Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger

Mødet med personlighedsforstyrrede borgere er en udfordring i den kommunale virkelighed. Henrik Day Poulsen giver her fem gode råd til at tackle mødet.

Henrik Day Poulsen

Hvordan hjælper vi bedst muligt en personlighedsforstyrret borger, så dennes ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger begrænses, og dermed ikke går ud over både personen selv og omgivelserne?Det er værd at få belyst og af samme grund har vi spurgt psykiater Henrik Day Poulsen om brugbare redskaber og råd til mødet med den personlighedsforstyrrede borger.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Borgere med personlighedsforstyrrelser er en udfordring i den kommunale virkelighed. Tænk blot på de massive problemer denne gruppe borgere har, og de mange kompetencer som skal i brug i mødet med et menneske med en personlighedsforstyrrelse.

Alene vidensdelen om den psykiske lidelse, den enkeltes livshistorie og situation fordrer et stort forarbejde, og samspillet mellem indsatsområderne, udredningen i forhold til at give den bedste støtte og hjælp samt udviklingen af tilbud målrettet borgerens behov kræver stor ekspertise.

Samtidig er der et udtalt behov for at udvikle kommunale redskaber til at håndtere de oplevede udfordringer. Ved personlighedsforstyrrelser er der jo netop tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre.

De oplevede udfordringer udfolder sig ofte ved unuancerede reaktioner på personlige og sociale forhold, som igen påvirker erkendelse, impulskontrol og relationen til andre mennesker.

Henrik Day Poulsen – refleksioner, råd og redskaber

Men hvordan tackler vi bedst ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger, der går ud over både personen selv og omgivelserne?

Det giver psykiater Henrik Day Poulsen råd og brugbare redskaber til nedenfor.

Hvad er og hvordan opdager du en personlighedsforstyrrelse?

Det er indledningsvist vigtigt at udelukke eks. angst eller depression hos den borger man sidder overfor.

Ved personlighedsforstyrrelser er der tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre, som giver sig til kende ved unuancerede reaktioner på såvel personlige som sociale forhold.

Der er nogle træk ved personens fremtræden, som kan hjælpe med at spotte en personlighedsforstyrrelse. Det kan være manglende sammenhæng mellem tidligere begivenheder og den nuværende situation, ligesom talrige afbrudte ansættelser og forsøg på at fuldføre en uddannelse kan være indikatorer.

Man vil ofte møde det uforudsigelige i forhold til borgerens beskrivelse af sig selv og hvad han/hun vil med sit liv.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Hvordan etableres det gode møde og hvilke hensyn bør man tage, når man sidder overfor en borger med personlighedsforstyrrelse?

Først og fremmest, så forbered dig godt!

Sæt dig ind i hvad det er for en borger, du sidder overfor. Det er uhyre vigtigt, at man har lavet sit hjemmearbejde ordentligt inden mødet finder sted. Det kan også være en god idé, at have en bisidder med, hvis borgeren har en personlighedsforstyrrelse og derfor har problemer med at forstå udfaldet af mødet. Bisidderen kan efterfølgende være med til at fastholde samtalens indhold og til at huske de aftaler, der er indgået.

Det vil ligeledes være en god idé at lave klare aftaler for, hvad der forventes af borgeren og at I opstiller rammer for mødet. Herunder også, hvordan aftalen i praksis kan løses.
Lav en plan sammen med borgeren og skriv den ned.
Lav en opfølgningsplan og aftal tidspunkter for, hvornår de enkelte punkter skal være løst.

– Men vær realistisk. Man bør kun stille realistiske krav til en person med psykisk sygdom.

Derfor er et godt kendskab til borgeren med til at tegne grænsen for aftalerammen, og gør opmærksom på konsekvenser ved ikke at overholde aftaler. Det er naturligvis individuelt, hvilke ressourcer den enkelte borger med personlighedsforstyrrelse har, men som udgangspunkt vil alle gerne inddrages i de beslutninger, der tages. Forsøg derfor at danne dig et indtryk af personens ressourcer og inddrag personen i beslutninger i forhold til disse.

Kan man bevare sin professionalitet og ikke blive følelsesmæssig påvirket af en personlighedsforstyrret borger og hvilke redskaber er nyttige?

Til det første findes der kun et kort svar: Det skal man kunne. Vi skal være professionelle og være i stand til at sætte grænser. Som nævnt, er det vigtigt at kende til de karakteristiske træk ved typerne af personlighedsforstyrrelse, og vi skal være opmærksomme på ikke at lade os rive med. Det betyder, at du skal være bevidst om og forberedt på, hvordan borgeren påvirker og udfordrer dig.

Du er virkelighedens repræsentant, så undgå at diskuterer eks. vrangforestillinger. Du kan også opleve en voldelig eller aggressiv verbal respons på et afslag, og her er det en god idé at have gjort sig tanker om de høj- og lavpraktiske foranstaltninger du kan benytte dig af. Til eksempel informér kolleger, sikkerhedspersonale om et forestående møde, arrangér dig med flugtveje etc. Rådene kan forekomme selvfølgelige, men kunsten er at føre dem ud i virkeligheden – og det er slet ikke så ligetil endda.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere