Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT) - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsredskab, som bl.a. anvendes inden for familiebehandling. Her kan du læse mere om FIT.

Af Henrik Vesterhauge-Petersen

Har været del af implementeringen af FIT i flere kommuner

FIT_artikelbillede
Feedback Informed Treatment (FIT) kan tilvælges på et af de valgfrie moduler på Praksiskursus om inddragelse i indsats- og sagsforløb og Praksiskursus om netværksinddragende metoder.

Feedback Informed Treatment er en evidensbaseret praksis. Den er baseret på, hvad forskningen peger på vil øge sandsynligheden for, at et samarbejde med en familie ender med at være til hjælp. To faktorer har afgørende betydning for dette: Dels at familien oplever en god samarbejdsalliance til de professionelle, herunder føler sig hørt og inddraget i samarbejdet, og dels at indsatsen tidligt er barnet / familien til hjælp og skaber de nødvendige forandringer.

Feedback Informed Treatment har således to overordnede formål:

 1. At skabe og fastholde familiens engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere familier, hvor samarbejdet ikke gør en forskel.
 2. Sammen med familien at sikre, at indsatsen justeres, sådan at barnet / familien i sidste ende får den hjælp, de har brug for.

Evidensstudier af arbejdet med FIT har fundet, at FIT øger antallet af klienter, der oplever at have fået den hjælp, som de havde brug for, med 65%, ligesom tilgangen reengagerer klienten i et sådant omfang, at drop out reduceres med 50%.

Arbejdet med FIT tager udgangspunkt i to skemaer:

 • ORS-skemaet benyttes til regelmæssigt at evaluere, om barnet får det bedre: Såvel barnet selv, som forældre og bekymrede professionelle, inviteres til løbende at evaluere dette. I arbejdet med myndighedssager anvendes den bekymrede skole, institution eller sundhedsplejerskes oplevelse af progression til at sikre, at der også tages hånd om bekymringsgrundlaget i sagen.
 • SRS-skemaet anvendes af den professionelle til løbende at afstemme, om barnet og dets forældre oplever at blive hørt og inddraget i samarbejdet. Skemaet udfyldes ved mødets afslutning: Oplever hvert familiemedlem at blive lyttet på, at få talt om det, som de oplever er vigtigt, og giver arbejdsmåden mening.

Fælles for begge skemaer er, at det tager kort tid at udfylde og administrere dem. Skemaerne er på den ene side et enkelt dokumentationsværktøj og på den anden side et engagerende redskab til dialog. Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, der indebærer, at familien oplever at være trygge ved at give de professionelle løbende feedback, og at de professionelle anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet til denne familie.

FIT anvendes gennem hele forløbet med familien og er et meningsfuldt værktøj til at bygge bro mellem det tidlige arbejde på myndighedsområdet, f.eks. allerede i et evt. indledende §11-forløb, til overdragelsen til ”udføreren”, herunder den løbende evaluering af, om den valgte indsats har effekt, samt i forbindelse med den endelige beslutning om at lukke sagen.

Udbytte af kursusmodulet om Feedback Informed Treatment

På kursusmodulet vil deltagerne få en introduktion til FIT-tilgangens forskningsmæssige grundlag, samt det praktiske arbejde med ORS / SRS-skemaerne, herunder præsentation og administration af skemaerne.

Temaer på kursusmodulet:

 • Hvad forskningen siger om de virksomme ingredienser i en indsats, der lykkes.
 • Præsentation af ORS- og SRS-skemaerne; introduktion af skemaerne og organisering af arbejdet med klienten, baseret på dennes score.
 • Den evaluerende kultur – om evaluering som redskab til løbende tilpasning af indsatsen til klienten. Brug af evaluering til at sikre, at klienten får den hjælp, som han / hun har brug for:
  • Identifikation af klienter, der ikke profiterer af indsatsen.
  • Redskaber til at “gøre noget andet”, når samarbejdet med klienten ikke er til hjælp.
  • Fleksibel organisering af indsatsen, som inddrager teamets forskellige metodiske tilgange, ressourcer og erfaringer.

Programmet på kurset vil veksle mellem oplæg, videocases og metodetræningsøvelser.

På kurset formidles tillige ideer til organisering af arbejdet i institutioner, der ønsker at integrere klientens feedback i forbindelse med netværksmøder, gruppesamtaler, behandlingsplaner og kvalitetssikring.

Kursisterne vil lære:

 • De væsentligste faktorer, som forskningen peger på, kan forudsige effekt af en indsats.
 • Redskaber til, gennem løbende feedback, at øge familiens samarbejde og engagement.
 • Praktisk administration af evalueringsskemaerne ORS og SRS.
 • Integration af FIT-principper på sagskonferencer og netværksmøder.
 • Identifikation af sager, hvor samarbejdet ikke er til hjælp, samt ideer til organisering af indsatsen, så flere børn og familier få den hjælp, som de har brug for.

Se også relevante praksiskurser: Praksiskursus om inddragelse i indsats- og sagsforløb og Praksiskursus om netværksinddragende metoder.