Interviewet med Rasmus Willig og Christian Ørsted - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Interviewet med Rasmus Willig og Christian Ørsted

Vi har talt med Rasmus Willig og Christian Ørsted om faldgruber, leder perspektiv, individualisering, arbejdsmiljø og meget mere. Læs mere her.

Rasmus Willig og Christian Ørsted
Vi har talt med sociolog Rasmus Willig og ledelsesekspert Christian Ørsted om faldgruber, leder perspektiv, individualisering, arbejdsmiljø og meget mere.Læs det spændende interview herunder.


Vil du opleve Rasmus Willig live, så kom med den 26. juni på Hotel Nyborg Strand, hvor ham og Svend Brinkmann er med på temadagen “Gå glip – men hvorfor og af hvad?“.


Fortæl lidt om, hvilke faldgruber der er i klassisk ledelse? Hvad er det, der går galt – og hvilke årsager er bagvedliggende?

RW: En ledelse afhænger af legitimitet og den kommer ikke af sig selv. En måde at opnå det på er, i mangel af bedre ordvalg, at være skydeskive for kritik. Kan ledelsen svare på kritikken på en sådan måde, at den giver mening, opnår den legitimitet.Svarer den ikke, mister den sin legitimitet. Det jeg har redegjort for i min forskning er, ved hjælp af et massivt antal eksempler, hvordan der ikke svares.

: Problemet er ikke klassisk ledelse, for der er både ledere og medarbejdere klar over spillereglerne. I det traditionelle hierarki, hvor chefen har ret og bestemmer, er både fordelene og ulemperne lette at gennemskue. Det problem jeg peger på er den moderne ledelse. Det er den, der er livsfarlig.

For på overfladen ligner al den fokus på motivation, arbejdsglæde, kerneopgaver, selvledelse og anerkendelse noget positivt. Og det er da også langt at foretrække frem for det traditionelle. Problemet er bare, at det er falsk varebetegnelse. Metoderne bruges instrumentelt, og det som på overfladen ligner en demokratisk arbejdsplads med stor metodefrihed for den enkelte, er i virkeligheden en tildeling af endnu større ansvar til den enkelte uden at den nødvendige klarhed og indflydelse følger med.

Set fra lederens perspektiv, hvad er det så man skal være særligt opmærksom på at gøre henholdsvis ikke gøre?

RW: Det ved jeg ikke, jeg er ikke ledelsesteoretiker. Jeg kan kun konstatere, at vi de seneste mange år har fået serveret den ene succesformel efter den anden – i øvrigt helt i takt med at det tilsyneladende bliver sværere og sværere, at lede, styre eller organisere. Måske er det en forkert observation, men det er min umiddelbare fornemmelse. Hvad vi imidlertid glemmer, er, at betingelserne for overhovedet at være leder i det offentlige, såvel som i det private, har ændret sig markant. Sådanne historiske ændringer kan derimod gøres til genstand for forskning.

: De problemer jeg taler om, har ikke simple løsninger. Faktisk er de simple løsninger en stor del af problemet. Vi beder både ledere og medarbejdere om at være mere forandringsparate, prioritere, motivere og passe på sig selv. I stedet har vi brug for at vende fokus den modsatte vej: Hvordan kan vi skabe arbejdspladser hvor vi er dygtige til at passe på hinanden? Hvordan øger vi vores evne til at håndtere skiftende, modsatrettede og komplekse krav?

Se også relevant temadagen “Gå glip – men hvorfor og af hvad?“.

I dag sker der én eller anden form for individualisering, som blandt andet betyder, at det er vores egen fejl, hvis vi ikke kan holde tempoet i trædemøllen. Men i stedet for at bebrejde os selv dette, hvad skal vi så gøre? Hvor retter vi en (konstruktiv) opmærksomhed?

RW: Dit spørgsmål leder til, at der eksisterer individuelle svar på strukturelle problemer. Det er en falsk forudsætning, som trives i bedste velgående. Skulle jeg derfor henlede vores opmærksomhed på ét strukturelt forhold, vil jeg nævne, at mulighedsbetingelserne for at opnå legitimitet som leder i dag har ændret sig markant, eftersom vi ved fra flere undersøgelser, at medarbejderne ikke tør ytre sig kritisk af frygt for at blive afskediget. Og nu er vi tilbage ved ledernes manglende legitimitet.

: Her mener jeg, som Rasmus, at spørgsmålet i sig selv er en del af problemet. Selv når problemerne med individualiseringen tages op, udmønter det sig ofte i råd til, hvad den enkelte burde gøre. Hvis jeg skulle vove et råd, vil jeg dog anbefale, at man i stedet for at bebrejde sig selv, bliver mere opmærksom på den beslutningslogik, der hersker, og forstår den organisatoriske og politiske eller markedsmæssige kontekst, man er en del af. Forudsætningen for at ændre strukturelle problemer er at øge forståelsen for dem, og i stedet for at bede den enkelte løse dem ser på, hvordan vi i fællesskab kan støtte hinanden i at skabe bedre arbejdspladser.

Kun til Rasmus: Kan du sige noget (overordnet) om det psykiske arbejdsmiljø, som din analyse tegnede et billede af? Fandt du fx nogle ligheder faggrupperne imellem?

RW: Godt spørgsmål, lad mig starte med sidstnævnte: Jeg tror, vi kan have en begrundet antagelse om, at jo højere uddannelsesniveau, desto lettere er det at ytre kritik, og ikke mindst trænge igennem til en direktion eller en større offentlighed. Eftersom professioner jo dels er karakteriseret ved deres uddannelsesniveau, dels ved deres indkomstniveauer, kan vi umiddelbart antage, at vores ytringsfrihed også er indkomstbestemt. Det savner jeg nogle gange, at vi får diskuteret og ikke mindst undersøgt til bunds. Hvad angår den første del af dit spørgsmål, så har en vi undersøgelse, der fortæller os, at de som udøver selvcensur oplever en negativ stressbelastning.

Kun til Christian: Kan du sige lidt om, hvilke psykologiske tricks moderne ledelse benytter sig af? – Og er de tricks (altid) på beregning, eller drejer det sig snarere om, at ledere er genstand for en påvirkning, en tanketendens i samfundet?

: Problemet med ledelsesdisciplinen er, at vi i al for høj grad har fokus på dens virkninger, men ignorerer bivirkningerne. Vi ser det højere tempo, men ikke den dårligere kvalitet. Vi ser de bedre målinger, men ikke alt det væsentlige, der falder udenfor målingerne. Det er hverken i ledernes, medarbejdernes eller deres organisationers interesse. Det her handler om uopmærksomhed og mangel på forståelse for de konsekvenser, vores handlinger har. De ledere jeg møder, vil rigtig gerne tale om, hvornår den ledelse de er med til at bedrive, kan have uhensigtsmæssige bivirkninger, og hvad vi gør ved den.

Som jeg opfatter det, er det altovervejende problem strukturelt: Når vi forfremmer og belønner kortsigtet, risikobetonet og egoistisk adfærd, så længe det giver gode resultater. Det undrer mig, at når det sker, rettes skylden kun mod den enkelte leder, frem for at se på om det er et mønster, der gentager sig i organisationen, og som der skal rettes op på.

Se også relevant temadagen “Gå glip – men hvorfor og af hvad?“.

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere