Relationen mellem lærer-elev er afgørende for børns motivation og trivsel i skolen
Alle nyheder
Artikel

Relationen mellem lærer-elev er afgørende for børns motivation og trivsel i skolen

Relationen mellem lærer-elev er altafgørende, hvis du vil skabe motivation og trivsel i din klasse. I denne artikel får du mere viden om netop dette.

Af Laila Colding Lagermann

Cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi

relationen mellem lærer-elev

Relationsarbejde i skole

Relationen mellem lærer-elev kan være altafgørende for et positivt skoleforløb. Et eksempel: De fleste af os kender til oplevelsen af at fortælle en anden noget vigtigt, og samtidig have fornemmelsen af, at personen ikke rigtig lytter. Måske de fleste i den forbindelse ligeledes har oplevet, hvordan dét gør noget, ved én og dét, man er i gang med at fortælle om? Man bliver måske ukoncentreret, man taber tråden, overvejer om man skal korte historien ned eller helt stoppe. Alt sammen fordi man bliver usikker på, om man har den andens opmærksomhed. Det tager med andre ord ikke mange sekunder at skabe en opmærksomhedsforstyrrelse hos den, der fortæller, og som har brug for den andens nærvær og opmærksomhed, for at kunne fortælle.

Se også relevant kursus: Fra mistrivsel til udvikling – Se bag symptomerne hos børn & unge, der har det svært 

I en skolekontekst er det naturligvis ikke anderledes. Og så er det det alligevel. Særligt når vi taler om relationen imellem lærer-elev, er der noget særligt på spil. Noget af det særlige handler om den asymmetri, der eksisterer imellem lærer og elev. Det er læreren, der sætter rammen for, hvad vi er sammen om og ikke mindst, hvordan vi er sammen i klassen. Begge dele har stor betydning for elevens muligheder (eller begrænsninger) for at deltage i dét, der foregår.

Forskning: relationen mellem lærer-elev

Forskning har mere end én gang peget på, hvordan relationen mellem lærer-elev ikke blot har betydning for, hvad eleverne lærer, men at relationen også øver indflydelse på elevers oplevelse af det at gå i skole, af undervisningen og af faget, og at lærere via deres måder at relatere til eleverne på har stor betydning for, hvordan eleverne har det (Lagermann, 2017). Vi ved fra forskning i klasseledelse, at positive lærer- og elevrelationer udgør en hjørnesten i succesfuld klasseledelse, og at et element, der går igen i studier af succesfulde klasselederes relateringspraksisser er, at eleverne oplever, at læreren kerer sig om dem og får øje på hver enkelt elev (ibid.).

Motivation og trivsel i skolen

Vi ved fra motivationsforskningen at selvbestemmelse, kompetence og samhørighed udgør tre hjørnesten, ift. menneskers trivsel og motivation (Deci & Ryan, 2002). Det vil sige, at for at trives og være motiveret for de aktiviteter man indgår i, har man behov for at opleve en grad af fri vilje, personligt initiativ og dermed mening (selvbestemmelse), for at magte de opgaver, man møder (kompetence) og at opleve fællesskab med andre (samhørighed). I en uddannelseskontekst har det vist sig, at en understøttelse af disse tre psykologiske behov hos eleverne blandt andet giver bedre læringsresultater og øger elevers faglige engagement, selvværd og vedholdenhed (Klinge, 2017).

Set i det lys er det vigtigt, at det, som eleven deltager i – og særligt i en skolesammenhæng, som elever på mange måder ikke har valgt selv at deltage i – tager afsæt i disse tre hjørnesten.  Selvom vi ikke har skolepligt, men undervisningspligt, i Danmark, så er alternativet til skolen som et sted at opfylde denne undervisningspligt for de fleste børns og forældres vedkommende, ikke en reel mulighed. Man kan med andre ord ikke ”sige op” som barn i skolen, som vi voksne kan gøre det, hvis arbejdet på en arbejdsplads ikke giver mening for os. Til gengæld er børn i større eller mindre grad tvunget til at være i skolen hver dag i ti år – selv hvis det ikke giver mening for dem. Og det er ganske vigtigt, at vi tager denne præmis hos børnene alvorligt, fordi konsekvenserne ikke bare er etisk uforsvarlige over for disse børn, men også kan få problematiske samfundsmæssige konsekvenser.

Når relationen mellem lærer og elev bliver vigtig i den sammenhæng, handler det om, at lærere ikke blot bidrager til elevernes læring, men i det hele taget til elevernes menneskeliggørelse. Lærere er i skolen for at tilrettelægge og formidle et fagligt stof, men eleverne er der for andet og mere end blot det faglige stof. Elever bliver til som mennesker i skolen – en tilblivelse, der ikke blot får betydning i skolen, men som forskning har vist, også udenfor skolen. På den baggrund kan viden om og redskaber til, hvordan man som professionel kan styrke sit relationsarbejde med alle børn og unge bidrage på afgørende måder i forhold til børn og unges trivsel – både nu, og i fremtiden.

Se også relevant kursus: Fra mistrivsel til udvikling – Se bag symptomerne hos børn & unge, der har det svært 

Referencer og videre læsning om relationsarbejde i skole

Deci, E. L. & Richard M. Ryan, (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Klinge, L. (2017). Lærerens relationskompetence. Kendetegn, Betingelser og Perspektiver. Frederikshavn: Dafolo.

Lagermann, L. C. (2017). Børn, unge og etnicitet i skolen. Frederikshavn: Dafolo.

Relevante arrangementer

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere