Socialretlig konference - Tidligere afholdt konference | Seminarer.dk
socialretlige konference
Børn & unge
Kursus

23. socialretlige konference

Den 24. socialretlige konference er nu åben for tilmeldinger. Find konferencen her!

Ønsker du ny viden om og perspektiver på børn og unges vilkår, så tag med på den 23. socialretlige konference. I år er temaerne ”Børns processuelle rettigheder”, ”Ungdomskriminalitetsnævnet” samt ”Overgangen fra barn til voksen”, og du har mulighed for at høre en lang række interessante oplæg og debatter, som giver dig et vigtigt socialretligt indblik i vilkårene for de mest udsatte børn og unge.

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på dagen, så vi kan overholde alle gældende retningslinjer. Læs mere om de krav, som vi stiller til afholdelsesstedet her.

Du har mulighed for at streame konferencen hjemmefra eller fra arbejdspladsen til en reduceret pris. Vi sørger for professionelle filmfolk, så du får det maksimale udbytte, uanset hvor i landet du befinder dig. Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

23. socialretlige konference

Den 24. socialretlige konference er nu åben for tilmeldinger. Find konferencen her!

Regeringen arbejder lige nu på en helt ny reform vedrørende udsatte børn og unge. De ønsker en lovgivning, der skal sætte barnets ønsker og behov først med det udgangspunkt, at barnet er til i sin egen ret. Dernæst ønsker regeringen tidligere anbringelser samt en styrket indsats i overgangen fra barn til voksen. Årets konference giver dig et socialretligt indblik i de udsatte børn og unges vilkår. Der er inviteret mange spændende oplægsholdere og debattører ind med hver deres baggrund og synspunkter. På konferencen er indsatsen over for de mest udsatte børn og unge i centrum. Du bliver opdateret på relevante regler, og vi sætter et særligt fokus på kommunens forpligtelser over for den unge i overgangen til voksenlivet og selvstændig forsørgelse. Du får mulighed for at give din mening til kende samt lytte til og deltage i spændende debatter inden for tre overordnede temaer. 

 

Tema 1:
Børns processuelle rettigheder
Flere undersøgelser har påvist, at udsatte børn og unge ikke føler sig hørt og inddraget
i deres egen sag i kommunen. Senest har ”Børnesagsbarometret” bl.a. vist, at reglerne
om afholdelse af en børnesamtale forud for afgørelsen i en sag kun er overholdt i 56
pct. af sagerne. Trivselsundersøgelsen af anbragte børn og unges trivsel viste i 2018, at kun 27 pct. af de anbragte børn følte sig medinddraget i beslutningen om, hvor de skulle bo. Og jo længere de havde været anbragt, desto mindre følte de sig medinddraget.
Tema 2:
Ungdomskriminalitetsnævnet
En del børn og unge oplever desværre at ende med et liv på kanten og stifter tidligt bekendtskab med kriminalitet. I forbindelse med Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der trådte i kraft 1. januar 2019, blev Ungdomskriminalitetsnævnet nedsat. Det er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at træffe afgørelse i sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet fastsætter sociale foranstaltninger, der bedst muligt kan få barnet eller den unge væk fra en kriminel løbebane. Spørgsmålet er, om det er fordelagtigt, at nævnet har strafferetlige kompetencer, men med direkte betydning for socialretlige afgørelser?
Tema 3:
Overgangen fra barn til voksen
Nogle udsatte børn og unge har brug for støtte hele vejen og videre ind i voksenlivet. Overgangen fra barn til voksen skal behandles efter reglerne i serviceloven samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Reglerne skal kobles sammen til en kæde af handlinger i praksis. Kæden af handlinger er nødvendig for at sikre den optimale støtte for den unge i overgangen til voksenlivet. Alligevel slutter nogle unge deres barndomsår med at træde ind i jobcentret som 18-årige og starter deres voksentilværelse på kontanthjælp. Hvilke muligheder har de så?

Som afslutning på temaet er der nyt fra Ankestyrelsen.
slider-arrow
slider-arrow

Med fokus på:

Børneinddragelse – anbringelser – ungdomskriminalitetsnævnet – overgangen fra barn til voksen – Ankestyrelsens afgørelser på kontanthjælpsområdet.

Webgrafik_Børn med tilknytningsproblemer
Dag 1: Kl. 09.00 - 10.30
Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager v/cand.jur., ph.d. og adjunkt Anne Mørk fra Aalborg Universitet
Kl. 09.00 - 09.45: Ankomst med kaffe/te og brød. Velkomst v/Seminarer.dk og journalist Rikke Hyldgaard.

"Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager” fra 2018 og udgivet i 2019 er Anne Mørks ph.d.-afhandling og afdækker børns processuelle retsstilling i den administrative sagsbehandling af tvangsanbringelsessager. Det udledes fra analyserne af regelgrundlaget – særligt med inddragelse af menneskeretten og praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – hvilke hensyn og retlige værdier, der må indgå i vurderingen af, hvorvidt der i visse tilfælde bør fraviges fra barnets partsinhabilitet i relation til processuelle rettigheder således, at barnet selvstændigt kan udnytte sine partsrettigheder uafhængigt af forældremyndighedsindehaveren. Oplægget omhandler det teoretiske grundlag for børneinddragelse i socialretlige børnesager og tager udgangspunkt i Anne Mørks forskningsresultater.

Kl. 10.30 - 10.45 Pause
Dag 1: Kl. 10.45 - 11.30
Et juridisk - sammenholdt med et praksisnært - perspektiv på komplekse problemer/modstridende love med afsæt i børnereglerne v/juridisk konsulent Bente Adolphsen fra Seminarer.dk
Sagsarbejdet i sager om de mest udsatte borgere er kendetegnet ved stor kompleksitet. Ikke blot er der i sagerne oftest tale om både sociale, sundhedsmæssige og økonomiske vanskeligheder - der er også forskellige mulige forståelser af problemerne og deres årsager. Hertil kommer udfordringer i forhold til inddragelse og kommunikation. Alt dette skal den kommunale sagsbehandler kunne håndtere – hurtigt og effektivt, men er samtidig underlagt regler og krav, viden og nye undersøgelser samt det pres, der kan være fra borgeren eller samarbejdspartnerne. Det kan være svært at håndtere og systematisere kompleksiteten for den kommunale sagsbehandler. Oplægget giver dig et bud på, hvordan de mange krav til den kommunale sagsbehandling bedst bliver indfriet.
Dag 1: Kl. 11.30 - 13.00
Debat om børns retsstilling i anbringelsessager
Der er stor kompleksitet i forhold til børns processuelle retsstilling. Udover kompleksiteten i lovgivningen har vi også at gøre med sager med stor indgriben og modstridende interesser mellem de involverede parter. I debatten om børns retsstilling i anbringelsessager tager vi fat på, hvorfor reglerne til tider ikke bliver efterlevet i tilstrækkelig grad. Er der nogle hindringer, der gør, at den kommunale sagsbehandling ikke i alle tilfælde kan efterkomme reglerne? Hvor mangler der klarhed, og hvordan sikrer vi, at børnenes stemme bliver hørt? Og skal barnets stemme have lige stor vægt i alle tilfælde? Af debattører finder du Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, David Adrian Pedersen, formand i De Anbragtes Vilkår, Bente Adolphsen, juridisk konsulent hos Seminarer.dk og Line Klyvø, cand. mag i pædagogik og uddannelsesstudier samt kultur og sprogmødestudier fra RUC.

Kl. 13.00 - 14.00: Frokost
Dag 1: Kl. 14.00 - 14.45
Ungdomskriminalitetsnævnet - hvad, hvordan og hvorfor v/ph.d. og lektor Nicolaj Sivan Holst
Den 1. januar 2019 trådte reglerne om ungdomskriminalitetsnævnene i kraft. I oplægget bliver du opdateret på, hvad ungdomskriminalitetsnævnene er, forebyggelseselementer hos politiet og kommuner, hvem nævnet består af, og hvordan det hierarkisk er bygget op. Derudover gennemgår Nicolaj Sivan Holst de forskellige initiativer, herunder den nye ungelavalder, straksreaktioner og forbedringsforløb, forpligtende ansvar for kommunerne med ny fælles ramme for SSP-samarbejdet, ansvarliggørelse af unge og deres forældre gennem styrkelse af brugen af unge- og forældrepålæg, forpligtende afgørelser for de unge, der kan håndhæves af politiet og yderligere initiativer som følger af den nye lov. I oplægget bliver der lagt særlig vægt på, hvordan snitfladeproblemer i forhold til f.eks. forebyggelse, afgørelser og kompetencer kan løses, ligesom de relevante afgørelser fra Ankenævnet bliver inddraget.

Kl. 14.45 - 14.55 - Pause
Dag 1: Kl. 14.55 - 15.40
Ungdomskriminalitetsnævnet - hvad, hvordan og hvorfor v/ph.d. og lektor Nicolaj Sivan Holst, fortsat
Kl. 15.40 - 16.00 - Pause med kaffe/te og kage
Dag 1: Kl. 16.00 - 17.25
Debat om Ungdomskriminalitetsnævnet
I debatten om Ungdomskriminalitetsnævnet stiller vi skarpt på, hvilke erfaringer der har været med nævnet - gode som dårlige. Og hvad med Ankestyrelsens afgørelser på de beslutninger, som Ungdomskriminalitetsnævnet har taget? Hvordan skal vi bruge disse afgørelser ift. Ungdomskriminalitetsnævnets videre arbejde? Hvordan forholder vi os til, at Ungdomskriminalitetsnævnet har strafferetlige beføjelser med direkte indvirken på socialretlige forhold? Af debattører finder du socialrådgiver og medlem af Ungdomskriminalitetsnævnet Jeanette Fabrin, advokat Bo Møller Jensen, lektor Nicolaj Sivan Holst, konsulent, lærer og rådgivende konsulent Jan Petersen samt kriminolog Kasper Fisker.

Kl. 17.25 - 17.30 Afslutning v/Rikke Hyldgaard
Kl. 18.30 - Middag og netværk

Dag 1: Kl 20.00 - 21.00
Håndjern & Revne gulerødder
Chenette Schou Tideman fortæller i sit foredrag råt, barskt og ærligt om sine indre kampe og relationer samt om hvordan hun gik fra psykisk syg til rask. Hun sætter fokus på det ansvar, vi selv har for at lykkedes og på hverdagens nøglepersoner, der alle – store som små – har betydning. Derudover sætter hun fokus på målsætninger, motivation og forandringer og beriger dig med, hvordan Chenettes malerier har været en stor del af hendes recovery, og hvordan den sorte humor giver mening for hende. Ikke mindst fortæller Chenette om, hvordan fagpersoners betydning for det lille barn kan spores langt ind i det voksne liv.
slider-arrow
slider-arrow
Dag 2: Kl. 09.05 - 09.50
Overgangen fra barn til voksen v/jurist Pernille Lykke Dalmar
08.00 - 09.05: Morgenmad, udtjekning og velkomst

09.05 - 09.50: Overgangen fra barn til voksen skal behandles efter reglerne i serviceloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Disse regler skal kobles sammen til en kæde af handlinger i praksis. Kæden af handlinger er nødvendig, hvis vi skal opnå sikkerhed for, at en ung får nødvendig støtte i overgangen til voksenlivet. Pernille Lykke Dalmar præsenterer i dette oplæg den kæde af lovpålagte handlinger, der skal ske i praksis. Kendskabet til kæden er et fundamentalt redskab og bidrager til, at unge i højere grad bliver understøttet i sine rettigheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet.
Dag 2: Kl. 09.50 - 10.35
Indsatser for unge med særlige behov i jobcentret v/professor (mso), ph.d. og cand.jur. John Klausen
For unge med mere omfattende og komplekse problemer er afklaring af den unges udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevne og uddannelse helt afgørende for iværksættelse af en relevant indsats. Dette kræver også koordinering med den indsats og afklaring, der er sket før det 18. år. Der er store variationer i den kommunale praksis for ungeindsatsen, og oplægget fokuserer bl.a. på de retlige krav til indsatsen.

Kl. 10.35 - 10.45 Pause
Dag 2: Kl. 10.45 - 12.00
Debat om den kommunale og beskæftigelsesmæssige indsats i overgangen fra barn til voksen
Nogle forløb ender i succes med livsduelige mennesker i kølvandet på et succesfuldt efterværnsforløb eller beskæftigelsesforløb og andre gør ikke. Så hvem er de fremtidige sociale klienter, og hvordan hjælper vi dem bedst? Denne debat har også konferencens tidligere oplæg og debatter som grundlag, for til tider er det de samme mennesker, vi taler om. Hvad er det, der gør, at de alligevel har brug for ekstraordinær støtte i overgangen fra barn til voksen efter al den støtte, de har modtaget gennem hele deres opvækst? Med denne debat sætter vi fokus på, hvad der skal til for at få livsduelige unge mennesker ført ind i voksenlivet med størst mulig chance for at tage ansvar for eget liv. Af debattører møder du jurist Pernille Dalmar, socialrådgiver og uafhængig konsulent Søren Møller Petersen, konst. Centerleder i Jobcenter Erhverv og Uddannelse Pia Ulrich-Hansen samt tidligere anbragt Caroline Boston Jensen.

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Dag 2: Kl. 13.00 - 13.50
Nyt fra Ankestyrelsen på kontanthjælpsområdet med fokus på de unge v/fuldmægtig Özlem Saföz
Özlem Saföz opdaterer dig om nyt fra Ankestyrelsen og herunder fortæller om de nyeste principafgørelser på kontanthjælpsområdet generelt og med fokus på de unge.

Kl. 13.50 - 14.10 Kaffe/te og kage
Dag 2: Kl. 14.10 - 14.55
Tid til refleksion og opsamling v/juridisk konsulent Bente Adolphsen og journalist Rikke Hyldgaard
Som afslutning på konferencen sørger juridisk konsulent Bente Adolphsen for, at du går fra konferencen med en god opsamling fra to dage spækket med viden, refleksioner, spørgsmål og holdninger. Du får mulighed for at tale med sidemanden og samle dine tanker samt reflektere over, hvad du tager med dig hjem, og hvad vi eventuelt kan gøre anderledes i den kommunale indsats for at imødekomme et kompliceret regelsæt på børne- og ungeområdet. Disse tre kvarter giver dig et godt grundlag for at bringe faglige perspektiver med hjem til egen organisation.

14.55 - 15.00: Afslutning ved Seminarer.dk
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere og debattører:

Rikke_Hyldgaard
Klik for at se
Anne_Mørk_Pedersen
Klik for at se
Bente Adolphsen
Klik for at se
Ditte_Brondum
Klik for at se
David Adrian Pedersen
Klik for at se
Underviser_280x400px_
Klik for at se
Nicolaj Sivan Holst
Klik for at se
Jeanette-Fabrin
Klik for at se
Bo_Møller_Jensen
Klik for at se
Jan_Petersen
Klik for at se
Kasper_Fisker
Klik for at se
Pernille_Lykke_Dalmar
Klik for at se
John_Klausen
Klik for at se
Søren_Møller
Klik for at se
pia-social
Klik for at se
Caroline_Boston_Jensen
Klik for at se
Özlem Saföz
Klik for at se
Chenette Schou Tideman
Klik for at se
Rikke_Hyldgaard
Rikke Hyldgaard
journalist siden 1997 og altid med mennesker i centrum.
Hun var i mange år featurejournalist på Fyens Stiftstidende. I dag er Rikke Hylgaard forfatter, underviser på journalistuddannelsen i Odense og på kurser i bl.a livsfortællinger samt en erfaren oplægsholder. Hun er forfatter til bøgerne Soldaten - i krig og kærlighed, Dorthe Kollo: Jeg er stadig her, Hans Pilgaard: Støj og Fortielser, Johannes Langkilde: Da amerikanerne gik hver til sit og Grevinde Alexandra: Mit Lykkelige Land. I 2011 modtog hun Spadestiksprisen for fortællingen om en ung soldat i Afghanistan.
Rikke Hyldgaard er konferencier på den 23. socialretlige konference, hvor hun styrer dels konferencen og dels debatterne.
Anne_Mørk_Pedersen
Anne Mørk
Cand. Jur., Ph.d. & ansat som adjunkt ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.
Anne Mørks Ph.d.-afhandling Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager blev udgivet i 2019, og nu forsker hun i børns rettigheder både i et nationalt og internationalt perspektiv. Anne Mørk er en del af Social Law Research Center på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, og hun har senest været medredaktør og bidragsyder til antologien Children’s Rights, hvor børnekonventionens betydning i dansk ret bliver behandlet. Antologien blev udgivet i april 2020.
Bente Adolphsen
Bente Adolphsen
Cand.jur., foredragsholder og juridisk konsulent
Kendt som en af landets absolut mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Bente Adolphsen har mange års praksiserfaring fra den kommunale socialforvaltning – især fra børneområdet – og hun er anerkendt for sin evne til at omsætte svært juridisk stof til let tilgængelig og praksisorienteret viden.
Ditte_Brondum
Ditte Brøndum
næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og politisk ansvarlig for børneområdet
I DS mener de, at Børneinddragelse skal være for barnets skyld og på barnets præmisser og ikke kun for systemets skyld. Dette er en forudsætning, der ikke kun skabes via juraens rammesætning, men i høj grad via socialfaglige metoder og fagligt stærke medarbejdere. Flere kommuner har flyttet sig de senere år og rykket tættere på børnenes arenaer i skole, institutioner og i familien, men vi ser ikke det fulde potentiale pga. alarmerende høje stressrater blandt socialrådgiverne.
David Adrian Pedersen
David Adrian Pedersen
formand for De Anbragtes Vilkår, en interesseorganisation for anbragte og tidligere anbragte børn og unge
David Adrian Pedersen læser psykologi og er næstformand for rådet for socialt udsatte, og så er han selv tidligere anbragt.  David Adrian Pedersens fokus ind i temaet er, at inddragelse ikke må blive en pseudo øvelse. Hvis ikke barnet kender emnet, der tales om, referencerammen der tales ind i eller hvad for rettigheder og muligheder, der kan benyttes, så er det vel ikke reel inddragelse? Vi er først lige begyndt at prøve at forstå anbringelse gennem et børneperspektiv, og herfra er der både udfordringer, der skal løses, og en masse udviklingspotentialer forude mod at se, høre og forstå børn i anbringelse.
Underviser_280x400px_
Line Klyvø
projektleder og uddannet cand. mag i pædagogik og uddannelsesstudier samt kultur og sprogmødestudier fra RUC, 2005.
Line Klyvø har i en årrække fra 2008-2020 været ansat i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, hvor hun har undervist på temadage og kurser samt udviklet og ledet en række metodeudviklingsprojekter inden for anbringelsesområdet, herunder en kvalitativ undersøgelse og en vejledning om anbragte børn og unges samvær med deres biologiske familie. Line Klyvø har specialviden om anbragte børns skolegang, anbringelse af teenagere i familiepleje og konfliktløsning i anbringelsessager – herunder samarbejdssamtaler. Line Klyvø har tidligere arbejdet i Familieplejen Fredensborg, 2006-2007. Siden marts 2020 har Line været ansat i Stabens Videns - og udviklingsteam i socialforvaltningen i Københavns Kommune. I debatten bidrager Line Klyvø med sin viden om anbragte børn og unges erfaringer omkring inddragelse og muligheder for at blive hørt i beslutninger om samvær og anbringelse.
Nicolaj Sivan Holst
Nicolaj Sivan Holst
lektor, ph.d. i strafferet og straffeproces på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og kommentator på lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet på Karkov.
Han forsker bl.a. i børn og unges rolle i hhv. det sociale system og straffesystemet. Han har skrevet bogen “Strafbar passivitet” (2015) samt en række artikler om magtanvendelse over for børn. Nicolaj Sivan Holst har tidligere virket som anklager ved Midt- og Vestsjællands politi.
Jeanette-Fabrin
Jeanette Fabrin
13 år hos Odense Kommune, siddet i adskillige SSP-udvalg, Samrådet for unge kriminelle og kommunalt nævnsmedlem i Ungdomskriminalitetsnævnet
Jeanette Fabrin bidrager til debatten med indgående viden om arbejdet med ungdomskriminalitet. I sit arbejde med de unge har Jeanette Fabrin foranstaltet og gennemført alle former for foranstaltninger samt mulige straffe jf. Straffeloven, herunder kommunale vilkår, ungdomssanktioner, alternativ afsoning mm. Hun har tidligere arbejdet som Ungdomssanktionskoordinator, og som den første afholdt ungerådslagninger. Derudover arbejder Jeanette Fabrin som § 54 støtteperson for en af hendes tidligere unge og som mentor under kriminalforsorgen. Jeanette Fabrin er desuden i gang med at læse jura.
Bo_Møller_Jensen
Bo Møller Jensen
advokat med møderet for Højesteret og arbejder til daglig hos AGENDA advokater i Odense
Siden 2017 har Bo Møller Jensen været beneficeret advokat ved Retten i Odense og Østre Landsret. I forhold til unge lovovertrædere og behandlingen af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet har Bo Møller Jensen erfaring fra både det strafferetlige som det socialretlige system, idet flere af hans klienter (de unge lovovertrædere mellem 15 og 18 år) ofte stifter bekendtskab med begge systemer. Dels i form af selve den strafferetlige behandling hos domstolene, men også ofte i den efterfølgende indsats, der ofte startes op med en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. Bo Møller Jensen bidrager til debatten med hans erfaring ift. sit følgeskab med de unge i begge systemer og (oftest) af dem betragtet som en udenforstående aktør, der trods alt har til formål at hjælpe dem og sikre deres interesser på bedste vis.
Jan_Petersen
Jan Petersen
uddannet lærer og har i mere end 10 år arbejdet som speciallærer på Esbjerg Ungdomsskole og før dette, som pædagog på en række af landets tungeste institutioner
I dag er Jan Petersen indehaver af konsulentvirksomheden Petersen Consult, som tilbyder hjælp og rådgivning til både familier og institutioner med marginaliserede unge, der sidder fast i kriminalitet og misbrug. Dertil har han stor erfaring med at vejlede bl.a. kommunale sagsbehandlere og familierådgivere. Han har en evne til at omsætte sine egne erfaringer til handlingsorienterede tiltag, der i sidste ende redder liv. 

Jan Petersen er kendt fra dokumentaren “Krigerne i det jyske narkoland”, hvor du får et særligt indblik i hans dedikation for at hjælpe unge ud af deres misbrug og kriminalitet.  
Kasper_Fisker
Kasper Fisker
kriminolog med speciale i forebyggelsesteknik og med studier inden for organisationsteoriens, retsvidenskabens, socialpsykologiens og pædagogikkens betydning for feltet
Kasper Fisker har gennem de seneste to årtier udgjort en betydningsfuld kapacitet i den løbende modernisering og effektivisering af forebyggelsesområdet. Kasper Fisker er i almindelighed kendt for sin evne til at forklare kompliceret stof om kriminogene mekanismer for et bredt publikum og for sit vedholdende arbejde med at udvikle og nytænke forebyggelsesområdet. Det har han gjort på det forebyggelsestekniske område i forbindelse med udviklingen af brede nationale forebyggelsesprogrammer herhjemme og internationalt, uagtet om der var tale om velfærdsstater eller mere porøse samfund. Kasper Fisker er i øjeblikket aktuel som forfatter til bogen “Det Kriminalpræventive Styresystem”, og er til daglig chef for Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) og EU-arbejdsgruppen RAN LOCAL. Derudover sidder han i bestyrelsen for den rets- og kriminalpolitiske tænketank FORSETE. 
Pernille_Lykke_Dalmar
Pernille Lykke Dalmar
uddannet kontorassistent og jurist
Hun har arbejdet med det sociale område gennem hele sin karriere og er i dag ansat som lektor ved UC SYD, hvor hun underviser på socialrådgiveruddannelsen og som juridisk konsulent i Esbjerg Kommune, hvor hun yder juridisk bistand på voksenområdet og i overgangen mellem barn og voksen. Hun er optaget af snitflader og sammenhænge, herunder mellem det administrative arbejde og myndighedsarbejdet. Kontoruddannelsen har givet hende indsigt i - og forståelse for - samspillet mellem myndighed, udfører og administration - herunder refusionsmæssige forhold. Hun er forfatter til bogen Myndighedsledelse, der udkom fra Hans Reitzels forlag i 2017, og har skrevet kapitler til andre bøger samt artikler til tidsskifter. 
John_Klausen
John Klausen
cand. jur., ph.d. og ansat som professor (mso) i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre.
Han forsker i socialforvaltningsret med særlig fokus på forsørgelse og beskæftigelsesområdet. Dernæst er han bl.a. forfatter til en række bøger og artikler om socialforvaltningsretlige emner.
Søren_Møller
Søren Møller Petersen
uddannet socialrådgiver og har senere taget en diplomuddannelse i socialt arbejde og ledelse
Søren Møller Petersen har 38 års erfaring med baggrund i ansættelse i kommunalt og statsligt regi og senest igennem egen konsulentvirksomhed. Hans arbejdsfelt er inden for social-, handicap- og beskæftigelsesområdet som socialrådgiver, underviser, konsulent og leder inden for udfører- og myndighedsområdet. Søren Møller Petersen har fra forskellige positioner beskæftiget sig med overgangen fra barn til voksen, herunder gennemført kurser for myndighedsledere i COK-regi og hjulpet borgere igennem den svære overgang. Det er Søren Møller Petersens erfaring, at kommunerne har svært ved at etablere en sammenhængende og medinddragende overgang for de unge, og at det særlige paradigme, der har udviklet sig inden for beskæftigelsesområdet, i høj grad medvirker til at skabe disse problemer.
pia-social
Pia Ulrich-Hansen
konst. Centerleder i Jobcenter Erhverv og Uddannelse, herunder Ungeguiden, der er den Kommunale Ungeindsats (KUI) i Silkeborg Kommune.
Pia Ulrich-Hansen er uddannet socialrådgiver, og inden hun blev leder i Jobcentret, har hun arbejdet i 14 år som familierådgiver, primært med de mest udsatte unge. Pia blev leder i Ungeguiden i 2014, og har siden været med til at udvikle arbejdet med de gode overgange – herunder udviklingen af en samarbejdsmodel på tværs af hele ungeindsatsen i Silkeborg kommune.
Caroline_Boston_Jensen
Caroline Boston
Tidligere anbragt og studerende på VUC i Søndersø (HF)
Caroline Boston Jensen er 23 år og har været anbragt i 7 år og derefter igennem et efterværnsforløb. Caroline Boston Jensen bor i Odense med en veninde og deres 4 dyr. Hun studerer til dagligt på VUC i Søndersø (HF).

Özlem Saföz
Özlem Saföz
ansat som fuldmægtig i Ankestyrelsen, hvor hun også er teamleder.
Özlem Saföz har været ansat i Ankestyrelsen i 6,5 år, hvor hun arbejder med sager om bl.a. uddannelses- og kontanthjælp.
Chenette Schou Tideman
Chenette Schou Tideman
Har været i familiepleje, på børnehjem og på et socialpsykiatrisk bosted
Hun gik fra intet håb til troen på sine egne mål i livet. Chenette Schou Tideman er gået fra masser af medicin til at være medicin-fri. Hun er 39 år og tidligere borderline-patient. Hun har opnået sine drømme, fordi verden omkring hende troede på hende, skabte håb og åbnede døre for hende. I dag er Chenette uddannet NLP-terapeut, foredragsholder og bevilget fleksjob. Dernæst er hun gift med Gert, er både mor og bonusmor samt lever på landet nær ved Ringkøbing.

Praktisk

Afholdes på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia
Adresse: Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Onsdag den 18. november 2020
Torsdag den 19. november 2020
Der er morgenmad, frokost, kage, middag og overnatning med i prisen på første dag og morgenmad, frokost og kage med i prisen på anden dag.
Gratis parkering
Du får deltagerbevis
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
UDDYBET TID OG STED:
Onsdag den 18. november 2020 kl. 09.30 - torsdag den 19. november 2020 kl. 15.00 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Der er morgenmad, frokost, kage, middag og overnatning med i prisen på første dag og morgenmad, frokost og kage med i prisen på anden dag.
PRISEN:
FYSISK FREMMØDE: Pris for deltagelse kr. 5.900,- ekskl. moms. Prisen er inkl. frokost, middag og overnatning i enkeltværelse.

VIA STREAM: Pris for deltagelse kr. 5.500,- ekskl. moms.