Forkert ledelse på skoler kan have mange følgevirkninger! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Forkert ledelse på skoler kan have mange følgevirkninger!

Det er yderst vigtigt, at der er fokus på inklusionsledelse og -udvikling på skoler. Læs her om følgevirkningerne ved forkert ledelse på skoler.

Artikelbillede_600x450px_Ledelse2

Vi talt med Thomas Gerstrøm om inklusionsledelse. Thomas har arbejdet som både lærer, konsulent og skoleleder siden 2001. Nedenfor fortæller Thomas om nogle af de udfordringer han selv har haft som skoleleder og forstander. For det er afgørende for skolens virke og udvikling at have fokus på inklusionsledelse. Det viser eksemplet klart.Hvorfor er fokus på inklusionsledelse så vigtigt?

Skolen er til for at lære børn det, der skal til for at de kan klare sig i fremtiden. Overordnet er det centrale i al læring trivsel og god undervisning. Det viser al forskning (Parsberg, Sommer, Robinson et al). Gode relationer mellem den enkelte elev og fællesskabet er afgørende. De professionelles relationskompetence og evne til at skabe kulturer og indrette læringsforholdene har derfor første prioritet på en skole.

Paradoksalt er eksklusionskurven kraftigt stigende ude i kommunerne. Skyldes det måden der prioriteteres på eller måden vi griber det an på? Det er overordnet ledelsens ansvar at sikre det, og derfor bliver fokus på inklusionsledelse altafgørende. Desværre opleves inklusion oftest af pædagoger, lærere og ressourcepersoner som noget der er ukoordineret, noget de selv skal tage sig af, med egne metoder og for “lukkede” døre i klasserummet. Det skyldes ledernes optagethed af mange andre prioriteter, manglende samarbejde og viden om hvilke elever vi har og hvad vi kan gøre for dem. Vi har stor erfaring med, at hvis inklusion på en skole/ institution og i en kommune skal lykkes, kræver det en overordnet strategi.

En strategi der 1. Udvikler de rette professionskompetencer til at indfri skolens inklusionsmålsætninger. 2. Udvikler skolens lederskab til at inddrage alle skolens aktører i et aktivt fællesskab om inklusionsprojektet.

Kan du komme med eksempler på, hvor inklusion er gået galt pga. manglende/forkert ledelse? På den skole hvor jeg som leder har været, havde vi ikke opsat mål og havde dermed ingen retning. Vi havde heller ingen ramme og vidste derfor ikke, hvor meget og hvem vi skulle inkludere. Desuden fik vi ikke prioriteret vores ressourcer, så vi var usikre på, hvor langt vi kunne støtte op omkring inklusionen af en elev.

Der var heller ikke en konkret kvalitetssikring, der gav mulighed for, at vi havde et bestemt niveau og procedure. Kompetencerne var, hvad den enkelte lærer/ pædagog havde af erfaring samt den viden samarbejdet med PPR gav. Rammerne for trivsel var ej veldefineret, og hvad trivsel reelt var for en størrelse kunne ingen rigtig forklare. Alle passede mere eller mindre sig selv. Dog havde vi gennemgang af elever op at vende ift. status og udvikling på vores personalemøder hver uge.

Vi reelt uvidende omkring, hvilke type elever vi havde. Dem der var iøjefaldende, og som vi talte om, kendte vi. Vi så på dem som individer med problemer – ikke i problemer. Vi så på adfærd og var hurtige til at tale om diagnoselignende børn. Vi talte mundtligt om dem, uden at skrive noget ned, og vi holdt oftest møder med forældre uden børnene. Vi var usikre på, om det var adfærd, kognitive niveau eller opdragelse, og vi håndterede konflikter enkeltvis.

Siden lagde vi en meget strategi med delmål og mulighed for korrigering. Vi undersøgte forskningsresultater, kiggede på best practise på andre skoler, kiggede på egne erfaringer og kompetencer samt skolens værdisæt og elevtyper. Vi kom frem til at al fagpersonale vil have glæde af mere viden om relationskompetence, nysgerrighed og hvad mindsettet gør ved synet på sig selv som fagperson og på eleverne. Desuden screenede vi eleverne og fik rigtig megen viden. Det samlede vi i en database for hver enkelt elev, hver enkel klasse og hver enkel årgang samt hele skolen. Nu kunne vi forstå elevernes kognitive niveau og dermed deres adfærd, læringsparathed og måder at løse opgaver på.

Vi fandt ud af, at mange af udfordringerne var nogle vi selv skabte grundet vores mentale syn på og møde med eleverne og omvendt. Derefter udviklede vi klasseledelse med fokus på at indrette klassen og undervisningen ift. hvilke typer elever vi havde og deres behov og kunnen. Vi kunne lave meget mere målrettede og fyldestgørende elev- og uddannelsesplaner, vi kunne tale med den enkelte elev og dennes forældre ud fra nogle karakteristika vi så, og som eleven og forældrene kunne give indspark til uddybende eller problematiserende.

Via sociogrammer kunne eleverne være med til at beskrive og synliggøre, hvem de kendte, havde det godt med, gerne vil arbejde med etc. Dvs. vi kunne arbejde med deres relationelle bånd, gruppedynamikker og udvikle forskellige roller i gruppearbejde. Vi kunne indrette faglokaler og klasselokaler samt skolen generelt. Vi arbejdede desuden med lærernes og pædagogernes måde at lede og undervise klassen. Vi fandt ud af, at det kunne gøre en forskel at have en lærer og en pædagog samtidigt i klasserne, og ikke have flere elever i klassen end at alle kunne rummes.

De elever, vi havde særligt fokus på, blev observeret ud fra deres relationelle samspil, de fik selv mulighed for at hjælpe med til at finde frem til løsninger, fik forældrene til at samarbejde og alt sammen blev logget i en særlig elevmappe baseret på LP-modellen. Vi kunne også finde ud af, hvilke læringssystemer (bøger, e-portaler etc) og –metoder der virkede bedst på eleverne. Og vi udviklede social træning med mindfullnessøvelser, massage, tillidsøvelser, små hjerne- og bevægelseslege, der skabte fokus og pusterum samt fik pulsen lidt op eller ned.

Ledelsens opgave var at understøtte, udfordre og udvikle inklusionslogikken samt -kulturen. Vi skulle først og sidst skabe entusiasme, håb og energi. Vi skulle også holde fast i de mange dagsordener i dagligdagen, hvor det kan være svært at prioritere vigtigheden af indsatsen, hvis ikke der er lavet en for alle gennemgået prioritering, håndtering og kompetenceudvikling samt målsætning. Desuden udviklede vi observationsformer og feedbackmetoder, hvor både ledelsen og kollegaerne var deltagende.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere