E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Løsningsfokuseret koordinator-uddannelse, – Hold 2

 

koordinator-uddannelse

Løsningsfokuseret koordinator-uddannelse, – Hold 2

Modul 1: To dages internat
Den 4. september 2019 fra kl. 9.30 til
den 5. september 2019 kl. 15.00

Modul 2: Tre dages internat
Den 9. oktober 2019, kl. 9.30 til
den 11. oktober 2019 kl. 15.00

Modul 3: To dages internat
Den 4. december 2019 kl. 9.30 til
den 5. december 2019, kl. 15.00

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia.

Tilmeld

En intensiv koordinator-uddannelse, der klæder dig på til rollen som socialfaglig/ faglig koordinator, så du metodestærkt kan:

 • Facilitere netværksmøder og sagsdrøftemøder
 • Sparre med kolleger om deres tilgang og opgavevaretagelse
 • Støtte anvendelse og udbredelse af inddragende metoder
 • Navigere fornuftigt i de krydspres, udsatheder og dilemmaer, der kan følge med en koordinatorrolle, der ofte skal forhandles løbende med omgivelserne og dermed udfordre dig personligt

Målgruppe

Koordinatoruddannelsen er skræddersyet til dig, som er koordinator på børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet eller lign.:

 • Du forvalter rollen som konsulent, superbruger, faglig koordinator eller varetager forskellige opgaver som fx sagsbehandling og faglig sparring af kolleger – alle med det formål at styrke borgeres ejerskab til egen sag og inddrage borgerens netværk som en del af løsningen.
 • Du varetager eventuelt organisationsfaglige funktioner som implementering og udvikling af faglig metode, mødeledelse, udvikling af handleplaner mm.
 • Du brænder for kvaliteten af de faglige opgaver og udvikling af metoder, der øger borgernes ejerskab til egen indsats.
 • Du oplever, at du i din funktion kan bringes i situationer, hvor der skal forhandles mandat, rolle og forventninger med omgivelserne, hvilket kan opleves både udsat og ensomt og derfor kræve personlig og faglig robusthed.
 • Du har en bred samarbejdsflade i organisationen og på tværs af kommunens forvaltningsområder

Modul 1: Introduktion til løsningsfokuseret facilitering og refleksion over koordinatorens forskellige roller

Indhold:

 • Introduktion til løsningsfokuseret tilgang og metode i koordinatorrollen
 • Oplæg om den løsningsfokuserede metode og mindset. Med afsæt i deltagernes behov og interesser arbejdes der med egne cases med fokus på, hvad man gerne vil være bedre til, fx spørgsmålstyper, brug af skalaer samt arbejde med de fire søjler inspireret af Signs of Safety.
 • Navigationsevne i koordinatorrollen: Vi ser på koordinatorrollens funktion, opgaver og vilkår og giver konkrete redskaber til koordinatoren som (uformel) leder for forandringsprocesser, procesfacilitator mm. Vi introducerer også redskaber til refleksion og navigering i forhold til organisatoriske vilkår som kultur, struktur og ledelse, der kan skabe udfordringer, dilemmaer og muligheder for koordinatorrollens mandat og legitimation.
 • Egen opgave: Vi definerer øvebane og hjemmeopgave (logbog) for perioden frem til næste modul.

Modul 2: Træning af løsningsfokuseret facilitering, mødeledelse og sparring

Indhold:

 • På modulet genbesøges udvalgte områder indenfor den løsningsfokuserede metode og mindset i relation til koordinatorrollen.
 • Casearbejde: Med afsæt i cases fra deltagernes hverdag arbejdes med at forberede og facilitere processer. Der arbejdes bl.a. med følgende elementer: Formål, drejebog, skalaer, de fire søjler inspireret fra Signs of Safety.
 • Kollegial sparring: Vi øver at forberede og udøve sparring af grupper, akut gangsparring, sparring med ledelse samt opfølgning på initiativer med fokus på forandring.
 • Navigationsevne i koordinatorrollen: Vi genbesøger elementer og redskaber i forhold til at navigere robust i koordinatorrollen.

Egen opgave: Vi definerer øvebane og hjemmeopgave (drejebog for proces) for perioden frem til næste modul.


“Jeg har fået flere brugbare værktøjer til at arbejde som koordinator. Arbejdet med drejebøger er et godt eksempel.” Cecilie Andersen, læringsvejleder, Helsingør Kommune

“Det er en rigtig god og brugbar uddannelse, som man kan gå hjem og bruge- og det har en effekt.” Ane Hamilton, socialfaglig koordinator, Skanderborg Kommune


Modul 3: Praktisk træning i løsningsfokuseret facilitering af processer med flere deltagere, herunder borgere, kolleger, medarbejdere

Indhold:

 • Faglig brush-up: På modulet genbesøges elementer fra de første kursusmoduler med henblik på at forstærke læring.
 • Inddragende netværksmøde: Vi træner at planlægge og facilitere processer med flere deltagere, herunder at sikre klart formål, og at deltagerne er aktive og bidrager til fælles indsats mod forandring.
 • Positionering af koordinatorrollen i organisationen: Vi arbejder med at anvende procesgreb og spørgsmål på koordinatorrollens forskellige arenaer: I mødet med borgeren, kollegialt samarbejde, ledelse opad og indad i organisationen.   
 • Klogere på koordinatorrollen: Med afsæt i deltagernes læring og erfaringer fra forløbet ser vi på deltageres færdigheder, robusthed og næste skridt i rollen som koordinator.

Udbytte

Gennem forløbets tre moduler får du:

 • Kompetence til at implementere og udvikle løsningsfokuseret praksis, herunder kollegial supervision omkring faglige problemstillinger
 • Redskaber til at sikre øget robusthed og handlekraft i rollen som koordinator, forandrings- og implementeringsagent med flere konkrete greb til at håndtere og manøvrere i den dynamiske situation, som mange koordinatorer står i
 • Mulighed for at indgå i et sparrings- og videndelingsnetværk med andre fagpersoner med tilsvarende rolle og vilkår, som du kan trække på under og efter forløbet.
 • Generel teoretisk og praktisk indføring i det løsningsfokuserede mindset og metode, herunder systemiske, anerkendende og ressourceorienterede metoder, SOS/de fire søjler, inddragende netværksmøder, skalaer og spørgsmålstyper
 • Markant løft af din løsningsfokuserede faglighed målrettet efter dine ønsker og behov
 • Styrket kompetence til at planlægge og facilitere inddragende netværksmøder, herunder anvende netværkskortlægning, skalaspørgsmål og evne til at sortere bekymringer og beskrive forandringer i et hverdagssprog, alle kan forstå. Evne til at beskrive og anvende skalaer og spørgsmålstyper

Der udstedes et samlet bevis for uddannelsen på modul 3. 

Form 

Uddannelsen består af 3 moduler over 7 dage (2+3+2). Forløbet er baseret på aktionslæring, hvor der på modulerne arbejdes med afsæt i konkrete cases, ligesom der mellem modulerne forventes arbejdet med metoder og cases i egen organisation. Forløbet sigter dertil mod at etablere netværk mellem deltagerne – dels gennem øvelser og sparring på modulerne og hjemmearbejde mellem undervisningsgangene.

Du skal forvente at arbejde aktivt med metoder og cases i din organisation før og efter forløbets moduler.

Forberedelse, feedback og sparring

Det forventes:

 • At du gennemgår din funktion som koordinator i organisationen med nærmeste ledelse og medbringer din funktionsbeskrivelse på modul 1
 • At du sammen med din leder har afgjort, hvad dit udbytte af uddannelsen skal være
 • At din leder skal kunne afse sammenlagt 2 timer månedligt til feedback og sparring.
 • At du imellem modulerne forbereder og træner metoder og færdigheder i dine konkrete koordinatoropgaver samt reflekterer over erfaringer med egen leder.

For at understøtte forankring af læring og etablering af netværk anbefales det, at du deltager med en kollega fra samme arbejdsplads. 

Undervisere

Lester Johannesen-Henry, cand.scient.adm. og master i anvendt positiv psykologi. Han er specialiseret i løsningsfokuseret metode, Signs of Safety og positiv psykologi og har bred erfaring inden for det socialpædagogiske område. Han er en erfaren facilitator, supervisor og coach og har i mange år gennemført undervisnings- og udviklingsforløb i løsningsfokuserede metoder og Signs of Safety for frontpersonale, der arbejder i den tidligt forebyggende indsats på området omkring udsatte børn, unge og familier. Lester Johannesen-Henry er kendt som en engageret, interessant og blændende formidler, og tidligere deltagere, fx på kurset Det inddragende netværksmøde, fremhæver Lester Johannesen-Henrys evne til at overføre teori og metoder til konkret praksis, så deltagerne hurtigt kan overføre det lærte og skabe resultater i egen hverdag. Lester Johannesen-Henry ejer konsulentvirksomheden Appreciate.

Astrid Jensen Kring, arbejder med metoder til løsningsfokuseret tilgang i praksis – herunder særligt inddragelse af familier og organisering i pædagogiske/socialfaglige arbejdsprocesser. Hun arbejder med observationer og dokumentation af praksis og samtaler samt metoder til organisering inden for pædagogisk, tværfagligt og myndighedsarbejde omkring udsatte børn og unge. Det løsningfokuserede perspektiv bliver anvendt i kombination med aktionslæringsredskaber, CA Micro analyse og procesfacilitering. Hun er indehaver af konsulentvirksomheden blahblahblah.dk og er uddannet cand.mag. i Strategisk Kommunikation og interaktion, dansk.

Christoffer Rude, cand.comm. og master i systemisk proceskonsultation, har stort kendskab inden for kommunikation, systemiske, anerkendende og løsningsfokuserede tilgange. Han har mange års erfaring med at designe og gennemføre organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser og understøtte og udvikle ledelse, både som intern og ekstern konsulent. Dertil er han en erfaren kommunikatør, facilitator og supervisor og har fagligt særlig vægt på udvikling af kommunikation, samarbejde, organisering og ledelse omkring kerneopgaven. Christoffer Rude ejer konsulentvirksomheden RUDEconsult.

Pris

Pris i alt: 24.381 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer deltagelse, undervisningsmaterialer, ophold i enkeltværelse og forplejning (ekskl. drikkevarer) i forbindelse med internatforløbene. Prisen er ekskl. logbog, derfor bedes du selv medbringe en logbog. 

Vær opmærksom på, at vores normalle loyalitetsrabater og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Bevis

Du modtager deltagerbevis efter modul 3

Gå til top