Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

Kommunerne har svært ved at leve op til de krav, som lovgivningen stiller. Faktisk blev det konkluderet, at der var fejl i 100 % af sagerne.

Af Adjunkt, Ph.d. Anne Mørk

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager
I de senere år har området for udsatte børn og unge tiltrukket sig massiv opmærksomhed.

I medierne har der været adskillige eksempler på sager, hvor der har været kritisk fokus på kommunernes sagsbehandling, og flere af disse sager har medvirket til at danne baggrund for nogle af de lovændringer, der har præget området inden for de senere år. Internt i det offentlige system har der også været fokus på området, og flere undersøgelser har vist, at kommunerne har svært ved at leve op til de krav, som lovgivningen stiller.

Rigsrevisionen kunne i sin beretning om indsatsen over for anbragte børn i 2016 konkludere, at de formål, som Anbringelsesreformen havde haft, ikke var blevet indfriet i perioden 2006-2014. Et af disse formål var at inddrage barnet gennem børnesamtaler. Endvidere blev det i 2017 offentliggjort, at borgerrådgiverens egen drift-undersøgelse af 77 sager i Borgercenter Børn og Unge i Københavns kommune bl.a. kunne konkludere, at ikke en eneste af børnesagerne levede op til alle de sagsbehandlingsmæssige krav, som var inddraget i undersøgelsen. Det blev konkluderet, at der således var fejl i 100 % af sagerne.

Relevant arrangement: 23. socialretlige konference

De nævnte undersøgelser er blot et udpluk af de undersøgelser, som er foretaget på området, men de giver alligevel en indikation af, at der foreligger udfordringer i relation til sagsbehandlingen af sager om udsatte børn og unge. Problemerne kan udspringe af mange forskellige forhold, men der foreligger også en risiko for, at det omfattende og komplekse regelgrundlag, som afgørelserne skal træffes ud fra, bidrager til sagsbehandlingsfejl.

I min forskning har jeg set nærmere på det juridiske grundlag, som sagsbehandlingsreglerne udspringer af. Formålet med Ph.d.-afhandlingen ”Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager”, som er resultatet af min forskning, har været at afdække barnets processuelle retsstilling som selvstændig rettighedshaver i den administrative sagsbehandling af tvangsanbringelsessager. Ud fra en systematisering af børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessagerne er der foretaget en analyse af, hvilke rettigheder børn er blevet tildelt samt med hvilket formål.

Formålet med dette er – med inddragelse af almindelige juridiske, herunder særligt menneskeretlige og forvaltningsretlige principper og hensyn – at afklare de indlejrede problemstillinger, som knytter sig til reguleringen. Endvidere har formålet været at præsentere de grundlæggende retlige værdier og hensyn, som kan udledes af tildelingen af processuelle rettigheder til børn i tvangsanbringelsessagerne og af andre retsområder, herunder menneskeretten. Som følge af denne forskning er det muligt at formulere en retsgrundsætning, hvor de retlige værdier og hensyn danner udgangspunktet for vurderingen af barnets processuelle retsstilling på det børneretlige område. En vurdering, som kan medvirke til at afklare, i hvilke tilfælde der bør afviges fra udgangspunktet om børns partsinhabilitet. Retsgrundsætningen om børns partshabilitet lyder som følger:

Ved undtagelse fra udgangspunktet om, at forældremyndighedsindehaveren varetager barnets partsrettigheder i afgørelsessager inden for den offentlige forvaltning, skal følgende tre forhold være opfyldt:

  • Barnet ønsker, at partsinhabiliteten fraviges
  • Barnet kan varetage partshabiliteten
  • Barnet bør have partshabilitet

Retsgrundsætningen er generel, da den ikke alene knytter sig til tvangsanbringelsessager, men tillige til andre afgørelsessager, som falder inden for forvaltningslovens anvendelsesområde. Retsgrundsætningen om børns partshabilitet, med de indlejrede skønselementer, forsøger at besvare, i hvilke tilfælde der må afviges fra børns partsinhabilitet, og bygger på de retlige værdier, hensyn og principper, som danner grundlag for tildelingen af processuelle rettigheder til børn inden for socialretten, menneskeretten og andre udvalgte retsområder. Værdierne, hensynene og principperne kan samles i fem overordnede kategorier: Retssikkerhed, respekt for barnet, barnets autonomi, barnets bedste og sagens karakter.

Der foreligger en formodning for, at grundsætningen kan medvirke til gøre op med den kompleksitet, som foreligger på området, og samtidig kan den bidrage til at sikre, at vurderingen – som i visse tilfælde må foretages – sker i overensstemmelse med både national ret og menneskerettighederne. På den 23. socialretlige konference præsenterer jeg analyserne, som er foretaget i forbindelse med afhandlingen og uddyber retsgrundsætningens enkelte skønselementer. Endvidere indeholder oplægget retspolitiske perspektiver om reguleringen af børns processuelle retsstilling i dansk ret.

Relevante arrangementer

23. socialretlige konference
Kursus

23. socialretlige konference

Jylland

Ønsker du ny viden om og perspektiver på børn og unges vilkår, så tag med på den 23. socialretlige konference. I år er temaerne ”Børns processuelle rettigheder”, ”Ungdomskriminalitetsnævnet” samt ”Overgangen fra barn til voksen”, og du har mulighed for at høre en lang række interessante oplæg og debatter, som giver dig et vigtigt socialretligt indblik i vilkårene for de mest udsatte børn og unge.

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på dagen, så vi kan overholde alle gældende retningslinjer. Læs mere om de krav, som vi stiller til afholdelsesstedet her.

Du har mulighed for at streame konferencen hjemmefra eller fra arbejdspladsen til en reduceret pris. Vi sørger for professionelle filmfolk, så du får det maksimale udbytte, uanset hvor i landet du befinder dig. Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Magisk Tegning
Kursus

Magisk Tegning

Jylland & Sjælland

Få viden om den nytænkende læringsmetode, Magisk Tegning, og styrk drenges indlæring! På dette spændende kursus bliver du beriget med teoretisk viden, og så skal du også have tegneblyanterne frem, så du bliver klædt på til fingerspidserne i at implementere Magisk Tegning i undervisningen.

Du bliver undervist af cand.mag., Ann Elisabeth Knudsen, og billedkunstner, Pia Lajer.  Sammen vil de bl.a. bidrage med:

Viden om køn og hjernemodning, særligt med fokus på drenge Viden om udvikling af fin- og fingermotorik Viden om udvikling af koncentrationsevnen Kendskab til og afprøvning af den effektive læringsmetode, Magisk Tegning, så du kan implementere den i klasseundervisning

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere