Bliv eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse - Seminarer
samtalegruppeleder
Børn & unge
Uddannelse

Bliv eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse

 • Forskningsbaseret uddannelse til samtalegruppeleder for børn i skilsmisse, udviklet i samarbejde med cand. pæd. psyk. og Ph.D. Pernelle Rose.
 • Ekspertviden og praksiserfaring fra en af de få danske forskere, der selv har faciliteret forskellige former for samtalegrupper siden 2002.
 • 8 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 4 moduler. Opnå bl.a. indsigt i helt ny skilsmisseforskning og få redskaber til at implementere samtalegrupper, der gør en forskel for det enkelte barn.

Undervisningen krydrer vi med cases, øvelser, filmklip og fælles refleksioner.

OBS: Uddannelsen bliver streamet live og prisen er derfor nedjusteret.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Samtalegruppeleder for børn i skilsmisse

Børn i skilsmisse skal tilbydes hjælp på måder, der er relevante og meningsfulde for dem. Denne mulighed er afhængig af, at vi som fagprofessionelle formår at skabe rum for diversiteten i børns meget forskellige erfaringsgrundlag omkring deres forældres skilsmisse. For os som fagprofessionelle er det nødvendigt at skabe et rum for den store spændvidde, der er i børns skilsmisseoplevelser. Vores interventioner skal bygge på børnenes egne perspektiver, så indsatsen ikke udelukkende baserer sig på professionelles eventuelle problemforståelser.

I Danmark tegner der sig et stærkt billede af varierende opfattelser af de konsekvenser, der er forbundet med at være barn af fraskilte forældre. Overordnet set deler forskningen sig i to fløje med hvert sit perspektiv. Det problemfokuserede perspektiv peger på langvarige følgevirkninger for barnet psykosocialt, fysisk, mentalt og indlæringsmæssigt, hvor det normaliserende perspektiv i langt højere grad fokuserer på en række formildende omstændigheder omkring barnet. Polariseringen træder også frem blandt fagprofessionelle, der er i berøring med børn i skilsmisse.

Derfor er det vigtigt, at du er klædt på til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at udvikle en professionel indsats, som tager højde for børnenes meget forskellige behov og oplevelser. 

 

En praksisnær uddannelse med redskaber

Uddannelsen giver dig forskningsbaseret viden om og konkrete værktøjer til at implementere samtalegrupper, så du kan yde den bedst mulige støtte til børn i skilsmisse. Forskningen viser, at det at leve med fraskilte forældre er forbundet med meget store variationer i børns oplevelser og skilsmisseerfaringer. Uddannelsens formål er derfor at nuancere de (for)forståelser, vi møder børnene og deres familier med, for derigennem at kvalificere de professionelle indsatser, vi iværksætter omkring dem.

Det er nødvendigt, at du som fagprofessionel er bevidst om, hvordan du inviterer ind til, at børnene får mulighed for at dele deres egne enestående erfaringer uden at skulle tilpasse sig professionelle problemforståelser. Uddannelsen giver dig et unikt indblik i skilsmisseforskningen og i børns egne perspektiver på skilsmisse. Du bliver desuden i stand til at facilitere samtalegrupper for børn. På uddannelsen tilegner du dig værktøjer til at skabe rum for børnenes varierede skilsmisseoplevelser, hvor deres unikke og individuelle historier genkendes og anerkendes.

Målgruppe
Uddannelsen som samtalegruppeleder klæder dig på – både fagligt og praksisnært - til at varetage interventioner for børn i skilsmisse. Uddannelsen henvender sig til dig, der er i berøring med børn, hvis forældre er skilt, og som kunne profitere af at deltage i et gruppeforløb med andre jævnaldrende. Det kan være, at du er skolelærer, pædagog, sundhedsplejerske eller AKT-lærer, der ønsker at implementere samtalegrupper i skoleregi. Måske er du psykolog, familiebehandler, sagsbehandler eller forebyggelseskonsulent, der ser muligheder i at yde en særlig indsats for børn i skilsmisse.

Hvis din arbejdsplads har ambitioner om at opkvalificere sine medarbejdere, så andre fagprofessionelle kan profitere af sparring, rådgivning og vejledning hos jer, er denne uddannelse også yderst relevant.

Som deltager på denne uddannelse får du viden om:

 • nyeste skilsmisseforskning og betydningen af at deltage i en samtalegruppe
 • familieformer og nye familiekonstellationer
 • betydningen af at leve med højkonfliktuelle skilsmisser – en særlig udfordring for børn
 • dine forpligtelser i forhold til underretninger til kommunen og samspil med Familieretshuset

Indsigt i:

 • spændingsfeltet mellem den normaliserende og den problemfokuserede tilgang
 • juridiske dilemmaer, der kan opstå i forhold til børn og forældre, når der afholdes gruppesamtaler
 • børns svære balanceakt i det at være fanget i midten af en skilsmisse samt børns egne perspektiver på skilsmisse
  formildende faktorer i skilsmissen

Praksisnære kompetencer og redskaber til:

 • at implementere samtalegrupper i din professionelle indsats baseret på forskningsbaseret viden
 • facilitering af samtalegrupper i praksis
 • at arbejde med relationsmusikalitet i det pædagogiske rum
Modul 1:
Introduktion til familien som konstruktion, skilsmisse som ny normalitet samt indsigt i spændingsfeltet mellem forskningens forskellige skilsmisseforståelser

DAG 1: Vi kickstarter uddannelsen med en kort introduktion til uddannelsesforløbet som helhed, hvilket giver dig et billede af, hvilke kompetencer du erhverver dig som eksamineret samtalegruppeleder. Modulets første dag giver faglige indsigter i familien i opbrud, nye familieformers opblomstring og viden om betydningen af skilsmisse som en ny normalitet. Derudover berører vi spændingsfeltet mellem den normaliserende og problemfokuserede tilgang i skilsmisseforskningen.

DAG 2: Dag 2 starter med et oplæg om juridiske dilemmaer, der kan opstå i forhold til børn og forældre, når der afholdes gruppesamtaler. Du får en praksisnær introduktion til dine forpligtelser i forhold til underretninger til kommunen og samspil med Familieretshuset. Undervisningen sætter fokus på samtykke, udveksling af oplysninger med andre fagpersoner, behandling og eventuel videregivelse af fortrolige oplysninger, og grundlæggende GDPR.

På modulets anden dag går vi derudover på opdagelse i skilsmisseforskningen. Du får viden om polariseringen i forskningens forståelser af børn i skilsmisse. Derudover kigger vi nærmere på højkonflikters betydning for børn samt hvordan børnene mestrer den svære balanceakt - at være i midten af skilsmissen. Vi ser desuden nærmere på skilsmissens formildende faktorer.
Modul 2:
Samtalegrupper som interventionsform, herunder det terapeutiske rum – udfordringer og muligheder samt børns egne oplevelser af skilsmisse og professionelles problemforståelser

DAG 1: Vi fortsætter uddannelsen med at kigge nærmere på samtalegrupper som interventionsform – herunder betydninger og konsekvenser af manualieringen af de pædagogiske rum. Hvordan kan vi som fagprofessionelle møde børnenes komplekse problemstillinger med standardiserede metoder? Til slut ser vi nærmere på betydningen af, at børn deler private følelser i det professionelle rum.

DAG 2: Vi starter dag 2 med et indblik i professionelles grundlæggende antagelser om børn i skilsmisse – er de indsnævrende eller udvidende for børnene? Vi ser nærmere på konkrete praksiseksempler, der viser variationerne over børns skilsmisseerfaringer. På denne måde bliver vi klogere på, hvordan børnenes forskelligheder og mangfoldighed kommer til udtryk.
Modul 3:
Facilitering af samtalegrupper

DAG 1 & 2: Begge uddannelsesdage retter sig mod at uddanne dig til at kunne implementere og varetage interventionen i en samtalegruppe. Du får indsigt i, hvordan du faciliterer forskellige gruppestrukturer – åbne/lukkede grupper, antal gruppegange, sammensætning af børns alder, samtaletemaer, forældreinvolvering mv. Derudover laver vi praksisnære øvelser, som du kan anvende som gruppeleder i grupperne.

Efter modulet opfordrer vi dig til at reflektere over, hvordan du kommer i gang med selve implementeringen af samtalegruppen på din arbejdsplads. For dig, der allerede er i gang, handler det om at reflektere over, hvilke justeringer du vil arbejde videre med i de eksisterende samtalegrupper. Disse refleksioner skal du desuden bruge som besvarelse til eksamensopgaven mellem modul 3 og 4.
Modul 4:
Den professionelles rolle som samtalegruppeleder. Opsamling og fællesrefleksioner

DAG 1: Vi kigger nærmere på, hvad det kræver af professionelle at understøtte processerne i en samtalegruppe. Hvorvidt har vi øje for den relationsmusikalitet, der udgør grundlaget for rammesætningen og faciliteringen af gruppens sociale dynamikker? Hvordan arbejder vi med børnenes forskelligheder som en ressource? Hvordan skaber vi plads til individuelle hensyn og fælles ritualer? Rollen som samtalegruppeleder fordrer, at vi både er åbne over for børnenes egne perspektiver på skilsmissen og samtidig rammesætter gruppens sociale rum. Vi bruger cases fra forskningen som indsigtskilde til ny viden.

DAG 2: Den afsluttende dag på uddannelsen anvendes til opsamling, spørgsmål, refleksioner, sparring og fælles erfaringsudvekslinger, hvilket til slut munder ud i en evaluering af uddannelsen.
slider-arrow
slider-arrow

Uddannelsens eksperter

Pernille-Rose
Klik for at se
Sanne Møller
Klik for at se
Pernille-Rose
Pernelle Rose
kandidat i pædagogisk psykologi og Ph.D. i børns perspektiver på skilsmisse og professionelle støtteindsatser
Pernille Rose har i de sidste tre år i forbindelse med sit ph.d.-projekt på Aarhus Universitet forsket i, hvordan børns deltagelse i samtalegrupper giver mening for dem. Pernelle Rose er desuden uddannet familieterapeut og har suppleret med en gruppemetodisk efteruddannelse fra den Sociale Højskole. Hun har siden 2002 arbejdet med forskellige former for grupper såsom anbragte unge samt unge mødre i den tidlige og forebyggende indsats. Derudover har Pernelle Rose været med til at forberede gruppeindsatser for højkonfliktuelle familier i kommunalt regi.
Sanne Møller
Sanne Møller
jurist og partner i Embedsværket
Sanne Møller beskæftiger sig med undervisning og rådgivning inden for børneområdet - både det specialiserede, det udsatte og normalområdet. Sanne Møller har tidligere været chefjurist i Københavns Kommune og advokat med speciale i børns rettigheder. Hun har undervist fagpersoner og frivillige bisiddere i retssikkerhed og myndighedsudøvelse siden 2012.
TID OG STED
Tid og sted:

Modul 1: 6.-7. april 2021.
Modul 2: 27.-28. april 2021
Modul 3: 18.-19. maj 2021
Modul 4: 8.-9. juni 2021

Alle moduler bliver streamet LIVE.

Alle dage fra 9.00 – 15.30.

PRISEN / BEVIS / TILMELDING
Pris
15.884 kr. ekskl. moms.

Uddannelsesbevis
Du får et uddannelsesbevis efter endt og bestået uddannelse og bliver dermed eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse fra Seminarer.dk.