Certificeret sundhedspædagogisk vejleder - Seminarer
Certificeret sundhedspædagogisk vejleder
Sundhed
Uddannelse

Certificeret sundhedspædagogisk vejleder

Lær, hvordan du med nyudviklede sundhedspædagogiske værktøjer kan fremme sundhed, trivsel, motivation og mestring for de mennesker, du møder i dit arbejde. Det handler om “at lægge år til livet og liv til årene”.

Seminarer.dk tilbyder nu et certificeret uddannelsesforløb i sundhedspædagogik på et højt fagligt niveau. Med afsæt i en ny og udvidet forståelse af ’det hele menneske’ samt i nyudviklede didaktiske modeller har uddannelsen fokus på evidensbaserede salutogene lære- og udviklingsprocesser.

Læs mere om uddannelsen herunder.

Styrk borgerens sundhed, trivsel og mestring

Den Nationale Sundhedsprofil taler sit tydelige sprog: Kompleksiteten i sygdomsudvikling stiger – det samme gør ulighed i sundhed. 

 • Der kommer flere og flere borgere/patienter med en eller flere kroniske sygdomme, og sygdommene debuterer tidligere end før, men borgerne/patienterne lever alligevel længere på grund af bedre behandlingsmuligheder. Derfor går flere patienter med multisygdomme over årene på kryds og tværs i sundhedssystemets mange specialer.  
 • Demografisk kommer der også flere ældre i samfundet, som lever længere end tidligere, og med stigende alder øges risikoen for en række sygdomme, som hyppigt rammer ældre mennesker 
 • Der ses en stadig stigende udfordring i forhold til mental sundhed. Antallet af mennesker med stress og psykiske lidelser stiger støt og rammer i flæng – også hos unge menneske. I dag er stress og psykiske lidelser, især angst og depression, årsagen bag halvdelen af alle langtidssygemeldinger 
 • Ulighed i sundhed er næsten fordoblet i løbet af de sidste 20 år i Danmark på trods af WHO’s verdensomspændende strategi ”Sundhed for alle”, der blev vedtaget i 1981. Fælleskabsmålingen, som udføres af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at cirka en femtedel af befolkningen har sociale og helbredsmæssige problemer samt lav livstilfredshed 

Den øgede kompleksitet i sygdomsbilledet og social ulighed i sundhed stiller væsentligt øgede krav til sundhedspædagogisk vejledning og tværfaglige indsatser og dermed til fagprofessionelles viden, færdigheder og kompetencer – faglige som menneskelige.  

På dette praksisnære uddannelsesforløb får du kompetencer til at udføre handlings- og adfærdsorienteret sundhedspædagogisk vejledning. Det sker gennem indbyggede prøvehandlinger og nyudviklede modeller for bl.a. ”det hele menneske”, ligesom vi på uddannelsen særligt fokuserer på mødet med borgeren/patienten, motivation og parathed til handling samt relationsdidaktik, der fremmer salutogene lære- og udviklingsprocesser, som kendes fra sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM. Tilsammen udgør dette grundstammen for et styrket arbejdsgrundlag for en handlings- og adfærdsorienteret sundhedspædagogisk vejledning.  

Hvad tager du med fra uddannelsen?

Viden om  

 • Kompleksiteten i sygdomsudviklingen i Danmark og kompleksiteten i sundhedspædagogiske indsatser 
 • Risikofaktorer og beskyttende faktorers betydning for sundhed, trivsel og mestring 
 • Salutogenese og sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM 
 • Salutogene lære- og udviklingsprocesser 
 • Motivations- og læringsteori 
 • Nyudviklet relationsdidaktisk redskab til sundhedspædagogik 
 • Nøglebegreber, etik og menneskesyn i den sundhedspædagogiske vejledning og proces 

Færdigheder i  

 • At se de livsudfoldende perspektiver og undersøge og analysere borgere/patienters vilkår, ressourcer, belastninger, behov og sundhedspædagogiske handlemuligheder ved at anvende LUP-modellen for ”det hele menneske” med baggrund i den biopsykosociale sygdoms- og sundhedsmodel 
 • At anvende LUP-modellen som et muligt dialogredskab med borgere/patienter i sundhedspædagogisk vejledning 
 • At finde borgeren/patientens motivation og anvende dette i den sundhedspædagogiske vejledning til at fremme mestring og empowerment 
 • At tilrettelægge sundhedspædagogiske indsatser og vejledning med fokus på salutogene lære- og udviklingsprocesser ved at anvende den relationsdidaktiske model (ReDi-modellen) 
 • At kende eget ansvar og muligheder i rollen og funktionen som sundhedspædagogisk vejleder – både i mødet med borgere/patienter og i samarbejdet med kollegaer 

Kompetencer til  

 • At styrke borgere/patienters sundhed, trivsel og mestring gennem præcis, handleorienteret og empatisk sundhedspædagogisk kommunikation og vejledning 
 • At vejlede borgere/patienter med afsæt i, hvor det enkelte menneske er i sine behov, håb, drømme, forestillinger om fremtiden og levevilkår  
 • At give borgere/patienter konkrete redskaber gennem sundhedspædagogisk vejledning til at håndtere sundhedsmæssige udfordringer og dilemmaer, fx under kronisk sygdom, samt at nå små, men vigtige mål i hverdagen 
 • At varetage en tidssvarende rolle og kvalitativ funktion som sundhedspædagogisk vejleder 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til dig, der er fagprofessionel inden for de sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder, samt dig som arbejder med unge, voksne og ældre menneskers sundhed, trivsel og mestring. Det kan dreje sig om sundhedspædagogisk vejledning, fx inden for behandling, forebyggelse, sundhedsfremme, et godt uddannelses- og arbejdsliv, rehabilitering, palliation eller pleje. Det kan f.eks. være, at du arbejder som arbejdsmiljøkonsulent, diætist, ergoterapeut, forebyggelseskonsulent, fysioterapeut, jordemoder, klinisk underviser, kostvejleder, læge, psykolog, psykomotorisk terapeut, pædagog, socialarbejder, socialrådgiver, SOSU-assistent, sundhedskonsulent, sundhedsplejerske, sygeplejerske m.fl.

Uddannelsens opbygning og indhold 

Uddannelsesforløbet består af tre moduler, hvor hvert modul har en varighed af to dage. Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem faglige oplæg og drøftelser i forhold til den praksis, du og de andre deltagere kender. Uddannelsens fokus er todelt:  

 • Udvikling af viden, færdigheder og kompetencer inden for sundhedspædagogik i mødet med borgere og patienter, så opgaveløsningen i forbindelse med sundhedspædagogisk vejledning bliver styrket 
 • Prøvehandlinger i de mellemliggende perioder mellem modulerne for at afprøve sundhedspædagogiske teorier og modeller i praksis med det formål at udvikle praksis (aktionslæring). 

Uddannelsesforløbet bygger på to grundbøger, som er inkluderet i prisen på uddannelsen: 

 • Thybo, P. Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag.  
 • Thybo, P. Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis. Hans Reitzels Forlag. 

Modulerne

Her kan du læse mere om modulernes indhold samt hovedunderviser og gæsteundervisere. Klik og fold ud.

MODUL 1: At lægge år til livet og liv til årene

At lægge år til livet og liv til årene – ’det hele menneske’ og sundhedspædagogik set i et salutogent perspektiv 

På modul 1 anlægges vigtige hjørnesten til uddannelsesforløbet gennem en nyudviklet model for ’det hele menneske’, salutogenese, sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM samt salutogene lære- og udviklingsprocesser: Dét der virker, og dét vi gerne vil have mere af 

I takt med en stigende kompleksitet i sygdomsudviklingen i Danmark er vi nødt til at se det særlige og unikke i det enkelte menneskes livssituation for at kunne hjælpe bedst muligt til bedre sundhed, trivsel og mestring. Derfor er begrebet ”det hele menneske” mere relevant end nogensinde før, når vi gennem sundhedspædagogisk vejledning og indsatser ønsker at kunne lægge år til livet og liv til årene. 

På modul 1 bliver du præsenteret for en nyudviklet model for ”det hele menneske”, som favner menneskers komplekse livssituationer, håb og drømme, og som kan skabe grundlaget for en effektiv og empatisk sundhedspædagogisk vejledning, der styrker handlekompetence og evner til at mestre eget liv.  

Dag 1 – underviser Peter Thybo 

 • Sundhedspædagogikkens hvad, hvorfor og hvordan – en introduktion 
 • En vifte af sundhedspædagogiske metoder – et overblik og præsentation 
 • Hvad er handlings- og adfærdsorienteret sundhedspædagogik? En definition med fokus på handleevne, mestring og motivation 
 • Begrebet ’det hele menneske’? En præsentation af LUP-modellen (LivsUdfoldende Perspektiver) – et nyt nuanceret syn på ’det hele menneske’ i en tidssvarende sammenhæng 
 • Risikofaktorer og beskyttende faktorer for sundhed, trivsel og mestring. Hvilke vigtige faktorer skal vi være opmærksomme på? 
 • Empowerment i hverdagslivet – hvordan kan det fremmes? 

Dag 2 – underviser Peter Thybo 

 • Sundhed og sundhedspædagogik set i et salutogent perspektiv 
 • Sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM med et særligt fokus på det mentale sundheds-KRAM: Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring 
 • Hvad er salutogene lære- og udviklingsprocesser – og hvordan fremmes de? 
 • Præcisering af vigtige nøglebegreber og deres betydning for motivation og handling i sundhedspædagogisk vejledning: Robusthed, resiliens, empowerment, mestring og self-efficacy  
 • Oplæg til deltagernes prøvehandlinger frem til modul 2 med fokus på anvendelsen af LUP-modellen, Det Dobbelte KRAM og salutogene lære- og udviklingsprocesser 

MODUL 2: Få mennesker, du møder, til at vokse

Få mennesker, du møder, til at vokse – om at finde motivation og fremme læreprocesser 

På modul 2 bliver der sat fokus på sundhedspædagogikkens ‘hvordan’ gennem mødet med mennesket samt motivation, didaktik, læring og læreprocesser set i et eksistentielt og salutogent perspektiv 

I sundhedspædagogisk vejledning tales der om, at professionelle skal fremme ’den andens’ motivation til fx handling, men nogle motivationsteorier har et andet fokus, hvor det drejer sig om, at den professionelle skal finde ’den andens’ motivation. Sidstnævnte bygger på et grundlæggende menneskearbejde, som - bl.a. med afsæt i fænomenologi, hermeneutik og Søren Kierkegaards arbejde om hjælpekunst - handler om at møde ’den anden’ dér, hvor personen er, med alt hvad dette indebære.  

Motivation er propellen, der kan drive ønskede salutogene lære- og udviklingsprocesser frem i sundhedspædagogiske indsatser, men hvad er læring egentlig dybest set – og hvordan fremmer man læreprocesser i sundhedspædagogiske indsatser og vejledning? På modul 2 bliver du præsenteret for en nyudviklet model fra relationsdidaktikken kaldet ReDi-modellen, som tilbyder sig som et planlægningsværktøj for professionelle, der ønsker at fremme læreprocesser. Desuden præsenteres nogle metoder og opmærksomhedsområder, som kan hjælpe fagpersoner med at ramme den ønskede ’zone for nærmeste udvikling’.

Dag 1 – underviser Peter Thybo  

 • Siden sidst og vidensdeling: Deltagernes erfaringer med prøvehandlinger i praksis. En opsamling suppleret med faglig sparring 
 • Hvad er læring – dybest set? Et særligt blik på begrebet ’ændrende læring’ set i lyset af motivation og sundhedspædagogisk vejledning 
 • Hvad er sammenhængen mellem motivation og læring? Om motivation, anerkendelsesbegrebet, selvbestemmelsesteori og Recovery-Stjernen (model) 
 • ”Listen to the radio” – om hjælpekunst, fænomenologi og hermeneutik i sundhedspædagogisk vejledning 

Gæsteunderviser: Chris Norre, cand.mag. i bevidsthedsfilosofi og idræt 

 • Mødet med mennesket: ’Dyb lytning’ i den vigtige samtale – en af de vigtigste kompetencer i sundhedspædagogisk vejledning 

 

Dag 2 – underviser Peter Thybo 

 • Læring som en personlige proces. Hvilken betydning har motivation, tillærte vanemønstre, læringsstil, kognitive profiler og personlige karaktertræk for læreprocesser i sundhedspædagogisk vejledning? 
 • Præsentation af ReDi-modellen, en nyudviklet relationsdidaktisk model til sundhedspædagogikken 
 • Et særligt blik på fænomenet ’ikke-læring’ – bl.a. set i et neuropædagogisk perspektiv samt hjernens funktion i forhold til mental energi 
 • Enzymisk pædagogik i sundhedspædagogisk vejledning 
 • Hvordan rammes ’zonen for nærmeste udvikling’ i læreprocesser? 
 • At nå små, men vigtige mål i hverdagen – præsentation af en metode bygget op om self-efficacy (personlig handleplan) 
 • Oplæg til deltagernes prøvehandlinger frem til modul 3 med fokus på anvendelsen af ReDi-modellen, den personlige handleplan samt hjælpemodeller til at ramme ’zonen for nærmeste udvikling’ 

MODUL 3: Faglige, kulturelle og institutionelle påvirkninger

Faglige, kulturelle og institutionelle påvirkninger af den sundhedspædagogiske praksis  

På modul 3 sættes der fokus på, hvilken betydning faglige, kulturelle og institutionelle påvirkninger har på sundhedspædagogisk vejledning og på rollen som sundhedspædagogisk vejleder. Alt foregår i relation til nogen eller noget. Det betyder, at vigtige elementer i den sundhedspædagogiske vejledning, fx faglighed, menneskelige relationer, kommunikation, læreprocesser og mestringstrategier, er situeret og påvirket af konteksten.  

I dag er en stor del af arbejdet med menneskers sundhed, trivsel og mestring struktureret og institutionaliseret. Disse naturlige arbejdsmæssige vilkår påvirker professionelles holdninger, handlinger, tænkning og faglig selvforståelse – og med baggrund i dette også, hvordan den enkelte professionelle møder det andet menneske.  

For eksempel viser narrativer i form af professionelles sprogbrug, italesættelse af egen praksis samt kommunikationen med borgeren/patienten, at diagnoser kan komme til at skygge for det særlige menneskelige. På sundhedsområdet tales der fx om hjertepatienter, diabetespatienter, lungepatienter, rygpatienter og på de socialfaglige områder om fx ADHD’erne, autisterne, de skizofrene m.v. Det er sprogligt konstituerede identiteter, som knytter sig til sygdom, lidelse, handicap og funktionsnedsættelse i en diagnostisk forstand, men på bekostning af mennesket i en eksistentiel forstand. Hvordan kan man imødegå disse snublefælder i et arbejde, hvor man hører, at borgeren/patienten er i centrum?

Dag 1 – underviser Peter Thybo 

 • Formiddagens program omhandler din og de andre deltageres aktionslæring og udvikling af praksis. I fremlægger jeres resultater, erfaringer og refleksioner fra prøvehandlingsperioden mellem model 2 og modul 3 ud fra følgende punkter: 
 • Resultater – ”Det fik målgruppen ud af indsatsen” 
 • Erfaringer – ”Det lærte jeg/vi af indsatsen”  
 • Erkendelseserobring – ”Denne aha-oplevelse kom gennem indsatsen”  
 • Videndeling – ”Dette vil vi gerne anbefale og dele med andre”  
 • Sparring – ”Giver indsatsen idéer til nye indsatser” 
 • Jeres erfaringer fra praksis suppleres med faglig sparring. 

Gæsteunderviser: Lis Puggaard, cand. scient. Ph.d. 

 • Et særligt blik på betydningen af beskyttende faktorer set i et sundhedspædagogisk perspektiv – belyst gennem tre danske salutogene forskningsprojekter (Puggaard & Thybo, 2015; 2022; 2024) 
 • Præsentation af Robustheds-Hjulet, som er dannet gennem de tre salutogene forskningsprojekter, og dets betydning for borgeres/patienters motivation og den sundhedspædagogisk vejledning

Dag 2 – underviser Peter Thybo  

 • Rolle og funktion som sundhedspædagogisk vejleder i forhold til mødet med borgeren/patienten 
 • Hvilken betydning har sproget i forhold til sundhedspædagogisk vejledning? Om sprogets konstituerende kraft og dannelse af institutionelle identiteter 
 • Menneskesynet i sundhedspædagogik samt det potentielle utilsigtede ”clash” mellem systemverden og livsverden 
 • Det etiske perspektiv i sundhedspædagogik 
 • Rolle og funktion som sundhedspædagogisk vejleder i forhold til kollegaer. Hvordan videreudvikles organisationens sundhedspædagogiske indsatser? Hvordan kan Redi-modellen anvendes som et didaktisk arbejdsredskab på organisationsniveau?

Underviserne:

Peter Thybo
Peter Thybo
sundhedsinnovator, forfatter, forsker, foredragsholder samt konsulent og er en af de førende eksperter inden for salutogenese, mental sundhed, sundhedspædagogik og neuropædagogik.
Peter er uddannet fysioterapeut, har en mastergrad i læreprocesser med speciale i kultur og læring fra Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, samt en P.D. i almen pædagogik. Han er den første fysioterapeut i Danmark, som har opnået en certificeret specialistgodkendelse af Danske Fysioterapeuter inden for Arbejdsliv, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Har været ledende fysioterapeut gennem en årrække og er den første kommunalt ansatte sundhedsinnovator. Har over 35 års praksiserfaring med vidt forskellige målgrupper.

Peter Thybo er i dag selvstændig med virksomheden SundhedsUniverset.com og arbejder både nationalt og internationalt. Han er forfatter til en række anmelderroste lærebøger, bl.a. Det Dobbelte KRAM, grundbogen Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring samt over 60 fagartikler. Er bogaktuel med Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis (Hans Reitzels Forlag) der bl.a. præsenterer nyudviklede modeller for ’det hele menneske’ samt relationsdidaktiske værktøjer til at fremme salutogene lære- og udviklingsprocesser.
Lis Puggaard
Lis Puggaard
cand. scient og Ph.d
Lis har tidligere været ansat på Syddansk Universitet hvor hun har gennemført forsknings-og udviklingsarbejdet primært indenfor områderne aldring, funktion, træning, livsstilssygdomme og sundhed. En stor del af forskningen er foregået i samarbejde med udenlandske universiteter, danske kommuner og/eller EU.

Lis arbejder i dag som selvstændig sundhedskonsulent med særlig interesse i forskningsbaseret praksis. Hun har bl.a. stået for to forskningsprojekter omhandlende Robuste Ældre set i et salutogent perspektiv i Ikast-Brande Kommune og Gentofte Kommune. Hun har derudover gennemført et projekt blandt borgere i udsatte positioner for at afdække faktorer som har positiv påvirkning på udsatte borgeres robusthed og mestring.

Lis Puggaard har holdt adskillige oplæg, og har afviklet instruktøruddannelser, kurser for fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger m.fl. Hun har skrevet utallige danske og internationale artikler, bogkapitler samt udarbejdet undervisningsmateriale.
Chris Norre
Chris Norre
cand.mag. i filosofi og idræt
Han arbejder med mental sundhed og ledelse på virksomheder, hvor han dels hjælper det enkelte menneske med at håndtere udfordringer og dels hjælper virksomheden med at se og ændre de faktorer, som er medskabere af den ansattes udfordringer. Hans kernekompetence er "Dyb Lytning" og i sit arbejde bruger han en bred vifte af erfaringer fra sit eget liv: tidligere ekstremløber med bl.a 30 marathon på 30 dage, mediteret i 20 år, forfatter til 3 bøger, forsker i mindfulness, iværksætter, familiefar med 3 børn og meget mere.  
TID & STED:
Hold 1:
Modul 1: Den 29 -30. januar 2025
Modul 2: Den 26.-27. februar 2025
Modul 3: Den 19.-20. marts 2025

Undervisningstidspunkter:
Dag 1: kl. 10-00 –17.00
Dag 2: kl. 8.00-15.00

Alle moduler holdes på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.
PRIS
24.798 kr. - ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer) uddannelsens to grundbøger Det Dobbelte KRAM og Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis samt et fyldigt kursuskompendium der sendes digitalt.

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på dag 1, og morgenmad, frokost samt eftermiddagskage/kaffe med i prisen på dag 2.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens forløb samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.

Skal flere fra arbejdspladsen med?
Ved flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.