internationale projekter for og med unge gennem Erasmus + og heraf ansøgt og fået midler til halvdelen.

Desuden har hun undervist i 30 år og arbejdet med børn og unge i fritidssektoren hvor hun blandt andet har lavet workshops i projektledelse, entreprenørskab og vejledt i internationale projekter.
Thea-Mammen
Thea Rehnholt Mammen (gæsteoplægsholder)
uddannet cand. mag. i filosofi og pædagogisk sociologi
Thea Rehnholdt Mammen arbejder som koordinator i Home-Start Familiekontakt Odense, hvor hun varetager opgaver som familiebesøg, match, undervisning, PR og fundraising. Thea Rehnholdt Mammen har arbejdet med frivillighed inden for både kulturliv og socialt arbejde siden 2004, både som almindelig frivillig, bestyrelsesformand, projektansat og fastansat.
Michael_Eis
Michael Eis (gæsteoplægsholder)
selvstændig siden 1998
I 2008 stod det klart for Michael Eis, at der var behov for en ny måde at finansiere iværksættere, virksomheder, foreninger, NGO’er og kunstnerne. Idéen til crowdfunding blev født, og Michael Eis kaldte det folkefinansiering til at starte med. Han har dermed arbejdet med crowdfunding i mere end 10 år, og driver booomerang.dk. Derudover er Michael Eis stifter af og formand i Dansk Crowdfunding Forening.
Rico-Boye-Jensen
Rico Boye Jensen (gæsteoplægsholder)
selvstændig konsulent
Rico Boye Jensen arbejder med større strategi- og handlingsplaner ned til udviklingen af helt konkrete projekter, hvor den gode idé bringes frem mod et konkret projekt og handling. Dette arbejde omfatter normalt også fundraising. Rico Boye Jensen arbejder i hele landet for primært kommuner, statslige organisationer, nationalparker og større fonde.
Han har 20 års erfaring og gennemført projekter for omkring 150 mio. kr. primært inden for turisme, friluftsliv, natur, landdistriktsudvikling og formidling.
TID & STED:
Alle moduler og eksamen foregår på Trinity Hotel & Konference Center.
PRIS
Prisen for denne 6-dages uddannelse og eksamen er kr. 20.650 ekskl. moms. Der er morgenmad, frokost, middag, eftermiddagskage og overnatning med i prisen på modulernes dag 1 og morgenmad, frokost samt eftermiddagskage med i prisen på modulernes dag 2.

Med i prisen får du tillige 6 måneders gratis medlemskab af www.upfrontnet.dk svarende til en værdi på kr. 1.600.

Du kan læse gældende betalings- og afbestillingsregler på www.seminarer.dk.

CERTIFICERING
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens seks undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet og bestået eksamen modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.