Professionelle samtaler - skab mening, læring og værdi - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Professionelle samtaler – skab mening, læring og værdi

Hvordan får du skabt mening, læring og værdi med dine professionelle samtaler? Læs mere om det her fra chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes.

Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes

http://synergi-hrm.dk/

professionelle samtaler

Professionelle samtaler skal bidrage til mening, læring og værdi – tre velmente opsange.

Denne artikel handler om, hvordan du som leder kan bidrage til at dine professionelle samtaler med medarbejderne eller med leder- eller chefkolleger skaber mening og læring for parterne, samt værdi for borgerne og for organisationen.

Artiklen bygger på bogen: Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi, som udkom november 2017 på Hans Reitzels Forlag.

Se også relevant kursus: Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi

En opsang er en opstrammer og derfor også en øjenåbner (Digman, Jensen & Engholm Jensen, 2012). Ikke en skideballe, eller en røffel. Mere en opmuntring og tilskyndelse til at bedre samtaler i betydningen meningsfulde, lærende og værdiskabende. Opsangen kan med fordel synges af samtalens parter.

Opsang 1: Samtalen skal give mening

Samtaler i organisationer er samtaler mellem organisationsmedlemmer (ledere, medarbejdere og tillidsvalgte) ikke mellem privatpersoner.

Den meningsskabende samtale skal være knyttet til de arbejdsindsatser og opgaver, som er afgørende i den enkelte organisation.

Meningsskabelsen afhænger af konteksten; (Hvor finder samtalen sted?, hvor lang tid varer samtalen?, hvad er samtalens indhold? og hvordan er relationen mellem samtalens parter?). Meningsskabelsen afhænger også af de til enhver tid fremherskende diskurser (foretrukne måder at forstå, forholde sig til og handle på begivenheder og fortællinger) i organisationen.

Samtaler i en organisatorisk kontekst skal bidrage til at skabe mere fremfor mindre mening. For parterne og ift. organisationens kerneopgave. Mening er dog ikke noget der bare er eller noget, der er givet på forhånd. Mening er noget parterne i samtalen skaber sammen. Mening formes og omformes løbende i samtaler og over tid. Meningsskabelse er derfor et retrospektivt og relationelt anliggende.

Opsang 2: Samtalen skal muliggøre læring gennem refleksion

Som samtalepartner i læringsskabende samtaler kunne et af succeskriterierne være, at medarbejderen fik mulighed for at indtage et metaperspektiv ift. den udfordring eller problemstilling, der er udgangspunktet for og omdrejningspunktet i samtalen.

Gennem refleksion over egne tanker og de spørgsmål du som leder stiller, skal medarbejderen gerne nå frem til at tænkte anderledes om udfordringen og/eller opdage nye handlemuligheder. Her kan både cirkulære, hypotetiske og løsningsfokuserede spørgsmål tit være hjælpsomme.

Se også relevant kursus: Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi

Cirkulære spørgsmål installerer en observatørposition ift. aktørerne og det samtalen handler om. Cirkulære spørgsmål kan fx være hypotetiske eller spørgsmål til relationer.

Her et par eksempler på cirkulære spørgsmål:

  • Hvordan opfatter du relationen til din kollega/borgeren i den konkrete sammenhæng?
  • Hvordan tror du at din kollega/borgeren opfatter jeres relation i den konkrete sammenhæng?
  • Hvad ville være anderledes for dig/din kollega/borgeren hvis…

Dernæst et par eksempler på hypotetiske spørgsmål:

  • Hvad ville være anderledes hvis udfordringen først opstod om et år?
  • Hvordan kunne du godt tænke dig at forholde dig til udfordringen?

Som eksempel på løsningsfokuserede spørgsmål kan nævnes

  • Hvad vil for dig være små sikre tegn på at jeres relation blev bedre?
  • På en skala fra 1-10: Hvor tæt er du på at kunne håndtere udfordringen?
  • Hvad gør at du siger 7 og ikke 6 eller 8?

Opsang 3: Samtalen skal skabe værdi for borgerne og for organisationen

Samtaler mellem ledere og medarbejdere skal have relevans ift. organisationens kerneopgave og dermed for organisationens mission (eksistensberettigelse).

De fleste ledere og chefer i det offentlige vurderes og belønnes – efter deres egen opfattelse – mere på deres evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen end på deres evne til at skabe kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen (Hoeck & Jøker, 2015).

Gennem de seneste år er er der i de offentlige organisationer sket en bevægelse i styringsformerne fra målstyring til resultat- og effektstyring. Altså fra input (mål og indsatser) til output (resultater) og outcome (effekter på kort og længere sigt). Spørgsmålet er om det så også afspejler sig i de samtaler der føres mellem ledere og medarbejdere tættest på borgerne og brugerne?

Hvordan ved du om eller hvordan din samtaler i praksis fører til mening, læring og værdi?

Du kan lære mere om professionelle samtaler, når Peter Hansen-Skovmoes afholder kursus om emnet. Det sker den 22. januar 2019 + 26. februar 2019 på Scandic Glostrup og den 29. januar 2019 + 5. marts 2019 på Scandic Kolding. Læs mere om dagen Professionelle samtaler, der fremmer læring, mening og værdi her.

Litteratur:

Digman, Jensen & Engholm Jensen (2012): Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0.  Gyldendal Public.

Hansen-Skovmoes, Peter & Rosenkvist, Gert (2017): Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi. Hans Reitzels Forlag.

Hoeck, Ida & Jøker, Anne (2015): Fører din ledelse til velfærd? DJØFs Forlag.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere