Uddannelse i kognitiv udvikling - Seminarer
medieret læring
Børn & unge
Uddannelse

Uddannelse i kognitiv udvikling

Fokus på neuropædagogik og medieret læring.

Med sin kombination af neuropædagogik og den medierede læringstilgang gør denne uddannelse dig i stand til at løfte opgaven med at styrke kognition og læring hos børn og unge. Få bl.a.:

 • Viden om kognitive processer og neuroplasticitet
 • Forståelse for medierende samspil
 • Kompetencer til at spotte børn og unge med kognitive udfordringer
 • Redskaber til gennemførelse af aktiviteter, der styrker kognitionen

Få effektive redskaber til at arbejde med børn og unges kognitive udfordringer

Mange børn påbegynder deres skolegang uden de nødvendige forudsætninger for effektivt at lære, og en stor del af dem har ved endt skolegang stadig kognitive og læringsmæssige udfordringer. Både i almenmiljøer og specialskoler møder vi børn og unge, som har behov for at få styrket deres læringskapacitet og kognitive færdigheder - hvad enten de har diagnoser eller ej.

Ofte er vi som fagpersoner desværre ikke tilstrækkelig opmærksomme på betydningen af udfordringer af fundamentale kognitive færdigheder for alle aspekter af livet. Styrket fokus, viden, færdigheder i at opdage og styrke kognition og læringsforudsætninger i hverdagen muliggør en markant forøgelse af både skolefaglig læring, social trivsel samt fremtidige arbejdsmuligheder og livskvalitet.

Vi har i dag både effektive metoder og omfattende viden om, hvordan vi gennem udviklingsorienteret samspil og kommunikation kan udnytte neuroplasticitet og læringspotentialer bedre. En central metode som vinder indpas i disse år er medieret læring, som bygger på den kognitive udviklingspsykolog Reuven Feuersteins og Vygotskis udviklings- og læringsforståelse. Ved at kombinere grundlæggende neuropædagogiske principper og metoder med den medierede læringstilgang, får du som deltager på uddannelsen tilbudt et solidt vidensmæssigt grundlag og færdigheder til at løfte opgaven med at styrke børn og unges kognition og læring.

Indhold & udbytte

På denne uddannelse lærer du grundprincipper for, hvordan du kan styrke børn og unges kognition og læringskapacitet – baseret på neuropædagogiske grundprincipper og den medierede tilgang til læring. Uddannelsesforløbet er rettet mod udvikling og støtte af børns kognitive udvikling og læring, både i arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer og i almenmiljøer.
Uddannelsen understøtter udvikling af viden, færdigheder og pædagogisk tilgang gennem formidling af en række emner:

Neuropsykologi, hjerne og kognition:

 • Kognitive færdigheder og processer (herunder opmærksomhed, perception, hukommelse, sprog og kommunikation, logisk tænkning, metakognition og strategisk tænkning, overordnet tilgang)
 • Neuroplasticitet og viden om hvordan den kan udnyttes pædagogisk
 • Neuropsykologi og forståelse af centrale hjernestrukturer og -processers betydning for læring
 • Viden om almindelig og mangelfuld kognitiv udvikling, og hvordan den målrettet kan styrkes
 • Sprogets betydning for kognition

Neuropædagogik, medieret læring og udviklingsrettet samspil og kommunikation:

 • Centrale neuropædagogiske principper
 • Forståelse for kompenserende pædagogiske redskaber og udviklingsorienterede pædagogiske metoder og samspillet mellem dem
 • Medieret læring og dets teoretiske og historiske grundlag
 • Forståelse for medierende samspil og kommunikation som kognitiv udviklingsmotor
 • Metakognition og eksekutivfunktioners betydning for kognitiv udvikling

Konkrete redskaber:

 • Identifikation af mangelfuldt udviklede kognitive færdigheder og udviklingspotentialer hos børn og unge
 • Kompetencer til at arbejde ud fra medierede læringsmetoder
 • Brug af hverdagsaktiviteter til både at afdække og styrke kognitive færdigheder
 • Opgave- og aktivitetsanalyse som redskab til at udvælge, og tilrettelægge lærings- og træningsmaterialer og aktiviteter
 • Planlægning og gennemførsel af aktiviteter og træning rettet mod at styrke kognition generelt og mere specifikt træne mangelfuldt udviklede kognitive færdigheder

Opbygning, form & målgruppe

Uddannelsen består af 3 moduler af hver 2 dages varighed. Fokus og nøgleord på de tre moduler fremgår nedenfor.

Modul 1: Generel introduktion, kognitiv udvikling, forståelse af medieret læring, medieringsøvelser og -træning, neuroplasticitet, udviklingsorienterede versus kompenserende pædagogiske tilgange, stressmodel, hjernemæssige strukturer og -processer, årsager til mangelfuld kognitiv udvikling.

Modul 2: Kognitive processer og domæner, sprog og begrebers rolle i kognition, metakognition og eksekutivfunktioner, generalisering og overførsel af kognitive færdigheder, identifikation af kognitive udviklingspotentialer, medieret læring i praksis, typiske kognitive udfordringer ved en række almindelige diagnoser, medieringsøvelser og -træning, arbejde med video-eksempler fra deltageres praksis.

Modul 3: Opgave-/aktivitetsanalyse, brobygning og principper i praksis, målsætninger og interventionsplanlægning, integration og tilknytning til deltageres hverdag. Medieringsøvelser og -træning, fortsat arbejde med video-eksempler fra deltageres praksis.

 

Undervisningsform og uddannelsesaktiviteter

Uddannelsen veksler mellem oplæg, konkrete øvelser, case-arbejde, video-analyser og fælles refleksion. Der er til uddannelsen knyttet læsning af en række kortere artikler, enten på dansk eller på letforståeligt engelsk. Uddannelsen er praksisnær og med inddragelse af konkrete øvelser og aktiviteter, som kan overføres til det daglige arbejde. Mellem modulerne får deltagerne til opgave at afprøve de præsenterede metoder i praksis. På kurset inddrager vi korte video-sekvenser fra deltagernes arbejde mellem modulerne som grundlag for fælles læring og refleksion. Desuden får du individuel feedback og sparring med underviseren. Enkelte aftener tilbydes der indlæg (film mm.), som understøtter kursusdagens faglige indhold. Deltagelse i aftenaktiviteter er frivillig.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som arbejder direkte med børn og unge i førskole og skolealder. Det kan både være inden for specialområdet eller almenområdet, og både i en skoleramme, institution eller i mere individuelle støtte funktioner. Uddannelsen kan også være relevant for dig, som arbejder med lidt ældre unge med indlæringsvanskeligheder eller kognitive udviklingsproblemer. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde målrettet og professionelt med at styrke læringskapacitet og kognitiv udvikling hos børn og unge, både i form af specialtilrettelagte forløb og aktiviteter samt hverdagsaktiviteter og undervisning.

Underviser på uddannelsen

Underviser_280x400px_Jens Wilbrandt
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jens Wilbrandt
Jens Wilbrandt
AUTORISERET PSYKOLOG
Jens Wilbrandt har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring inden for det specialpædagogiske område og er uddannet i en række forskellige metoder indenfor medieret læring og dynamisk assessment. Jens Wilbrandt er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser inden for det neuropsykologiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetrænings-området.
TID & STED:
Det sker:
Modul 1: Den 4.-5. februar 2021
Modul 2: Den 1.-2. marts 2021
Modul 3: Den 28.-29. april 2021

Undervisning på alle 3 moduler:
Dag 1: 9.30-16.30
Dag 2: 8.00-15.00

Alle dage på Scandic Odense.
PRIS
Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning: 21.498 kr. ekskl. moms.

Uddannelsesbevis
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 6 undervisningsdage og løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i Neuropædagogik og medieret læring som redskab til kognitiv udvikling.