3 hurtige til Pernelle Rose om børns skilsmisseoplevelser - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

3 hurtige til Pernelle Rose om børns skilsmisseoplevelser

I juni har vi opstart på en 2-dages efteruddannelse for samtalegruppeledere, der arbejder med børn, som lever med skilsmisse. I den forbindelse har vi stillet 3 spørgsmål til Pernelle Rose, som, foruden at undervise på uddannelsen, bl.a. er ph.d. i børns oplevelser med skilsmisser og samtalegrupper.

Af Nana Rafn
børns skilsmisseoplevelser
Pernelle Rose er uddannet familieterapeut og har en gruppelederuddannelse fra Den Sociale Højskole. Ud fra denne baggrund har hun i 19 år arbejdet med forskellige grupper, bl.a. unge møder og anbragte unge, og så har hun været med til at skabe forbedringer i gruppeindsatser for højkonfliktuelle familier i kommunalt regi.

Netop gruppeindsatser har også været fokuspunkt for den forskning, Pernelle Rose har lavet i forbindelse med sit ph.d.-projekt. Her har hun stillet skarpt på samtalegrupper for børn med fraskilte forældre – et emne som ikke tidligere er blevet undersøgt på samme vis. 

I forbindelse med vores 2-dages efteruddannelse henvendt til samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier, som vi har udviklet sammen med Pernelle Rose, har vi stillet hende 3 spørgsmål om netop børns skilsmisseoplevelser og samtalegrupper.

Som en del af dit ph.d.-projekt har du fulgt 33 børn og interviewet 23 af dem. Hvordan har deres oplevelser med samtalegrupper generelt været?

Rigtig mange børn med skilte forældre har positive erfaringer med at deltage i en samtalegruppe. Flere børn kan godt genkende det at savne den forælder, de ikke er hos eller bor hosog mange børn synes, at det kan være krævende at skulle skifte mellem to hjem. Det er dog ikke alle børn, der oplever, at deres skilsmisseerfaringer anerkendes eller gives nok betydning i grupperne.

I de grupper, som jeg har fulgt, lever børnene med helt forskellige livsvilkår som følge af skilsmissen. Fra børn, hvis familierelationer er præget af konflikter, til børn, der er glade for deres to familier. Som samtalegruppeledere må vi have blik for den mangfoldighed og de variationer, der kommer til syne i børnenes forskelligartede livsbetingelser i forhold til skilsmissen. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi som fagpersoner er klædt på til skabe plads til børnenes forskelligheder og sikre, at børnene får forskellige meningstilbud i grupperne. Det bliver man klædt på til på denne efteruddannelse. Vi arbejder på uddannelsen med de forståelser af skilsmisse, som vi som professionelle ofte har med os. Min forskning viser, at des mere vi trækker på skilsmisseforståelser, der tilskriver børnene handlekraft, jo mere plads skabes der til, at børnene kan genkende sig selv og være sig selv i de støtteindsatserde bliver tilbudt.

Er der noget, som børnene giver udtryk for at mangle fra samtalegrupperne eller i hvert fald gerne vil se mere af?

Det er vigtigt, at vi som professionelle har indsigt i den nyeste skilsmisseforskning, herunder også forskningen om samtalegruppers betydning for børns trivsel. Det er afgørende, at vi forstår, at forskningen rammesættes som to modsatrettede positioner, da disse positioner afspejles i vores (for)forståelser. De to modsatrettede positioner er hhv. den problematiserende position, hvor en skilsmisse ses som en stor sorg, børnenpotentielt aldrig rigtig kommer sig over, og så en position, hvor man tror på, at børnene finder en måde at klare sig på og har mulighed for at udvikle sig lige så godt som andre børn. 

Min forskning viser, at de (for)forståelser, vi har som fagprofessionelle, får betydning for, hvordan vi møder og støtter børnene i praksis. Som det fremgår i min forskning, skal børns perspektiver være med til at bane vejen for en opkvalificering af kompetencerne hos os, der arbejder med støtteindsatser for børn med skilte forældre. Det bliver altså som sagt afgørende, at den enkelte fagperson er i stand til at bringe børnenes varierede skilsmisseoplevelser og situationer i spil ved at holde sig åben over for mangfoldigheden i skilsmisselivet. Det kræver en stor fleksibilitet som samtalegruppeleder. 

Derudover viser min forskning, at børnene har stor glæde af at deltage i grupper, hvor de dels selv er med til at definere, hvordan forløbet skal være – mht. indhold, grupperegler, aktiviteter mm. På den måde føler børnene sig inddraget og anerkendt. Desuden er det vigtigt, at børnene får mulighed for at tale om de ting, der fylder for dem – og ikke blot om detder virker vigtigt for os som fagpersoner. Børnene har stor glæde af at lave aktiviteter, øvelser og andre kreative ting, som rækker ud over skilsmissen. På den måde oplever de, at de er andet og mere end forældrenes skilsmisse. I den forbindelse arbejder vi på efteruddannelsen med helt konkret at rammesætte gruppen, så den skaber plads til alle børnene og de forskelligheder, de har med sig.  

Hvad kan samtalegruppeledere helt konkret gøre for at møde børnene der, hvor de er? Er der f.eks. nogen særlige redskaber, som er vigtige i den forbindelse?

På efteruddannelsen kommer vi til at arbejde med grundantagelserne i grupperneda disse skaber udgangspunkt for, hvordan det er muligt at være og agere som barn. Her kigger vi nærmere på de forskellige betingelser børnene lever med – fra børn, hvis forældre er i konflikt med hinanden, til børn for hvem skilsmissen er en lettelse, en glæde eller noget helt tredje. Nogle børn har endnu aldrig levet sammen med begge forældre, nogle har forældre, der er gået fra hinanden, mens barnet var lille/spæd, og så er der andre igen, hvis forældre har været skilt i kortere tid. Disse betingelser skal inkorporeres i vores forståelser, så vi kan udøve en så kvalificeret praksis som muligt.

Helt konkret er det værd at arbejde med disse 3 punkter: 

  1. Forsøg at være mindre afhængig af manualer og prædefinerede koncepter for skilsmissegrupper. Brug i stedet din faglighed, og vær fleksibel i din måde at afholde gruppesamtaler på – one size doesn’t fit all! 
  2. Vær åben over for, at børn kan have meget forskellige skilsmisseoplevelser. For nogle børn er det en sorg, når forældrene går fra hinanden, men sådan er det ikke nødvendigvis for alle. Mød det enkelte barn der, hvor det er. 
  3. Hav blik for børnenes individuelle udfordringer og behov. Tag udgangspunkt i disse, og sæt fokus på barnets handlemuligheder. 

Dyk mere ned i Pernelle Roses forskning

Hvis du ønsker en lidt større smagsprøve på Pernelle Roses store viden om børns skilsmisseoplevelser og erfaringer med samtalegrupper, kan du lige her læse et interview med hende fra 2020. 

Relevante arrangementer

2-dages efteruddannelse til samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier
Kursus

2-dages efteruddannelse til samtalegruppeledere for børn i skilsmisseramte familier

Jylland & Sjælland

Skab meningsfulde samtaleindsatser for børn i skilsmisseramte familier! Med denne 2-dages overbygning bliver du klædt på til at bygge din indsats ud fra børnenes egne, og meget forskelligartede, skilsmisseoplevelser, så de føler sig favnet der, hvor de er.

Det sker i selskab med cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d. i børns perspektiver på skilsmisse og professionelle indsatser, Pernelle Rose, som bl.a. sikrer, at du får:

Viden om variationen i børns oplevelser med skilsmisse Viden om betydningen af de professionelle rationaler og problemforståelser i indsatsen omkring børn og familier i skilsmisse Ny forskningsbaseret viden om muligheder, potentialer, dilemmaer og udfordringer i den professionelle indsats omkring skilsmisseramte familier Hands on-værktøjer til at arbejde med at opkvalificere den igangværende indsats Værktøjer til at bringe børnenes unikke erfaringer i spil i samtalegrupperne

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Bliv eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse
Uddannelse

Bliv eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse

Fyn
Forskningsbaseret uddannelse til samtalegruppeleder for børn i skilsmisse, udviklet i samarbejde med cand. pæd. psyk. og Ph.D. Pernelle Rose. Ekspertviden og praksiserfaring fra en af de få danske forskere, der selv har faciliteret forskellige former for samtalegrupper siden 2002. 8 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 4 moduler. Opnå bl.a. indsigt i helt ny skilsmisseforskning og få redskaber til at implementere samtalegrupper, der gør en forskel for det enkelte barn.

Undervisningen krydrer vi med cases, øvelser, filmklip og fælles refleksioner.

OBS: Uddannelsen bliver streamet live og prisen er derfor nedjusteret.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere