Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger

Mødet med personlighedsforstyrrede borgere er en udfordring i den kommunale virkelighed. Henrik Day Poulsen giver her fem gode råd til at tackle mødet.

Henrik Day Poulsen
Hvordan hjælper vi bedst muligt en personlighedsforstyrret borger, så dennes ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger begrænses, og dermed ikke går ud over både personen selv og omgivelserne?Det er værd at få belyst og af samme grund har vi spurgt psykiater Henrik Day Poulsen om brugbare redskaber og råd til mødet med den personlighedsforstyrrede borger.

Se også relevant kursus: Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser

Borgere med personlighedsforstyrrelser er en udfordring i den kommunale virkelighed. Tænk blot på de massive problemer denne gruppe borgere har, og de mange kompetencer som skal i brug i mødet med et menneske med en personlighedsforstyrrelse.

Alene vidensdelen om den psykiske lidelse, den enkeltes livshistorie og situation fordrer et stort forarbejde, og samspillet mellem indsatsområderne, udredningen i forhold til at give den bedste støtte og hjælp samt udviklingen af tilbud målrettet borgerens behov kræver stor ekspertise.

Samtidig er der et udtalt behov for at udvikle kommunale redskaber til at håndtere de oplevede udfordringer. Ved personlighedsforstyrrelser er der jo netop tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre.

De oplevede udfordringer udfolder sig ofte ved unuancerede reaktioner på personlige og sociale forhold, som igen påvirker erkendelse, impulskontrol og relationen til andre mennesker.

Henrik Day Poulsen – refleksioner, råd og redskaber

Men hvordan tackler vi bedst ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger, der går ud over både personen selv og omgivelserne?

Det giver psykiater Henrik Day Poulsen råd og brugbare redskaber til nedenfor.

Hvad er og hvordan opdager du en personlighedsforstyrrelse?

Det er indledningsvist vigtigt at udelukke eks. angst eller depression hos den borger man sidder overfor.

Ved personlighedsforstyrrelser er der tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre, som giver sig til kende ved unuancerede reaktioner på såvel personlige som sociale forhold.

Der er nogle træk ved personens fremtræden, som kan hjælpe med at spotte en personlighedsforstyrrelse. Det kan være manglende sammenhæng mellem tidligere begivenheder og den nuværende situation, ligesom talrige afbrudte ansættelser og forsøg på at fuldføre en uddannelse kan være indikatorer.

Man vil ofte møde det uforudsigelige i forhold til borgerens beskrivelse af sig selv og hvad han/hun vil med sit liv.

Se også relevant kursus: Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser

Hvordan etableres det gode møde og hvilke hensyn bør man tage, når man sidder overfor en borger med personlighedsforstyrrelse?

Først og fremmest, så forbered dig godt!

Sæt dig ind i hvad det er for en borger, du sidder overfor. Det er uhyre vigtigt, at man har lavet sit hjemmearbejde ordentligt inden mødet finder sted. Det kan også være en god idé, at have en bisidder med, hvis borgeren har en personlighedsforstyrrelse og derfor har problemer med at forstå udfaldet af mødet. Bisidderen kan efterfølgende være med til at fastholde samtalens indhold og til at huske de aftaler, der er indgået.

Det vil ligeledes være en god idé at lave klare aftaler for, hvad der forventes af borgeren og at I opstiller rammer for mødet. Herunder også, hvordan aftalen i praksis kan løses.
Lav en plan sammen med borgeren og skriv den ned.
Lav en opfølgningsplan og aftal tidspunkter for, hvornår de enkelte punkter skal være løst.

– Men vær realistisk. Man bør kun stille realistiske krav til en person med psykisk sygdom.

Derfor er et godt kendskab til borgeren med til at tegne grænsen for aftalerammen, og gør opmærksom på konsekvenser ved ikke at overholde aftaler. Det er naturligvis individuelt, hvilke ressourcer den enkelte borger med personlighedsforstyrrelse har, men som udgangspunkt vil alle gerne inddrages i de beslutninger, der tages. Forsøg derfor at danne dig et indtryk af personens ressourcer og inddrag personen i beslutninger i forhold til disse.

Kan man bevare sin professionalitet og ikke blive følelsesmæssig påvirket af en personlighedsforstyrret borger og hvilke redskaber er nyttige?

Til det første findes der kun et kort svar: Det skal man kunne. Vi skal være professionelle og være i stand til at sætte grænser. Som nævnt, er det vigtigt at kende til de karakteristiske træk ved typerne af personlighedsforstyrrelse, og vi skal være opmærksomme på ikke at lade os rive med. Det betyder, at du skal være bevidst om og forberedt på, hvordan borgeren påvirker og udfordrer dig.

Du er virkelighedens repræsentant, så undgå at diskuterer eks. vrangforestillinger. Du kan også opleve en voldelig eller aggressiv verbal respons på et afslag, og her er det en god idé at have gjort sig tanker om de høj- og lavpraktiske foranstaltninger du kan benytte dig af. Til eksempel informér kolleger, sikkerhedspersonale om et forestående møde, arrangér dig med flugtveje etc. Rådene kan forekomme selvfølgelige, men kunsten er at føre dem ud i virkeligheden – og det er slet ikke så ligetil endda.

Se også relevant kursus: Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere