22. Socialretlige Konference - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Mulig rabat

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler

22. Socialretlige Konference

Som altid på NYBORG STRAND Hotel & Konferencecenter.
Samme koncept – ny udbyder.

Konferencen er inkl. frokost, middag og overnatning.

1920x600px_Kursus_single_Den socialretlige konference

Den 22. Socialretlige Konference

I mange år har Forlaget JuraInformation gjort et stort stykke arbejde i forhold til at afholde den socialretlige konference med fagligt input og tid til at netværke. Forlaget JuraInformation har besluttet sig for at lade stafetten gå videre til Seminarer.dk, hvorfor vi nu løfter opgaven og i år sætter fokus på den helhedsorienterede indsats og forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – styret af journalist Knud Vilby. Derudover er der nyt fra Ankestyrelsen og oplæg om tendenser i den socialretlige metode.
Kursus_single_1000x1000px_Den socialretlige konference_2
Konferencens første dag sætter fokus på den helhedsorienterede indsats og anden dagen tager afsæt i aftalen om forenklingen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Den helhedsorienterede indsats

På konferencens første dag sætter vi fokus på den helhedsorienterede indsats. Loven om “én plan” er kommet for at sikre, at borgere med komplicerede sagsforløb ikke længere skal navigere rundt på tværs af kommunale forvaltninger for at få den fornødne hjælp. Loven er båret af gode intentioner med henblik på at sikre borgere kontinuitet, sammenhæng og tryghed i deres sagsforløb. De senere års reformer af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge indeholder lovmæssige krav om helhedsorienterede indsatser, som er tværfaglige og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Men særskilt lovgivning, kernemål, faglighed og økonomiske rammer medfører forskelligheder mellem blandt andet beskæftigelses- og sundhedsområdet, der herved udgør en barriere for et endnu tættere samarbejde. Samtidig rummer loven en række underliggende problemstillinger og opmærksomhedspunkter i forhold til blandt andet retssikkerhed, samtykke og den koordinerede indsats.

Vi har inviteret tre oplægsholdere, der hver især kommer med deres syn på, hvad der skal til for, at en helhedsorienteret indsats lykkes og hvilke faldgruber, vi skal være opmærksomme på. Efter oplæggene bliver der lagt op til debat med fire engagerede debattører.
Kursus_single_1000x1000px_Den socialretlige konference

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Konferencens anden dag tager afsæt i aftalen om forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som blev indgået d. 23. august 2018. Beskæftigelsesindsatsen forenkles med målet om, at vi kan møde borgere med fair krav og forståelige regler. Det er intentionen, at der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe ledige i job og væk fra offentlig forsørgelse, så alle kommer med. Samtidig kommer der styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater. Hovedelementerne i aftalen er: Færre og mere enkle proceskrav, ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger, fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.

Efter frokost på anden dag af konferencen får vi nyt fra Ankestyrelsen med gennemgang af nye principafgørelser på beskæftigelsesområdet. Derudover et spændende oplæg om tendenser i den socialretlige metode.
Kursus_single_1000x900px_DivPic3
Program for dag 1: Kl. 10.15 – 11.15
Bliv klogere på begrebet koblingskompetencer v/ Professor Henning Jørgensen fra AU
Koblingskompetencer bliver af forskere på Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) kaldt for “The missing link” mellem monofaglighed og tværfaglighed og er en forudsætning for vellykkede tværfaglige og tværgående samarbejder i det offentlige. Der er risiko for, at vi som fagprofessionelle går fejl af hinanden, fordi vi er vant til faglige siloer – faglige siloer, der i disse tider er under nedbrydning til fordel for tværgående samarbejde. Alle offentligt ansatte skal have kompetence til at arbejde helhedsorienteret med udgangspunkt i kerneopgaven, hvormed der bliver skabt merværdi. I dette oplæg får du viden om, hvad koblingskompetencer består af, herunder brobygning, kommunikation, koordinering og kooperation; hvorfor begrebet er vigtigt; og hvad det betyder for de færdigheder, de ansatte i det offentlige skal have fremover i den helhedsorienterede indsats.
Program for dag 1: Kl. 11.30 – 12.30
Hjørringmodellen v/seniorkonsulent Torben Birkeholm
Hjørring er en af de kommuner, der først igangsatte individuelle og parallelle indsatser. I 2014 besluttede Hjørring Kommune at investere i alt 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 i en styrket indsats over for den gruppe af borgere, der har størst risiko for at blive langtidsledige – en gruppe af borgere, der typisk har andre problemer end manglende beskæftigelse som f.eks. helbredsmæssige og sociale problemer.
I løbet af de første fire år har investeringen tjent sig hjem to gange, og Hjørring Kommune har opnået en gennemsnitlig jobforøgelse af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres beskæftigelse på 50 % sammenlignet med en kontrolgruppe i sammenlignelige kommuner.
I dette oplæg får du et indblik i, hvilke indsatsmodeller, herunder systematisk tidlig opsporing og tværfaglig indsats, der har været medvirkende til, at indsatsen i Hjørring Kommune nu går under navnet Hjørringmodellen.
Program for dag 1: Kl. 14.00 – 15.00
Retssikkerheden v/juridisk konsulent Bente Adolphsen
Med den helhedsorienterede indsats rejser sig spørgsmål om borgernes retssikkerhed og rettigheder i et sammenhængende borgerforløb. I tilknytning til retssikkerheden bevirker digitaliseringen, hvormed der i dag kan indsamles, behandles og udveksles oplysninger, endnu et vigtigt og stort opmærksomhedspunkt i relation til den helhedsorienterede indsats. Indsatsen kan kun virke, hvis kommunen har tilladelse til at samkøre en række oplysninger om borgerne med henblik på at identificere lovens målgruppe. Der er dermed øget krav til forståelse af de forvaltningsretlige grundprincipper. Dette oplæg giver dig et indblik i de opmærksomhedspunkter og betænkeligheder, der er fra et juridisk perspektiv i relation til den helhedsorienterede indsats.
Program for dag 1: Kl. 15.00-18.00 (16.00-16.45 kaffepause)
Debat om den helhedsorienterede indsats
I praksis kan det være svært at få den helhedsorienterede indsats til at lykkedes. I denne debat stiller vi skarpt på, hvordan indsatsen opleves fra borgerens perspektiv og hvilken betydning, det kan få, når en kommune ikke når i mål med den helhedsorienterede og koordinerede indsats. Hvem har ansvaret, hvad skal ledelsen have fokus på, og hvordan håndterer vi delingen af personoplysninger? Og hvordan tager vi hånd om retssikkerheden i relation til de udfordringer, den helhedsorienterede indsats giver i forhold til at styre og gennemskue de stadigt mere omfattende og komplekse digitale sagsbehandlingssystemer, som borgerne bliver en del af? Hvordan får vi etableret tværfagligt samarbejde og får overblik over andre aktørers opgaver? I panelet sidder debattørerne seniorkonsulent Torben Birkeholm, Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi og Peter Wigo Dyrbye, fagspecialist hos Schultz.
slider-arrow
slider-arrow
Program for dag 2: Kl. 8.30 – 9.20
Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats v. Kontorchef Christian Solgaard fra STAR
Oplægget omhandler forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du får i oplægget indblik i udmøntningen af aftale om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen og de muligheder, som den giver jobcentre og sagsbehandlere.
Program for dag 2: Kl. 9.35 – 10.25
Oplæg ved Mads Bilstrup, Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Socialrådgiverforening (DS) har været en aktiv aktør i udviklingen af forenklingsaftalen, hvorfor mange af tiltagene bliver hilst velkommen af DS. Det bliver afgørende, hvordan kommunerne implementerer den nye lovgivning, hvilket DS er meget optaget af. I den gode udgave kan det give mere rum for faglighed og mere meningsfulde forløb for borgerne, men hvis kommunerne ikke slipper detailstyringen, kommer forenklingen ikke til at virke i praksis.
Mads Bilstrup sætter i dette oplæg fokus på dels de positive tiltag i forbindelse med forenklingsreformen, men lægger samtidig op til debat i forhold til de problemstillinger, som DS ser med forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover vil han komme ind på styringen af indsatsen.
Program for dag 2: Kl. 10.25 – 12.00
Debat om forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
I debatten følger vi op på de opmærksomhedspunkter, som Dansk Socialrådgiverforening fremlægger samt diskuterer, om den nye benchmark-model i forslaget bidrager til en forenkling af proceskravene i beskæftigelsesindsatsen, som er stillet kommunerne i udsigt. Og hvad med lovændringerne i relation til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og revalidering, der fortsat afventes? Af debattører kan vi præsentere kontorchef Christian Solgaard, STAR; formand Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening; cand.jur. Jannie Dyring, selvstændig rådgivende jurist og vicekontorchef, Kristina Bendixen, Center for Vækst og Beskæftigelse, KL.
Program for dag 2: Kl. 13.00 – 13.50
Nyt fra Ankestyrelsen v./ Ankechef Pernille Fejfer
Ankechef Pernille Fejfer gennemgår de nye principafgørelser på beskæftigelsesområdet. Hun fortæller bl.a. om praksis efter ændring af reglerne for ressourceforløb og førtidspension. Derudover orienterer Pernille Fejfer om Ankestyrelsens arbejde med at praksiskoordinere på landsplan i form af bl.a. webinar om principafgørelser, læringsteams og dialogmøder. Ankechef Pernille Fejfer sidder på det kontor i Ankestyrelsen, som behandler kommunale klagesager om bl.a. førtidspension, ressourceforløb, fleksjob, revalidering og almindelige tilbud til ledige. Derudover er hun ansvarlig for praksiskoordinering i forhold til førnævnte faglige områder.
Program for dag 2: Kl. 14.10 – 14.55
Tendenser i den socialretlige metode v./ Cand.jur. Jon Andersen
Cand.jur. og selvstændig konsulent Jon Andersen gennemgår som afslutning på den socialretlige konference en række domme og udtalelser/afgørelser med henblik på at vise de nyeste tendenser i praksis vedrørende social-og socialforvaltningsretlige spørgsmål. Udgangspunktet er en formodning om, at domstolene spiller en stigende rolle på området og er blevet mere nærgående i deres prøvelse af socialretlige spørgsmål. Oplægget giver dig indsigt i klassiske problemstillinger som „vejledning og helhedsvurdering“, „erstatning/godtgørelse for fejl“, „partshøring og dialog“ „meddelelse af afgørelser“, „ oplysningsprincippet“ osv. Det er vigtigt for aktører på det socialretlige område at inddrage alle relevante retskilder i sagsbehandlingen – ikke kun den umiddelbart relevante socialretlige lovbestemmelse, men også at være opmærksomme på ulovbestemte retsgrundsætninger og ikke mindst den generelle og tværgående lovgivning som forvaltningsloven og den sociale retssikkerhedslov.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Knud Vilby
Klik for at se
Henning_Jørgensen
Klik for at se
Torben Birkeholm
Klik for at se
Underviser_280x400px_Bente_Adolphsen
Klik for at se
Annette_Juul_Jensen
Klik for at se
Peter Dyrbye
Klik for at se
Christian_Solgaard
Klik for at se
Mads Bilstrup
Klik for at se
Jannie_Dyring
Klik for at se
Underviser_280x400px_
Klik for at se
Pernille_Fejfer
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jon Andersen
Klik for at se
Betina_post
Klik for at se
Knud Vilby
Knud Vilby
Journalist og forfatter
Knud Vilby har arbejdet det meste af sit liv med socialpolitiske, udviklingspolitiske og miljøpolitiske spørgsmål. Han har været ordstyrer ved en række socialretlige konferencer.
Henning_Jørgensen
Henning Jørgensen
professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet
Henning Jørgensen er tidligere direktør for det Europæiske forskningsinstitut ETUI, Bruxelles, forfatter, oplægsholder og kunstskribent. Han etablerede CARMA i 1983, der siden har været et dansk og internationalt anerkendt forskningscenter omkring arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitik. Henning Jørgensen er professor i offentlig forvaltning og en af Danmarks mest citerede eksperter.
Torben Birkeholm
Torben Birkeholm
Seniorkonsulent,
Torben Birkeholm har lang tids erfaring fra det kommunale beskæftigelsesområde, bl.a. som arbejdsmarkedschef, vicesocialchef og beskæftigelseskonsulent i flere nordjyske kommuner. Senest har stillingen som seniorkonsulent i Hjørring Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning gennem en årrække bl.a. budt på udviklingsopgaver og projektledelse indenfor organisation, ledelse og digitalisering. Den største opgave i de senere år har været udvikling og implementering af Hjørringmodellen, der efter mere end fire års omfattende investeringer har medført meget omtalte og veldokumenterede resultater.
Underviser_280x400px_Bente_Adolphsen
Bente Adolphsen
Cand.jur., foredragsholder og juridisk konsulent.
Bente Adolphsen er kendt som en af landets absolut mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun besidder juridisk indsigt, der rækker ind i loven om “En plan”. Derudover er Bente Adolphsen anerkendt for sin evne til at omsætte svært juridisk stof til let tilgængeligt og praksisorienteret viden.
Annette_Juul_Jensen
Annette Juul Jensen
Cand.soc.
Annette Juul Jensen rådgiver virksomheder og jobcentre om ressourceforløb, fleksjob, socialt frikort og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder. Hun er særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og arbejder blandt andet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor. Annettes fokus er sammenhæng i indsatsen for vores allermest udsatte borgere, hvor tværfaglighed og fleksibilitet omkring borgeren er afgørende. Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.
Peter Dyrbye
Peter Dyrbye
Fagspecialist i Schultz
Peter Dyrbye er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret og har arbejdet inden for beskæftigelsesområdet i 25 år og undervist kommunale sagsbehandlere i mere end 15 år. I sit daglige arbejde er han dybt engageret i samspillet mellem regler og digitalisering og den betydning, det har for borgere og sagsbehandlere. Peter Dyrbye ser de største udfordringer i relation til den helhedsorienterede indsats i form af at styre og gennemskue de stadigt mere omfattende og komplekse digitale sagsbehandlingssystemer, som borgerne bliver en del af.
Christian_Solgaard
Christian Solgaard
Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsmarkedspolitik
Kontoret har beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper som hovedopgave. Det vil sige, at kontoret forestår udvikling og monitorering af samt opfølgning på reformudspil, indsatser og policy rettet mod forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Blandt kontorets hovedansvarsområder er bl.a. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og Varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter bl.a. indsatsen for forsikrede ledige, andre aktører, det individuelle kontaktforløb, jobplan, løntilskud, vejledning og opkvalificering, nytteindsats, 6 ugers jobrettet uddannelse, puljen til et uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.
Mads Bilstrup
Mads Bilstrup
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Mads Bilstrup har en fortid som regionsformand for DS region nord. Han har tidligere arbejdet, som socialrådgiver i beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune gennem ti år og brænder for, at medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen får mere rum for at bruge deres faglighed til at sørge for, at borgerne får mere meningsfulde forløb og tilbud i beskæftigelsesindsatsen.
Jannie_Dyring
Jannie Dyring
cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR)
Jannie Dyring har lang erfaring inden for beskæftigelsesområdet m.v. fra organisationsverdenen og uddannelsessektoren samt som selvstændig konsulent gennem en årrække for bl.a. kommuner og private organisationer.
Underviser_280x400px_
Kristina Bendixen
Mere information er på vej!
Pernille_Fejfer
Pernille Fejfer
Ankechef i Ankestyrelsen
Pernille Fejfer er ankechef for det kontor i Ankestyrelsen, som behandler kommunale klagesager om bl.a. førtidspension, ressourceforløb, fleksjob, revalidering og almindelige tilbud til ledige. Pernille Fejfer er derudover ansvarlig for praksiskoordinering i forhold til disse faglige områder.
Underviser_280x400px_Jon Andersen
Jon Andersen
Cand. Jur.
Jon Andersen var i mere end 40 år ansat hos Folketingets Ombudsmand, hvor han bl.a. beskæftigede sig med socialretlige sager. Han varetog hos ombudsmanden også en række internationale opgaver vedrørende EU-ret og menneskerettigheder. Han var i en årrække ekstern i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Han er forfatter til flere bøger om forvaltningsret og en bog om Socialforvaltningsret, som udkommer i ny udgave i august 2019. Han har deltaget i forskellige sagkyndige udvalg om udarbejdelse af ny forvaltningsretlige lovgivning eller kortlægning af retlige problemstillinger inden for det socialretlige område. I seks år var han medlem af Etisk Råd, udpeget af Indenrigsministeren. Han har sit eget firma, som udfører undervisnings -og konsulentopgaver bl.a for Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning.
Betina_post
Betina Post
uddannet socialrådgiver & borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune
Betina Post er uddannet socialrådgiver fra 1988 og arbejder til dagligt som borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune, hvor det helhedsorienterede sociale arbejde spiller en stor rolle. Betina Post vil bidrage debatten med mange års erfaring inden for det helhedsorienterede sociale arbejde og med fokus på de barrierer, der er, og på konsekvenserne for de mennesker som stadig ikke kan finde hoved og hale i hjælpen.

Praktisk information

Konferencen afholdes som altid på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter
Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Den 30. september til 1. oktober 2019
Inkl. frokost, middag og overnatning
1 km. til Nyborg Banegård
1 km. til Motorvej E20, afkørsel 45
Du får deltagerbevis på dagen.
Hotelinfo_Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter
Uddybet tid og sted
Den 30. september 2019 kl. 10.00 - den 1. oktober 2019 kl. 15.00.

Konferencen afholdes på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter.

Prisen:
Pris for deltagelse kr. 5.900,- ekskl. moms. Prisen er inkl. frokost, middag og overnatning i enkeltværelse.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.