Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet - Seminarer
Neuropædagogisk grunduddannelse
Handicap & omsorg
Uddannelse

Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet

Opnå en nuanceret forståelsesramme og nye redskaber til arbejdet med borgere med Alzheimers og andre demenssygdomme! I samarbejde med Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret på Fyn tilbyder vi denne neuropædagogiske uddannelse, som i løbet af 3 moduler + en opsamlingsdag giver dig:

 • Viden om, hvordan borgerens kognition, sansning og adfærd påvirkes af demens
 • Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang
 • Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af Alzheimers og andre former for demens
 • Afprøvning af grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber
 • Sagssupervision, bl.a. i forhold til afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis

Styrk dine kompetencer, så du kan yde den bedste omsorg for mennesker, der er ramt af demens eller Alzheimers

Et menneske, der er ramt af demens eller Alzheimers sygdom, mister gradvist evnen til at tage vare på sig selv, og det kan være svært for borgeren at give udtryk for sine behov, tanker og følelser.

Vi har derfor et stort ansvar for forstå den demensramtes budskaber. Vi skal være gode til at lytte og kommunikere, og vi skal kunne se adfærd og evt. psykiatriske symptomer ud fra den demensramtes perspektiv, så vi kan sikre den individuelle pleje og omsorg, der er brug for. Al adfærd er kommunikation, og det er vores opgave at gå bag om adfærden og reflektere over, hvad det er, borgeren forsøger at kommunikere.

Det er ikke altid nemt. Neuropædagogikken tilbyder dog en forståelsesramme, som kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som ligger bag en adfærd, og som borgeren kan være begrænset i at udtrykke på anden vis.

Neuropædagogik er anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder tager udgangspunkt i viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder. Gennem en neuropædagogisk tilgang kan vi udrede den enkeltes situation og tilpasse rammer, strukturer og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel. Ydermere inddrages borgerens livshistorie som en central del i det neuropædagogiske arbejde, da et kendskab til borgerens liv er med til at skabe forståelse for de handlinger og reaktioner, borgeren har. Vi lærer således at tænke kognitionspsykologisk, når vi samarbejder med borgeren.

Indhold, opbygning, program & målgruppe

Uddannelses indhold

I samarbejde med Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret på Fyn tilbyder vi en neuropædagogisk grunduddannelse, som er målrettet arbejdet med borgere, der er ramt af demens eller Alzheimers sygdom. Uddannelsen er udviklet med afsæt i undervisernes mere end 15 års specialistvirke blandt mennesker med Alzheimers eller andre former for demenssygdomme. Der arbejdes med udvikling og implementering af neurofaglige strategier, der kan imødekomme beskrevne udfordringer. Uddannelsen bygger på viden, forskningsresultater og litteratur på området. Alt bindes sammen ud fra en grundholdning om, at enhver forandring starter hos os selv som fagpersoner. Uddannelsens fokus er på det praktiske arbejde og er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med borgere med Alzheimers og andre demenssygdomme.

Opbygning

Uddannelsen påbegyndes med et virtuelt opstartsmøde, hvor vi byder velkommen og præsenterer uddannelsens indhold. Det er væsentligt, at en leder deltager i opstartsmødet, idet der er behov for, at denne er ansvarlig og koordinerende, når implementering effektueres. Herefter følger tre moduler af hver 2 dages varighed med fysisk fremmøde. Her præsenteres emnerne i en velvalgt rækkefølge med teoretiske oplæg, gruppearbejde og god tid til at arbejde med praksisrelationer – blandt andet ud fra dine egne cases og udfordringer fra dagligdagen. Selvom fokus er på det praktiske arbejde, får du naturligvis også den nyeste viden på området.

På modul 2 får du desuden et interessant aftenoplæg om at være pårørende til et menneske med Lewi Body Demens. Gæsteunderviser Anja Aalund Holst fortæller hudløst ærligt om tilladte og ”forbudte” tanker - og hvordan det påvirker en familie, når alvorlig sygdom rammer.

Imellem modul 2 og 3 får du mulighed for at arbejde med implementering af strategier, som du har udarbejdet under forløbet. Ligeledes får du efter de 3 moduler god tid til at arbejde med neuropædagogik i egen praksis, inden vi mødes til en opfølgningsdag med fysisk fremmøde. Her udveksler vi erfaring og får sparring på implementeringen af de neuropædagogiske strategier.

OBS: Hvis du i dit arbejde har kontakt med borgere med demenssygdomme, men ikke har mulighed for at følge en specifik borger, sørger underviserne for, at du får en case at arbejde ud fra. 

Program

Virtuelt opstartsmøde: Introduktion og målsætning – 1 times varighed

Modul 1: Viden om Alzheimers sygdom og andre demensformer samt introduktion til neuropædagogisk tankegang:

 • Hvad sker der i hjernen ved de forskellige former for demens, hvilken betydning har det for borgerens kognition, sansning og adfærd? Hvad sker der når borgeren bliver stresset m.m.?
 • Ændringer af tilgange i takt med funktionsnedsættelse
 • Introduktion til neuropædagogik
 • Betydning af livshistorien (viden om hvad den enkelte har med sig i sin ” livsrygsæk”)
 • Oxytocins betydning for menneskets velvære

Modul 2: Fra teori til praksis:

 • Introduktion til neurofaglige analysemodeller – neuropædagogisk arbejdsplan, KRAP og Boksmodellen
 • De negative historier, synsninger og hypoteser kan blive til forråelse i personalgruppen
 • Hvad gør magt ved borgerens adfærd, magt contra afmagt samt systemets magt. Borgerinddragelse contra borgerprojekt
 • Kvalitet i samarbejdet med de pårørende

Modul 3: Implementering og anvendelse:

 • Kognitionspsykologisk forståelse af borgernes mestringsformer
 • Relationen og spejlneuronernes betydning for trivsel
 • Musik og dens betydning for det kognitive funktionsniveau (hukommelse, emotioner mm.)
 • Forebyggelse af udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd
 • Bibeholdelse af borgerens funktionsniveau længst muligt (motivation/stimulering)
 • Omstrukturering af personalets tanke og tilgang mhp. en bedre tilgang og livskvalitet hos borgerne

Opfølgningsdag: Erfaringsudveksling og sparring:

 • Repetition af den kognitionspsykologiske tankegang og anvendelsen heraf i praksis
 • Gennemgang af ”værktøjskassen” og de neurofaglige redskaber
 • Opsamling på de strategier, der er afprøvet siden uddannelsens afslutning
 • Mulighed for at få sagssupervision på din egen case

I løbet af uddannelsen opnår du:

 • Viden om, hvordan borgerens kognition, sansning og adfærd påvirkes af demens
 • Viden om og forståelse for den neuropædagogiske tankegang og tilgang
 • Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af Alzheimers og andre former for demens
 • Afprøvning af grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber
 • Sagssupervision, bl.a. i forhold til afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis

Under forløbet analyseres egne cases, og der udarbejdes konkrete strategier, som afprøves i egen praksis. Der vil være supervision på egne cases. Hvis du i dit arbejde har kontakt med borgere med demenssygdomme, men ikke har mulighed for at følge en specifik borger, sørger underviserne for, at du får en case at arbejde ud fra.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til praktikere, eksempelvis sygeplejersker, pædagoger, demenskoordinatorer, social- og sundhedspersonale og andre fagpersoner, der ønsker at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme trivsel for den enkelte borger med demens eller Alzheimers sygdom.
Uddannelsen er primært til tværfagligt personale, der arbejder med borgere i længerevarende forløb.

Dagens undervisere

Underviser_Begge (002)
Bente Juul & Susanne Bommelund
Tilsammen har de to undervisere bred erfaring inden for det pædagogiske, psykologiske og neurofaglige område
Deres baggrund for at undervise i neuropædagogik hænger sammen med praktisk erfaring, løbende opkvalificering og fortsat tilegnelse af viden inden for hjerneforskning, lærings-/forandringsteorier, psykologi, kognitiv terapi, coaching, kommunikation og formidling m.m.
De har siden 2017 har arbejdet som VISO-specialister indenfor området demens sygdomme med diverse komorbiditeter som eks. psykiatri og misbrug.
Deres primære opgaver er udredning af borgeren og kompetenceudvikling af tværfagligt personale, således at disse bliver i stand til at støtte borgerne med afsæt i deres aktuelle udviklingsniveau og forståelsesramme.
Gennem årene har de opbygget en stor erfaring og viden i forhold til de udfordringer fagpersoner møder i deres arbejde. De er derfor bevidste om, hvor væsentligt det er, at fagpersoner tilegner sig konkret viden om demens og alzheimers sygdommens betydning for borgerens funktionsniveau, og kompleksiteten i at kunne udvikle og implementere hensigtsmæssige strategier i hverdagen, til gavn for borgere og fagpersonale.
Anja-holst
Anja Aalund Holst
pårørende til sin mand, Frank, som i 2017 fik konstateret Lewi Body Demens
Pludseligt så livet helt anderledes ud for dem og deres to piger. Men Anja Aalund Holst fandt en vej, og i dag hjælper hun pårørende med at bevare sig selv og finde livsglæden igen. I mere end 25 år har Anja Aalund Holst arbejdet i det offentlige med at gøre livet nemmere og mere sorgfrit for pårørende. Og da sygdommen ramte, stiftede hun ”Livsflimmer”. Et trygt, varmt og nærende rum, hvor pårørende kan finde skræddersyede mentorforløb, gruppeforløb og workshops, som giver konkrete værktøjer, urokkelig støtte, samtaler – og vigtigst af alt – håb.
TID & STED:
1 virtuelt opstartsmøde, 3 moduler af hver 2 dages varighed samt en opfølgningsdag

Virtuelt opstartsmøde: Den 18. november 2022 kl. 10.00-11.00.

Modul 1: Den 12.-13. december 2022
Modul 2: Den 8.-9. februar 2023
Modul 3: Den 15.-16. marts 2023

Alle 3 moduler er med følgende undervisningstider:
Dag 1 fra kl. 9.30-16.00 samt aftenundervisning fra kl. 19.00-20.30
Dag 2 fra kl. 8.00-15.00

Opfølgningsdag: Den 16. maj 2023 kl. 09.00-16.00

Alle dage med fysisk fremmøde foregår på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart

Der er plads til max 25 deltagere på holdet.
PRIS
1 virtuelt opstartsmøde, 3 moduler af hver 2 dages varighed samt en fysisk opfølgningsdag: I alt 22.843 kr. ekskl. moms.

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på de sammenhængende dage (alle 3 moduler). Opfølgningsdagen er inkl. morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe.

Certificering:
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsen samt løst de stillede opgaver, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af forløbet.