Adoption uden samtykke - Af Bente Adolphsen - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Adoption uden samtykke – Af Bente Adolphsen

I denne artikel af juridisk konsulent Bente Adolphsen kan du læse om reglerne for tvangsadoption, og hvad de betyder for anbragte børn.

Bente-new400x292

Det overordnede formål med en adoption er altid, at den skal være til barnets bedste.Det er samtidig inden for denne forståelse det skal afvejes, om barnet på trods af de forhold, der betyder, at det skal være anbragt uden for hjemmet i hele eller en stor del af opvæksten, alligevel vil have mest gavn af at bevare båndet til forældrene.

Adoption uden samtykke

Tvangsadoption af anbragte børn har i den senere tid fyldt en del i den offentlige debat, selv om der indtil nu kun har været relativt få sager, der er endt med tvangsadoption. Der har gennem en længere årrække været et stort politisk ønske om, at kommunerne skal sørge for, at børn, der ellers skulle vokse op under en anbringelse, i stedet bortadopteres, så disse børn kan opnå et blivende familieliv både under opvæksten og senere, når de er blevet voksne.

Tilbage i 2016 blev emnet tvangsadoption behandlet i DR 1, hvor vi i udsendelsen “Aldrig mere mor” fulgte 2 familier, der begge mod deres vilje fik deres barn bortadopteret.

Det blev i udsendelsen diskuteret, om det med den viden, der er tilgængelig i dag, er rimeligt at foretage et så voldsomt indgreb i familielivet, idet det helt særlige ved denne type afgørelser er, at de ikke ”kan gøres om”. Er barnet først adopteret er alle juridiske bånd mellem barnet og dets forældre og slægt brudt.

Siden udsendelsen blev optaget, er der kommet nye og lempeligere regler, så det må forventes, at et større antal anbragte børn i de kommende år vil blive bortadopteret uden samtykke fra deres forældre.

De nye regler, der har været gældende siden 1. oktober 2015 giver mulighed for, at myndighederne kan træffe afgørelse om adoption uden samtykke i forhold til 2 grupper af anbragte børn.

Formålet

Det overordnede formål med en adoption er altid, at den skal være til barnets bedste, og det er inden for denne forståelse, det skal afvejes, om barnet på trods af de forhold, der betyder, at det skal være anbragt uden for hjemmet i hele eller en stor del af opvæksten, alligevel vil have mest gavn af at bevare båndet til forældrene.

Derfor er betingelserne for, at et anbragt barn kan bortadopteres uden forældrenes samtykke, også fortsat relativt stramme.

For den gruppe af børn, der skal adopteres af adoptanter, som ikke kender barnet i forvejen (såkaldt fremmed adoption), er betingelsen, at det er sandsynliggjort, at barnets forældre varigt vil være ude af stand til at drage omsorg for barnet. Der vil altså være udsigt til, at forældrenes forhold ikke kan ændres væsentligt, så barnet vil skulle tilbringe hele sin opvækst i et anbringelsessted.

Hvis barnet derimod er i en plejefamilie, der ønsker at adoptere barnet, vil dette kunne ske, hvis det vurderes, at det af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten under opvæksten vil være skadeligt for barnet at bryde tilknytningen til plejefamilien. Der er altså i denne situation tale om en relativt lempeligere betingelse.

Samtidig med disse ændringer, er forældreansvarsloven ændret, så der er skabt en begrænset adgang til at fastsætte samvær mellem det adopterede barn og et medlem fra den biologiske slægt. Det er dog usikkert, hvad denne bestemmelse kan komme til at betyde i praksis. Dels kender vi af naturlige årsager ikke den praksis, statsforvaltningerne vil anlægge, dels er der ingen garanti for, at adoptanter vil ønske – endsige efterleve en beslutning om samvær med den oprindelige slægt, og endelig findes der ingen dokumenteret viden om, hvorvidt denne form for samvær vil være gavnlig for barnet.

For at sikre korrekte afgørelser er sagsgangen i en tvangsadoptionssag meget omstændelig. Sagen startes af kommunen, der indstiller til Ankestyrelsen, som efterfølgende meddeler samtykke til at barnet kan adopteres. Herefter afgøres sagen af Statsforvaltningen med mulighed for domstolsprøvelse. Alle sagens parter – også barnet – har ret til gratis advokatbistand under hele sagen.

Vil du have viden om Barnets Lov?

Lovgivningen om udsatte børn og unge bliver opdateret i forbindelse med Barnets Lov. Vil du være opdateret med den nyeste viden, så se mere på vores temaside “Barnets Lov“.

Her har vi samlet alt relevant indhold til dig, som skal arbejde med den nye lovgivning.

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere