Den professionelles følelser - øvelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Den professionelles følelser – øvelse

I denne artikel får du en konkret øvelse om den professionelles følelser, så du kan blive bedre til klare svære situationer.

Artikelbillede_600x450px_Samarbejde
Af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen, autoriserede psykologer. Forfattere af bogen “Med mig selv som redskab“. Artikelserie: 3 af 5
Find del 1 af artikelserien her.
Find del 2 af artikelserien her.

Der er utallige situationer, hvor vi som professionelle mærker følelser i vores daglige virke, som det kan være gavnligt, at vi erkender, accepterer og tager hånd om for at kunne handle reflekteret og værdibaseret på dem, f.eks når jeg:

  • bliver såret over en klient, som er presset og reagerer voldsomt
  • bliver irriteret på borgeren, der ikke handler ud fra vores fælles aftale og ud fra eget eller andres bedste
  • bliver ked af det efter en lang arbejdsdag, hvor jeg egentlig ikke oplevede at nå i mål med det, der er så vigtigt for mig
  • føler mig magtesløs over de retningslinjer som ledelse, lovgivning og andre ydre forhold opstiller for mit arbejde, og som jeg ser som en hæmsko for, at jeg kan udføre mit arbejde ordentligt
  • føler mig ”unormal” eller ”uprofessionel” over at mærke følelser i samspillet med det menneske, jeg forsøger at hjælpe.

Se også relevant kursus: Styrk relationsarbejdet – undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion

Lad os tage fat i førstnævnte situation, hvor en klient udtrykker vrede overfor os. Vi er som professionelle skolede til at søge forklaringer på denne reaktion ud fra borgerens synspunkt. Vi kan fx forklare reaktionen med, at borgerens vrede er udtryk for dennes magtesløshed. Ikke desto mindre er sådan en professionel forståelse ikke altid nok til at fjerne den oplevelse af vrede og sårethed, vi som følende mennesker typisk vil opleve, når et andet menneske udtrykker modvilje imod os.

Som professionelle kan vi til tider komme ind i en kamp med vores følelsesliv, hvor vi mere eller mindre bevidst bebrejder os selv, at vi ikke kan slukke for vores egne følelser, når nu vi rent fagligt godt forstår, hvad der er på spil. Der bliver så at sige tale om et ”enten vred eller forstående” fremfor et ”både vred og forstående”.

Hvis vi ikke vedkender os vreden og såretheden, kan kampen med disse følelser koste os en stor mængde mental energi. Udover at være trættende, fører forsøget på at undertrykke vreden som nævnt paradoksalt nok ofte til øget irritabilitet, og impulser til at tage afstand fra borgeren vil med stor sandsynlighed følge med. Derudover kan vi også udvikle en mere eller mindre bevidst forudindtagethed i de kommende interaktioner – hvorved vi kan komme til at overse udviklingspotentialer eller på anden måde skabe uhensigtsmæssige rammer for relationsarbejdet.

Se også relevant uddannelse: Metakognitiv terapi

Selvom sådanne processer er ganske almindelige i vores professionelle virke, er dette sjældent noget, vi taler åbent om. Derfor er det ikke ualmindeligt, at vi i situationer som disse kan opleve en følelse af professionel utilstrækkelighed. I det følgende vil vi præsentere en øvelse, som kan styrke din evne til at åbne op for en ubehagelig tilstand i dig, som alternativ til at undertrykke den.

Øvelse 1: Hvilke oplevelser får ofte krogen i dig?

  1. Tænk over, hvilke situationer, du oplever som særligt udfordrende i dine professionelle relationer. Vælg ét emne ud (fx ”Jeg synes det er rigtig svært, når en borger bliver vred på mig” eller ”Jeg synes, det er helt vildt svært at holde gejsten, når en klient udebliver gentagne gange”). Hvilke tanker, følelser og kropslige reaktioner opstår der typisk i dig i sådanne situationer?
  2. Tænk derefter på de gange, hvor du har mistet lidt af dit professionelle tag i dig, når sådanne situationer og indre reaktioner opstod: Hvad var det, du gjorde, som du helst ikke ville have gjort? Eller undgik at gøre, som du gerne ville have gjort? Og forestil dig så, hvilken alternativ handling du helt konkret gerne vil byde ind med næste gang, du kommer i en lignende situation.
  3. Tænk nu på de gange, hvor du formåede at fastholde din ønskede professionalitet, også selvom du havde det svært med det. Hvad gjorde du helt konkret? Hvad vil du gerne være i stand til at gøre fremover? Du kan også prøve at kigge på, hvad dine forbilleder gør, som du også gerne vil blive i stand til.

Når du laver øvelsen, er det ikke nok at have en vag forestilling om, at du vil ”gøre det bedre” eller ”sige noget mere passende” – det skal være meget mere konkret. F.eks. ”Jeg vil fortsætte med at tale roligt og sætte mig ned” eller ”Jeg vil undgå at presse hende og i stedet spørge, om hun mon er nervøs”. Jo mere konkrete og detaljerede forestillinger du har, desto nemmere vil det være for dig at handle sådan næste gang, du udfordres.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Når vi skal forholde os til den del af vores indre liv, som vi intuitivt ønsker at fjerne os fra, er det ikke ualmindeligt, at vi oplever øget ubehag – der er jo trods alt en grund til, at vi har forsøgt at undgå det. Men hvis vi gradvist oparbejder en villighed til at have disse oplevelser i os uden automatisk at gøre, som de befaler os, kan det sætte os i stand til at handle mere frit og værdibaseret i situationer, hvor bølgerne går højt indeni.

Få en øvelse mere i 4 del af denne artikelserie, som beskæftiger sig med bevidstgørelse af værdier. Find den her.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere