Sådan mestrer du Mentaliserende ledelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Sådan mestrer du Mentaliserende ledelse

Mentalisering tilbyder perspektiver og redskaber, som sætter lederen i stand til at iscenesætte behandlingsmiljøer, der fungerer. Læs mere om mentaliserende ledelse i denne artikel.

Billede
Af Heino Rasmussen

Ledelse af arbejdet i døgninstitutioner, krisecentre og væresteder er udfordrende og sætter lederens mange kompetencer på prøve. Fra kun at kigge på samspil mellem den udsatte og den sociale medarbejder er fokus skiftet til at kigge mere på rammen udenom.

– På den måde får man sat det socialt faglige arbejde i scene og skaber trygge og sikre arbejdsmiljøer, og den sociale medarbejder får mulighed og mod til at investere al sin faglighed i behandlingen af de udsatte.

Se også relevant kursus “Robuste skrøbelige ledere skaber bedre resultater”

Der stilles mange krav til den moderne leder i dag. Der forventes en række kompetencer både inden for ledelseshåndværket og på det personlige plan. Mentaliseringsbegrebet tilbyder perspektiver og redskaber, som sætter lederen i stand til at iscenesætte behandlingsmiljøer, der fungerer.

Det at indarbejde mentalisering i sociale organisationer kræver indgreb med både den enkelte medarbejder, arbejdsmiljø, kultur samt evnen til skabe rammer og strukturer hvori mentalisering kan udfolde sig. Ligeledes er det en grundlæggende forudsætning for at lede mentaliserende, at man som leder er i stand til at se sig selv udefra og have en idé om, hvorledes ens budskaber opfattes og modtages.

Lederen må have ”fingeren på telegram-tråden”

Arbejdspladsen er ofte udgangspunktet, hvorfra medarbejderens verden udspringer. Dem man er på vagt med, har supervision med eller er i personalegruppe med, udgør den nærmeste berøringsflade. Dette miljø er derfor epicentret for et virvar af følelser, projektioner og historier.

Dette sammen med de hændelser, der udspiller sig i dagligdagen bliver en del af medarbejderens samlede virkelighedsopfattelse og dette følelsesniveau er et rammevilkår at agere på for lederen.

Lederen må derfor have ”fingeren på telegram-tråden” og hele tiden fornemme, hvor personalegruppen er henne – er de robuste, ressourcefyldte og nysgerrige eller er de under nedslidning.

Mentaliseringssvigt – for neden og for oven

Mentaliseringssvigt er et naturligt fænomen i sociale organisationer. Og med de store påvirkninger af personalegruppen i denne form for organisationer, er der store chancer for at ”gi den videre”. Man mister som medarbejder ressourcer og handler for hurtigt uden at tænke bag om adfærd. Man begynder måske at ”taler forbi hinanden” som social medarbejder til kollega.

Der er risiko for at uhensigtsmæssig mentalitet skabes og medarbejderne får låste billeder af hinanden og eller af de udsatte. Der er tale om følelser på afveje, der pludselig florer i organisationen. Mange af disse følelser kan være intense som i eksemplet hvor vrede og magtesløshed går hånd i hånd.

Hvis lederen ikke er mentaliserende og medarbejderne ikke forstår, hvad der er bagrunden for hindandens handlinger, kan disse følelser som i eksemplet igen ende op hos den udsatte og en dårlig mentaliseringscirkel bliver skabt.

Ledelse er kulturbærende

Lederen har et særlig ansvar for at forhindre mentaliseringssvigt, nedslidning og udbrændthed. I den direkte ledelse af medarbejderen er det nødvendigt for lederen at mestre de 3 mentaliserende ledelsesgreb: Iagttage, deltage og fritage.
Iagttage – mentaliserende ledelse handler ikke (kun) om handling og om at få ting igennem, men især om at være nysgerrig og ikke-vidende i tilgangen til den situationen, man er i.

Det handler om at se, lytte, opleve, og se muligheder i situationen, og i medarbejderen. Der er et stykke erkendelsesarbejde, som lederen skal gøre – en refleksion, som lederen skal kunne tage ind.

Se også relevant uddannelse “Mentaliseringsbaseret miljøterapi”

Deltage – Den mentaliserende leder skal være i stand til at ”gå med” i processer. Det handler om ikke om at gå med i den egentlige produktion, men om at gå med i ordets egentlige forstand, dvs. at støtte op omkring processen og give medarbejderen opgaven med den viden, at hvis man løber i problemer altid kan komme til lederen og finde støtte og problemløsning her.

For lederen handler det om at kunne tage ind og kunne oversætte muligheder i situationen, til at give medarbejderen en god oplevelse samt skabe den nødvendige tillid til at medarbejderen kan se målet og har den nødvendige tryghed i løsningen af behandlingsopgaven.

Dette understøttes igennem at skabe den bro til medarbejderen, som lederen har etableret for at få adgang til at kunne aktivere de ressourcer, der ligger i medarbejderen.

Fritage – meget pædagogisk arbejde hviler på personlige valg i de givne situationer. Det bedste behandlingsarbejde sker der, hvor den sociale medarbejder kan se muligheder og ressourcer i borgeren og tør dele ud af sig selv. Det er lederens pligt at sætte medarbejderen fri for ansvar og vise vejen frem.

I sociale organisationer med mange følelser i spil er det fundamentalt, at lederen fjerner den usikkerhed som medarbejderen kunne have i en given situation, ved at have klare rammer, roller og ansvarsfordelinger.

På den måde tager lederen hensyn til den delikate følelsesmæssige situation medarbejderen står i og giver rum til, at medarbejderen kan folde sig ud og komme til udtryk. Det handler om at skabe miljøer, hvor medarbejderne er trygge nok til at satse nogen af sig selv og har lysten og modet til at tage den ekstra chance, turde tage risici, turde tage det lille ekstra skridt.

Lederskabet og den særlige mentaliseringsopgave

Som ovenstående udfordringer illustrerer, har den mentaliserende leder hænderne fulde, når det handler om, at sikre sin organisations eller teams egen mentaliseringsevne forbliver intakt. De mange udfordringer betyder, at lederen skal kunne se udad og se indad. Lederen må forstå og kunne balancere organisationens indre og ydre realitet for at sikre arbejdet med hovedopgaven og opgaveløsningen i den sociale organisation.

Lederen må være på grænsen i sit lederskab – både udad kiggende og indad iagttagende og på grænsen mellem fortid, nutid og fremtid.

Se også relevant kursus “Robuste skrøbelige ledere skaber bedre resultater”

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere