2-årig modulopbygget uddannelse i Kognitiv terapi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler
Uddannelse

2-årig modulopbygget uddannelse i Kognitiv terapi

Skal du med på hold 2? – Der er nu åben for tilmelding.

kognitiv terapi uddannelse

2-årig Uddannelse i Kognitiv Terapi

Den 2-årige uddannelse i kognitiv terapi er udviklet i samarbejde mellem psykolog Anne Dorthe Hasholt og Seminarer.dk. Den består af 20 dages undervisning og 30 timers supervision og er rettet mod dig, der ønsker at gå mere i dybden med den kognitive metode samt kunne bringe denne viden i spil både fagligt og personligt.

På uddannelsen opnår du indsigt i den kognitiv terapi som metode og bliver i stand til at anvende de konkrete redskaber terapeutisk. For alle modulerne gælder det, at der er en stærk kobling mellem det teoretiske grundlag og færdighederne til at omsætte det i praksis. Undervisningen består således af en vekselvirkning mellem oplæg, cases, gruppeøvelser og erfaringsudveksling.
Underviseren er garant for en intens og vedkommende proces, hvor teorien gøres levende og let tilgængeligt.
Kursus_single_1000x1000px_kognitiv Terapi udd

Kort om kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en evidensbaseret terapeutisk metode, der gennem et halvt århundrede har vist sig særdeles anvendelig i forhold til en lang række følelsesmæssige lidelser, hvor den kognitive metode kan medvirke til øget trivsel og livsudfoldelse hos borgeren.

Omdrejningspunktet i denne terapiform er sammenhængen mellem menneskets tanker (kognitioner) og adfærd. Gennem anvendelse af teoretiske og skematiske modeller udvikles borgerens indsigt og refleksion i forhold til egne uhensigtsmæssige kognitive mønstre, som et grundlag for at skabe adfærdsændring.
Kursus_single_1000x900px_DivPic5

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for dig, der arbejder med den menneskelige udvikling personligt og fagligt eksempelvis inden for det sociale og pædagogiske arbejde, og som ønsker at opnå indsigt i den kognitive tilgang og metoder.

Har du tidligere deltaget på Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi & Metode hos Seminarer.dk, vil denne uddannelse give en dybere indsigt i den kognitive teori og i øget omfang udfolde den kognitive tilgangs anvendelsesmuligheder i praksis.

Uddannelsen er således lige relevant om du tidligere har deltaget i uddannelsesforløb i den kognitive metode eller ej.
Webgrafik_2 aarig udd

Uddannelsens opbygning og form

Uddannelsen består af 20 undervisningsdage fordelt på 9 moduler og 5 gange gruppesupervision á 6 timer.

De første moduler består af den grundlæggende indføring i den kognitive filosofi, herunder præsentation af den kognitive grundmodel, som er en model for, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd indgår i et dynamisk forhold og er grundlaget for den kognitive analyse. Endvidere arbejdes der med, hvordan man gennem terapeutisk intervention, i forhold til borgerens psykologiske dynamikker kan understøtte en forandringsproces mod en mere hensigtsmæssig adfærd.

I de efterfølgende moduler rettes fokus mod anvendelsen af den kognitive metode i forhold til en række udbredte psykiske lidelser og udfordringer gennem arbejdet med konkrete skemaer og modeller.
Kursus_single_1000x1000px_kognitiv Terapi udd_2

Metoder til øget selvindsigt, empati, selvregulering, problemløsning og handlekraft

Ud fra en meta-kognitiv tilgang og nyeste forskning i hjernens basale affektsystemer: trusselssystemet, trygheds- og tilknytningssystemet og det motivationelle system (drivet), arbejdes der med metoder til øget selvindsigt, empati, selvregulering, problemløsning og handlekraft.

Der introduceres og arbejdes med grundlæggende metoder inden for mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang (CFT) til afgørende regulering af balance i hjernens affektsystemer, hvor balance er afgørende for vores konkrete funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

Koblingen mellem grundlæggende kognitive metoder og meta-kognitive metoder tydeliggøres og integreres som vigtige processer, der understøtter hinanden og giver afgørende synergieffekt i processen.
Kursus_single_1000x900px_DivPic2
MODUL 1 – Den 24.-25.-26. marts 2020
Grundlæggende teoretisk og metodisk indføring
Deltagerne præsenteres for den grundlæggende filosofi bag det kognitive paradigme. Derundervises i vores naturlige ophav gennem natur og evolution samt hjernen og nervesystemets bagvedliggende styring i forhold til mennesket som psykologisk væsen.

Gennem modulet opnår deltagerne forståelse for det teoretiske fundament i kognitiv terapi herunder hjernens kognitive system og den kognitive grundmodel Diamanten.
Deltagerne trænes i den kognitive analyse på baggrund af af Den Kognitive Personlighedsmodel i forhold til at identificere og forstå automat-tanker, bagvedliggende leveregler og skemata. Herved tydeliggøres ”dybderne” i de individuelle kognitive processer og giver en struktureret tilgang til forståelse af, at ”vi er nogen” (personligheder) når vi fødes, og hvordan dette påvirkes af den dynamiske udvikling mellem arv og miljø gennem hele livet.
MODUL 2 – Den 13.-14.-15. maj 2020
Omstrukturering og adfærdsterapi
På baggrund af de opnåede færdigheder i kognitiv analyse og identificering af automat-tanker arbejdes der med metoder til omstrukturering, som giver mulighed for fundamentale forandringsprocesser i grundantagelser og automat-tanker samt afgørende ændring af adfærd, så nye mønstre og erfaringer kan etableres. Analyse og omstrukturering danner afgørende grundlag for den essentielle adfærdsterapi.

Deltagerne arbejder med terapeutisk intervention, hvorved man kan støtte og udfordre borgeren i forhold til uhensigtsmæssige tankemønstre.
MODUL 3 – Den 15.-16. september 2020
Metakognitiv tilgang, mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang
Ud fra en meta-kognitiv tilgang og nyeste forskning i hjernens basale affektsystemer: trusselssystemet, trygheds- og tilknytningssystemet og det motivationelle system (drivet), arbejdes der med metoder til øget selvindsigt, empati, selvregulering, problemløsning og handlekraft.

Der introduceres og arbejdes med grundlæggende metoder inden for mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang (CFT) til afgørende regulering af balance i hjernens affektsystemer, hvor balance er afgørende for vores konkrete funktionsniveau og udviklingsmuligheder. Koblingen mellem grundlæggende kognitive metoder og meta-kognitive metoder tydeliggøres og integreres som vigtige processer, der understøtter hinanden og giver afgørende synergieffekt i processen.
MODUL 4 – Den 20.-21. oktober 2020
Depression
60 % af befolkningen oplever på et tidspunkt depressive symptomer på et niveau, der markant påvirker deres trivsel og funktionsniveau med store menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser til følge.

Det er afgørende at kende depressionens egentlige natur og dynamik og kunne skelne denne fra andre tilstande med sammenfaldende symptombillede som f.eks. stress, kroniske smerte, krise og personlighedsforstyrrelse, da dette er afgørende for valg af den rette tilgang og metodisk set-up.

Der arbejdes med en dyb dynamisk forståelse af depression og depressionssymptomer og på den baggrund de logisk valg af kognitive metoder til genetablering af balance i hjerne, nervesystem, trivsel og funktionsniveau. Deltagerne træner metoder til aktivitetsregistrering, aktivitetsplanlægning, omstrukturering, mindfulness og nyeste forskning inden for ”ruminations-terapi”.
MODUL 5 – den 19.-20. januar 2021
Angst
Angst kan forhindre individet i at opnå afgørende nye erfaringer, der sikrer udvikling, robusthed og trivsel. Angst er en grundfølelse, som er afgørende for vores overlevelse, men i ubalance er angst både ekstremt lidelsesfuldt og udgør for en stigende del af befolkningen et væsentligt handicap.

Aldrig har så mange børn og unge lidt af angst, hvilket har afgørende betydning for deres udvikling.

Der arbejdes med angstens natur i ligevægt og i ubalance. Angstens kognitive og adfærdsmæssige indhold generelt og individuelt. Metoder til omstrukturering og planlægning af afgørende
adfærdsterapi centreret omkring selvberoligelse og selvregulering (herunder selvindsigt, mindfulness og selvkontrol) som fundament i forhold til afgørende og systematisk eksponeringsterapi.
MODUL 6 – Den 20.-21. april 2021
Personlighedsforstyrrelser
Personlighedsforstyrrelse er, som ordet indikerer, en forstyrrelse i individets udvikling af en sund fleksibel, robust og balanceret personlighed. Personlighedsforstyrrelse skal grundlæggende forstås som en relationsforstyrrelse, hvor individet gennem opvæksten har været markant belastet og stresset, hvorfor systemets kræfter har været brugt på undtagelsestilstand og overlevelse frem for udvikling af solide forbindelser til frontallapperne og dermed personens mentaliseringsevne.

Mennesker med personlighedsforstyrrelser lever med ufleksible tankemønstre og kendetegnes ofte ved at have konflikter i stort set alle relationer omkring dem. Deres evne til selvindsigt og selvregulering er udfordret, hvorfor deres stressniveau ofte er højt og for nogle medfører selvmedicinering i form af misbrug, spiseforstyrrelser og anden selvdestruktiv adfærd.

De kognitive metoder til personlighedsforstyrrelser skal rettes mod optræning af mentaliseringsevne, empati og selvregulering og skal være meget konkrete, adfærdsregulerende og kropsorienterede. Metakognitivt arbejdes der med mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang inden for den ramme, der hedder dialektisk adfærdsterapi.
MODUL 7 – Den 21.-22. september 2021
Misbrug
Misbrugsproblematikker indgår som symptom og delelement i en lang række psykiske forstyrrelser og ubalancer. I nogle tilfælde vurderes misbruget at være den primære forstyrrelse, hvilket skal forstås ud fra hjernens medfødte neurotransmittere-system. I den grundlæggende kognitiv tilgang arbejdes der struktureret ud fra den kognitive misbrugsmodel, der rummer misbruget ud fra en cyklisk forståelse og tilgang.

Der arbejdes med registrering af krops- og faresignaler, omstrukturering og håndtering af ”tilladende tanker”, selvregulering og selvkontrol, mestring af ”cravings” samt tilbagefaldshåndtering og forebyggelse. I misbrugsbehandling må man forvente flere tilbagefald før end individet er rustet til at forlade misbrugets onde cirkel.

Kognitivt motivationsarbejde kører sideløbende med grundstammen i behandlingen, og også i misbrugsbehandling er mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi essentielt i behandling og forebyggelse af tilbagefald.
MODUL 8 – Den 18.-19. januar 2022
Stress
Stress handler grundlæggende om en forstyrrelse af balancerne i hjernens affektsystemer og skal behandles ud fra denne forståelse. Der sættes fokus på afdækning af den bagvedliggende dynamik gennem kognitiv analyse, hvor de tanke- og adfærdsmønstre som fører til aktivering af hjernens trusselssystem identificeres.

Gennem omstrukturering identificeres nye tanke- og handlemønstre, der fører til aktivering af hjernens ”grønne system”, som er forbundet med balancering og restitution.

Der arbejdes med aktivitetsregistrering og aktivitetsregulering gennem arbejdet med identificering af tærende og nærende aktivitet, herunder hvordan tærende aktiviteter kan balanceres
og blive mindre belastende gennem regulering af intensitet, varighed og ændring af det ”mindset”, som er forbundet med aktiviteten.

Stress skal behandles selektivt efter den akutte kriseprægede form og den mere langvarige nedslidende form, der kan føre til udbrændthedstilstande, angst og depression.
MODUL 9 – Den 15.-16. marts 2022
Parterapi
Parforhold er noget af det sværeste for os mennesker. Det er så svært, at det giver mening for par at træne kommunikation, konfliktnedtrapning og identificering af kærlighedssprog mens man stadig elsker hinanden.

Deltagerne introduceres til kognitive metoder, der anvendes i arbejdet med par. Metoderne er inspireret af det amerikanske manualbaserede kognitive system PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program).

Der arbejdes ud fra en evolutionær forståelse af forskellen på mænd og kvinders hjerner, der har afgørende betydning for kønnenes instinktive rettethed og ur-instinkternes bagvedliggende påvirkning af vores handlemønstre.

De kognitive metoder kan anvendes som delelementer i processer, hvor anden psykisk ubalance presser parforholdet og også som primær tilgang i de tilfælde, hvor mistrivsel i parforholdet er den primære problemstilling.
slider-arrow
slider-arrow
Anne Dorthe Hasholt er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

Sagt om Anne Dorthe Hasholt af tidligere deltager...

"Anne Dorthe er en fantastisk formidler – hverken mere eller mindre”
Videocover_2-årig modulopbygget uddannelse i Kognitiv terapi

Underviser

Underviser_280x400px_Anne_Dorthe_Hasholt
Klik for at se
Underviser_280x400px_Anne_Dorthe_Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
Klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling
Anne Dorthe Hasholt har tidligere arbejdet på Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. I dag fordeler hun sin tid mellem sin klinik, arbejdet på Hospice i Svendborg og undervisning og foredrag. Hun er en rutineret underviser med stor indlevelsesevne og en blændende formidler på et højt fagligt niveau. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Mindfulness, Compassionfokuseret terapi samt grunduddannelsen i kognitiv terapi og metode.

Praktisk information

Uddannelsen finder sted på Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark
Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
Alle dage kl. 9.00-16.00
500 gratis parkeringspladser
Tæt på Odense banegård og busforbindelser
Trådløst internet
Du modtager et certifikat for gennemførsel af uddannelsen ved min. 90% deltagelse i modulerne og 100% deltagelse i gruppesupervision.
Hotelinfo_Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark
Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark
Lumbyvej 17 F, Odense
Uddybet tid & sted:
Uddannelsen består af 9 moduler fordelt over 20 dage + 30 timers supervision i grupper.
Modul 1 – 3 dage – den 24.-25.-26. marts 2020
Modul 2 – 3 dage – den 13.-14.-15. maj 2020
Modul 3 – 2 dage – den 15.-16. september 2020
Modul 4 – 2 dage – den 20.-21. oktober 2020
Modul 5 – 2 dage – den 19.-20. januar 2021
Modul 6 – 2 dage – den 20.-21. april 2021
Modul 7 – 2 dage – den 21.-22. september 2021
Modul 8 – 2 dage – den 18.-19. januar 2022
Modul 9 – 2 dage – den 15.-16. marts 2022

Alle moduler finder sted på Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark i Odense (ekskl. overnatning) fra kl. kl. 9.00-16.00

Gruppesupervision planlægges i forbindelse med uddannelsens opstart. Første supervision finder sted efter modul 4.
Pris:
Den samlede uddannelse koster kr. 53.875,- ekskl. moms, som dækker over 20 undervisningsdage og 30 timers supervision i grupper. Prisen er inkl. fuld forplejning og ekskl. overnatning.

Vær opmærksom på, at vores normalle loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset. Tilmelding er bindende 35 dage før uddannelsens opstart.

Certifikat
Du modtager et certifikat for gennemførsel af uddannelsen ved min. 90% deltagelse i modulerne og 100% deltagelse i gruppesupervision.